Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 160/2040/1993 Λογιστικός χειρισμός παραγόμενων κινηματογραφικών ταινιών

(Λογιστικός χειρισμός παραγόμενων κινηματογραφικών ταινιών)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστικός χειρισμός παραγόμενων κινηματογραφικών ταινιών

Νο 160. Γνωμ. 2040/1993 Σε απάντηση ....., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα,

με βάση το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Γ.Λ.Σ.):

α) Οι κινηματογραφικές ταινίες που ιδιοπαράγονται και χρησιμοποιούνται ως στοιχείο πάγιας εκμετάλλευσης, υποκείμενες σε τμηματική κατ'έτος απόσβεση, καταχωρούνται, με το κόστος ιδιοπαραγωγής τους, στη χρέωση του λογαριασμού 14.09 "Λοιπός εξοπλισμός" (και σε σχετικούς τριτοβάθμιούς του), με πίστωση του λογαριασμού 78.00 "ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων" και αρμόδιου υπολογαριασμού του (βλ. παραγρ. 2.2.109 του Γ.Λ.Σ.).

Διευκρινίζεται ότι το κόστος ιδιοκατασκευής (ιδιοπαραγωγής) των πάγιων στοιχείων, υπολογίζεται σύμφωνα με τους κανόνες προσδιορισμού του κόστους παραγωγής των παραγόμενων προϊόντων, δεδομένου ότι τα ιδιοπαραγόμενα πάγια εξομοιώνονται με τα παραγόμενα προϊόντα (βλ. παραγρ. 5.213 και 5.214 του Γ.Λ.Σ.).

β) Εφόσον, όπως αναφέρετε στην πιο πάνω αίτησή σας, στις ιδιοπαραγόμενες ταινίες συμμετέχει ως συμπαραγωγός κατά 50% και τρίτος, η συμμετοχή αυτή του τρίτου καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 14.09 (και οικείου υπολογαριασμού του).

Σε περίπτωση που η συμμετοχή του τρίτου εισπράττεται προκαταβολικά ή τμηματικά, τα εισπραττόμενα ποσά καταχωρούνται προσωρινά στην πίστωση του λογαριασμού 53.98 "λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε δρχ.", από τον οποίο μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 14.09 ευθύς μετά την ολοκλήρωση του κόστους της ιδιοπαραγόμενης ταινίας (και χρεώσεώς του στον 14.09).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο