Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 163/2054/1993 Εφαρμοστέες διατάξεις για την οργάνωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων από τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος

(Εφαρμοστέες διατάξεις για την οργάνωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων από τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Εφαρμοστέες διατάξεις για την οργάνωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων από τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος

Νο 163. Γνωμ. 2054/1993

α) Σύμφωνα με την απόφαση ΕΝΠΕ 514/17.12.1992 της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ιδρυόμενες (μετά από σχετική άδεια κ.λπ.) ανώνυμες εταιρίες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος δικαιούνται να διενεργούν τις ακόλουθες εργασίες: "α) αγορά ξένων τραπεζογραμματίων, ταξιδιωτικών επιταγών και ευρωεπιταγών,

β) πώληση ξένων τραπεζογραμματίων και ταξιδιωτικών επιταγών μέχρι του ορίου των δημιουργούμενων αποθεμάτων τους,

γ) χορήγηση δραχμικών προκαταβολών σε κατόχους πιστωτικών καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό".

β) Οι πιο πάνω εργασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 περίπτ. 6 και 24 του Ν.2076/1992 "ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις", συνθέτουν την έννοια του "χρηματοδοτικού ιδρύματος".

γ) Με βάση την κοινοτική Οδηγία 86/635/ΕΟΚ "για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων", καταρτίστηκε -και προωθείται αρμοδίως- σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προσαρμογή του κωδικ. Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" προς τις διατάξεις της Οδηγίας αυτής. Στο σχέδιο αυτό του Π.Δ. προβλέπεται ότι οι διατάξεις του εφαρμόζονται από τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα του άρθρου 2 περιπτώσεις 1 και 6 του Ν.2076/1992.

δ) Με βάση την πιο πάνω Οδηγία της ΕΟΚ 86/635/ΕΟΚ και τις διατάξεις του άρθρου 49 Ν.1041/1980 (όπως ισχύει) και άρθρου 1 Ν.1819/1988, καταρτίστηκε Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τις Τράπεζες, το οποίο εγκρίθηκε με το Π.Δ.384/1992 (ΦΕΚ τ.Α'210).

Στο άρθρο 3 του Π.Δ. αυτού προβλέπεται ότι, το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών εφαρμόζεται υποχρεωτικά, "από τις Τράπεζες που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας και εδρεύουν στην Ελλάδα".

ε) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του νέου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992), οι ανώνυμες εταιρίες εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία τηρήσεως βιβλίων.

στ) Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Κ.Β.Σ., οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην τρίτη κατηγορία τηρήσεως βιβλίων υποχρεούνται να εφαρμόζουν το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, κατά την έκταση που προβλέπεται από την ίδια διάταξη. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.1882/1990, οι τραπεζικές επιχειρήσεις, για τις οποίες, όπως αναφέρεται στη σχετική εισηγητική έκθεση (βλ. Δ.Φ.Ν. 1990 σελ. 381), "πρόκειται να καταρτισθεί σύντομα και να εφαρμοσθεί υποχρεωτικά Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο, πλήρως εναρμονισμένο προς τη σχετική κοινοτική νομοθεσία".

Οπως προαναφέρθηκε (υπό δ'), το Κλαδικό αυτό Λογιστικό Σχέδιο καταρτίστηκε ήδη και εγκρίθηκε με το Π.Δ.384/1992.

ζ) Από το συνδυασμό των προεκτεθέντων (α'-στ') σαφώς συνάγεται ότι, οι ανώνυμες εταιρίες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος υποχρεούνται να οργανώσουν και να τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία με βάση το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών του Π.Δ.384/1992, με εξαίρεση τους λογαριασμούς που προορίζονται για την παρακολούθηση των καθαρά τραπεζικών εργασιών, οι κυριότεροι των οποίων είναι οι ακόλουθοι:


- οι λογαριασμοί της Ομάδας 2, με τους οποίους παρακολουθούνται οι χορηγήσεις,
- ο λογαριασμός 30 "απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες, εκτός χορηγήσεων",
- ο λογαριασμός 37 "ειδικές καταθέσεις στην κεντρική τράπεζα",
- ο λογαριασμός 46 "συναλλαγματική θέση",
- ο λογαριασμός 47 "απόθεμα ξένων τραπεζογραμματίων",
- ο λογαριασμός 50 "καταθέσεις όψεως",
- ο λογαριασμός 51 "καταθέσεις ταμιευτηρίου",
- ο λογαριασμός 52 "καταθέσεις προθεσμίας
- τραπεζικά ομόλογα",
- ο λογαριασμός 53 "άλλες κατηγορίες καταθέσεων",
- ο λογαριασμός 57 "επιταγές και εντολές πληρωτέες",
- ο λογαριασμός 70 "έσοδα από τόκους χορηγήσεων".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο