Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]

Γνωμ. 192/2113/1994 Λογιστικός χειρισμός λαμβανομένων από τις Τράπεζες επιχορηγήσεων για την κτήση παγίων στοιχείων ή την πραγματοποίηση ορισμένων δαπανών

(Λογιστικός χειρισμός λαμβανομένων από τις Τράπεζες επιχορηγήσεων για την κτήση παγίων στοιχείων ή την πραγματοποίηση ορισμένων δαπανών)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)



Λογιστικός χειρισμός λαμβανομένων από τις Τράπεζες επιχορηγήσεων για την κτήση παγίων στοιχείων ή την πραγματοποίηση ορισμένων δαπανών Νο 192. Γνωμ. 2113/1994

Στη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 2 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών (Κ.Λ.Σ.Τ.) του Π.Δ.384/1992 ορίζεται ότι "για τα θέματα των Τραπεζών, που δεν ρυθμίζονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο του άρθρου 1 του παρόντος Π.Δ., εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του άρθρου 1 του Π.Δ.1123/1980". Με βάση τη διάταξη αυτή εγκρίνεται, για της επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις που λαμβάνουν οι Τράπεζες (από την ΕΟΚ κ.λπ.) για την απόκτηση πάγιων στοιχείων ή την πραγματοποίηση ορισμένων δαπανών, να
εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Ο τίτλος του λογαριασμού 41 του Κ.Λ.Σ.Τ. συμπληρώνεται και διαμορφώνεταισε "Αποθεματικά - Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων".

β) Τα λαμβανόμενα ποσά επιχορηγήσεων για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 41.10 "επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων", για το περιεχόμενο και τη λειτουργία του οποίου εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρ. 2.2.402 περίπτ. 8 εδάφ. ζ' του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (του Π.Δ.1123/1980). Ο λογαριασμός 41.10 αναλύεται σε τριτοβάθμιους κ.λπ., ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που για την κάλυψη της δαπάνης των αποσβέσεων των πάγιων αυτών
στοιχείων λαμβάνεται αντίστοιχη (και ισόποση) επιχορήγηση, τότε δεν γίνεται μεταφορά ποσού αναλογίας αποσβέσεων από το λογαριασμό 41.10 στο λογαριασμό 81.01.05 "αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων" (και συνεπώς δεν χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 81.01.05).

γ) Τα λαμβανόμενα ποσά επιχορηγήσεων για την κάλυψη ορισμένων δαπανών και ενδεχομένως και για την κάλυψη της δαπάνης αποσβέσεως των πάγιων στοιχείων που αποκτήθηκαν με επιχορηγήσεις (προηγούμενη περίπτ. β'), καταχωρούνται στην πίστωση του (νεοδημιουργούμενου) λογαριασμού 75.20 "ειδικές επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις", ο οποίος αναλύεται σε τριτοβάθμιους κ.λπ. ανάλογα με τις ανάγκες κάθε Τράπεζας.

δ) Ο λογαριασμός 41.10 θα εμφανίζεται ιδιαιτέρως στον ισολογισμό, με την προσθήκη στο παθητικό του υποδείγματος της παρ. 4.1.103 νέας κατηγορίας 11α, ως εξής:
41.10.11α. Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο