Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 188/2105/1993 Λογιστική παρακολούθηση ΒΙ.ΠΕ. σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών

(Λογιστική παρακολούθηση ΒΙ.ΠΕ. σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)


Λογιστική παρακολούθηση ΒΙ.ΠΕ. σύμφωνα με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών Νο 188. Γνωμ.2105/1993

1. Με την επιστολή σας 12238/25-11-93 μας γνωρίζετε ότι, ένας από τους σκοπούς της ΕΤΒΑ είναι "η ίδρυση, οργάνωση, και λειτουργία Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.), με βάση τις διατάξεις των Ν. 4458/1965 και 742/1977", περιγράφοντας συνοπτικά και την ακολουθούμενη διαδικασία ιδρύσεως των ΒΙ.ΠΕ. - που διαρκεί από 2-10 έτη - καθώς και τον τρόπο εκμεταλλεύσεως και λειτουργίας τους, και μας ερωτάτε "σε ποίους λογαριασμούς (του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών) θα παρακολουθηθούν και πώς θα εμφανισθούν στις Οικονομικές
Καταστάσεις της Τράπεζας:

- Η εξέλιξη του κόστους ίδρυσης (αξία κτήσεως) μιας ΒΙ.ΠΕ.
- Τα γήπεδα, βιομηχανικά κτίρια που είναι έτοιμα προς πώληση
- Οι επιχορηγήσεις που έχουν εισπραχθεί για τις ΒΙ.ΠΕ.
- Ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις γηπέδων)
- Το κόστος των άνω πωλήσεων
- Τα λειτουργικά έξοδα και η κατανομή τους
- Το μεικτό αποτέλεσμα".

ΙΙ. Επί των ανωτέρω η απάντησή μας είναι η ακόλουθη:
ΙΙα. Η παρακολούθηση του όλου κυκλώματος ιδρύσεως - εκμεταλλεύσεως κ.λπ. των ΒΙ.ΠΕ. δύναται να γίνεται με τη δημιουργία, κάτω από τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 15, 39, 41, 66, 76 και 80, των ακόλουθων δευτεροβάθμιων, η περαιτέρω ανάλυση των οποίων θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες σας:

15 Ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων.
15.90 Βιομηχανικές Περιοχές υπό ίδρυση και διαμόρφωση (αναλύεται κατά ΒΙ.ΠΕ. κ.λπ., σύμφωνα με τις ανάγκες)
15.91 Γήπεδα και κτίρια ΒΙ.ΠΕ. έτοιμα προς πώληση (ανάλυση κατά ΒΙ.ΠΕ. κ.λπ., σύμφωνα με τις ανάγκες)
39 Λοιποί χρεωστικοί λογαριασμοί
39.90 Λειτουργικά έξοδα ΒΙ.ΠΕ. προς κατανομή στις εγκαταστημένες επιχειρήσεις (αναλύεται κατά ΒΙ.ΠΕ. και κατ' είδος εξόδου)
41 Αποθεματικά - Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
41.90 Επιχορηγήσεις για ίδρυση και οργάνωση ΒΙ.ΠΕ. (ανάλυση κατά ΒΙ.ΠΕ. και
επιχορήγηση, ανάλογα με τις ανάγκες)
66 Αποσβέσεις πάγιων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
66.90 Κόστος πωληθέντων γηπέδων και κτιρίων ΒΙ.ΠΕ. (ανάλυση κατά ΒΙ.ΠΕ. κ.λπ., σύμφωνα με τις ανάγκες)
76 Εσοδα από πωλήσεις γηπέδων και κτιρίων ΒΙ.ΠΕ. (ανάλυση κατά ΒΙ.ΠΕ. κ.λπ., σύμφωνα με τις ανάγκες)
80 Γενική εκμετάλλευση
80.97 Μικτά αποτελέσματα από εκμετάλλευση ΒΙ.ΠΕ.
80.97.00 Εσοδα από πωλήσεις γηπέδων και κτιρίων ΒΙ.ΠΕ. (Λ/76)
01 Κόστος πωληθέντων γηπέδων και κτιρίων ΒΙ.ΠΕ. (Λ/66.90)
......
05 Εσοδα από ενοίκια κτιρίων ΒΙ.ΠΕ. (Λ/75.20)
06 Εξοδα συντηρήσεως και λοιπά έξοδα εκμισθωμένων ακινήτων ΒΙ.ΠΕ. (από οικείους λογ/σμούς ομάδας 6)

ΙΙβ. Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας των πιο πάνω λογ/σμών διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
α) Στο λογαριασμό 41.90 "επιχορηγήσεις για ίδρυση και οργάνωση ΒΙ.ΠΕ." καταχωρούνται οι λαμβανόμενες επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από την ΕΟΚ για την ίδρυση και οργάνωση των ΒΙ.ΠΕ.

β) Στο λογαριασμό 15.90 "Βιομηχανικές περιοχές υπό ίδρυση και διαμόρφωση", συγκεντρώνονται το κόστος ιδρύσεως και οργανώσεως κάθε ΒΙ.ΠΕ. (δαπάνες για: μελέτες σκοπιμότητας - βιωσιμότητας, απόκτηση εδαφικών εκτάσεων, ανέγερση κτιρίων, κατασκευή έργων υποδομής κ.λπ.). Ευθύς μετά την ολοκλήρωση της
ιδρύσεως και διαμορφώσεως κάθε ΒΙ.ΠΕ., το κόστος της μεταφέρεται από το λογαριασμό 15.90:
- σε οικείους υπολογαριασμούς των πρωτοβάθμιων 10 "εδαφικές εκτάσεις", 11 "κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων" και 12 "μηχανήματα - μηχανολογικός εξοπλισμός", το κόστος των γηπέδων, κτιρίων και έργων υποδομής κ.λπ. που παραμένουν στην κυριότητα της Τράπεζας (για την εγκατάσταση του Διοικητικού της κέντρου, του βιολογικού καθαρισμού κ.λπ. ή για να ενοικιάζονται)
- στο λογαριασμό 15.91 "γήπεδα και κτίρια ΒΙ.ΠΕ. έτοιμα προς πώληση" και τους οικείους υπολογαριασμούς του, το κόστος των προοριζόμενων για πώληση γηπέδων και κτιρίων.

γ) Στο λογαριασμό 76 "έσοδα από πωλήσεις γηπέδων και κτιρίων ΒΙ.ΠΕ. και τους υπολογαριασμούς του, καταχωρούνται τα έσοδα από τις πραγματοποιούμενες πωλήσεις γηπέδων και κτιρίων ΒΙ.ΠΕ. (σύμφωνα με τα σχετικά συμβόλαια κ.λπ.).

δ) Στο λογαριασμό 66.90 "κόστος πωληθέντων γηπέδων και κτιρίων ΒΙ.ΠΕ." και τους υπολογαριασμούς του, μεταφέρεται, από το λογαριασμό 15.91 "γήπεδα και κτίρια ΒΙ.ΠΕ. έτοιμα προς πώληση" (και τους υπολογαριασμούς του), το κόστος των πωλούμενων κάθε φορά γηπέδων και κτιρίων (η μεταφορά γίνεται αμέσως μετά την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων). Ο λογαριασμός 66.90 μεταφέρεται και εμφανίζεται ιδιαιτέρως στον προβλεπόμενο από την παραγρ. 2.2.803 (περ. 1-4) του Κλαδ. Λογ. Σχεδίου Τραπεζών λογαριασμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως.

ε) Στο λογαριασμό 39.90 "λειτουργικά έξοδα ΒΙ.ΠΕ. προς κατανομή στις εγκαταστημένες επιχειρήσεις" και τους υπολογαριασμούς του, καταχωρούνται οι καταβαλλόμενες από την Τράπεζα κοινές λειτουργικές δαπάνες κάθε ΒΙ.ΠΕ., οι οποίες, στη συνέχεια, επιμερίζονται στις εγκαταστημένες επιχειρήσεις, από τις οποίες και εισπράττονται (με πίστωση του λογ/σμού 39.90 και των υπολογαριασμών του, κατά τα γνωστά).

στ) Στο λογαριασμό 80.97 "μικτά αποτελέσματα από εκμετάλλευση ΒΙ.ΠΕ." προσδιορίζονται τα μικτά αποτελέσματα από την εκμετάλλευση των ΒΙ.ΠΕ., εφαρμοζομένων των όσων προβλέπονται στην παράγρ. 2.2.803 του Κλ. Λογ. Σχεδίου Τραπεζών.

ΙΙΙ. Οι λογαριασμοί 15.90 και 15.91 θα εμφανίζονται ιδιαιτέρως στον ισολογισμό, με την προσθήκη στο ενεργητικό του υποδείγματος της παραγρ. 4.1.103 νέας κατηγορίας 10α, ως εξής:

15.90 10α. - ΒΙ.ΠΕ. υπό ίδρυση και διαμόρφωση
15.91 - Γήπεδα και κτίρια ΒΙ.ΠΕ. έτοιμα προς πώληση
IV. Οι λογαριασμοί 76 και 66.90 θα εμφανίζονται ιδιαιτέρως στο λογ/σμό αποτελέσματα χρήσεως, με την προσθήκη στο υπόδειγμα της παραγρ. 4.1.202 του Κ.Λ.Σ.Τ. δύο νέων κατηγοριών 7α και 7β, ως εξής:

76 7α. Εσοδα από πωλήσεις γηπέδων και κτιρίων ΒΙ.ΠΕ. Μείον:
66.90 7β. Κόστος πωληθέντων γηπέδων και κτιρίων ΒΙ.ΠΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο