Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 202/2133/1994 Παραδεγμένες μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσεως

(Παραδεγμένες μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσεως)

Κατηγορία: Φορολογία ΚεφαλαίουΠαραδεγμένες μέθοδοι υπολογισμού της τιμής κτήσεως

No 202. Γνωμ.2133/1994

Σε απάντηση του εγγράφου σας 2012764/82/0015/3.2.1994, με το οποίο ζητάτε τη γνώμη μας εάν οι μέθοδοι "μηνιαίου σταθμικού κόστους" και της τελευταίας τιμής αγοράς είναι παραδεγμένες από τις αρχές της λογιστικής, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Η μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους είναι παραδεγμένη μέθοδος υπολογισμού της τιμής αυξήσεως, δεδομένου ότι ρητώς κατονομάζεται ως τέτοια στην παράγρ. 2.2.205 περίπτ. 7 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΓΛΣ) καθώς και στην παραγρ. 24 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Νο 2 "Αποτίμηση και Εμφάνιση των Αποθεμάτων στα πλαίσια των αρχών του ιστορικού κόστους". Οπως σαφώς προκύπτει από τον τύπο υπολογισμού της μεθόδου του μέσου σταθμικού κόστους, που παρατίθεται στην προαναφερθείσα διάταξη του ΓΛΣ (παρ. 2.2.205 περ. 7), η περίοδος σταθμίσεως είναι δυνατόν να είναι ετήσια ή μικρότερη του έτους (μηνιαία, διμηνιαία κ.λπ.), αρκεί να ακολουθείται παγίως, δηλαδή, η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται με παραλλαγές ανάλογα με την επιλεγόμενη περίοδο σταθμίσεως,
από την οποία διαμορφώνεται και ο τίτλος (η ονομασία) της αντίστοιχης παραλλαγής, όπως:

- μέθοδος του ετήσιου μέσου σταθμικής κόστους
- μέθοδος του μηνιαίου μέσου σταθμικού κόστους
- μέθοδος του διμηνιαίου μέσου σταθμικού κόστους
- μέθοδος του τριμηνιαίου μέσου σταθμικού κόστους
κ.λπ.
Τονίζεται ότι η επιλεγόμενη παραλλαγή εφαρμόζεται πάγια, υποκείμενη για οποιαδήποτε μεταβολή της στις διατάξεις του άρθρου 28 παραγρ. 2 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992).

β) Η μέθοδος της τελευταίας τιμής αγοράς δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως παραδεγμένη μέθοδος, γιατί με αυτή προσδιορίζεται κόστος το οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί και συνεπώς δεν είναι ιστορικό κόστος (βλ. και παρ. 14 του
Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου Νο 2), ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παραγρ. 1 κωδ. Ν.2190/1920, του άρθρου 28 παρ. 1 του ΚΒΣ και της παραγρ. 2.2.205 του ΓΛΣ, η αποτίμηση των αποθεμάτων της απογραφής πρέπει να γίνεται με βάση το ιστορικό κόστος. Αυτός είναι και ο λόγος, για τον οποίο η μέθοδος αυτή
δεν αναφέρεται στην παραγρ. 2.2.205 περίπτ. 7 του ΓΛΣ.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο