Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 136/1905/1993 Οι λογαριασμοί των ομάδων 1, 2, 6 και 7 του Γ.Λ.Σ. τηρούνται με πραγματικές αξίες και αναλύονται κατ είδος και όχι κατά συντελεστή Φ.Π.Α.

(Οι λογαριασμοί των ομάδων 1, 2, 6 και 7 του Γ.Λ.Σ. τηρούνται με πραγματικές αξίες και αναλύονται κατ είδος και όχι κατά συντελεστή Φ.Π.Α.)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Οι λογαριασμοί των ομάδων 1, 2, 6 και 7 του Γ.Λ.Σ. τηρούνται με πραγματικές αξίες και αναλύονται κατ' είδος και όχι κατά συντελεστή Φ.Π.Α.

Νο 136. Γνωμ. 1905/1993


Σε απάντηση της επιστολής σας, ...., με την οποία μας ερωτάτε εάν είναι υποχρεωτική η ανάλυση των λογαριασμών των Ομάδων 1, 2, 6 και 7 σε υπολογαριασμούς κατά συντελεστή Φ.Π.Α., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Οπως σαφώς προκύπτει, τόσο από τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (παράγραφοι 1.101, 1.103, 1.203, 2.2.201, 2.2.203, 2.2.600 περ. 1 και 2.2.700 περ. 1 του Π.Δ. 1123/1980 όπως ισχύει), όσο και από τις προσαρμοσμένες προς την 4η Οδηγία της ΕΟΚ νέες διατάξεις του κωδικ. Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" (νέα άρθρα 42α, 42β, 42γ και 42δ), οι λογαριασμοί των Ομάδων 1, 2, 6 και 7: - αφενός τηρούνται πάντοτε με πραγματικές αξίες, που στηρίζονται σε κανονικά δικαιολογητικά, - αφετέρου αναλύονται σε δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους λογαριασμούς κατ' είδος, οι οποίοι είναι υποχρεωτικής τηρήσεως και δεν επιτρέπεται η διάσπασή τους κατά συντελεστή ΦΠΑ ή κατ' άλλο τρόπο.

2. Η τυχόν ανάλυση και τήρηση των λογαριασμών των Ομάδων 1, 2, 6 και 7 κατά συντελεστή ΦΠΑ και όχι κατ' είδος, δεν εξυπηρετεί κανένα ουσιαστικό σκοπό και δημιουργεί αξεπέραστα προβλήματα, κυρίως γιατί: - γίνεται σχεδόν αδύνατη η άντληση, από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, των αναγκαίων σωστών πληροφοριών (κόστος παραγωγής, κατ' είδος αποτελέσματα, εξέλιξη των κατ' είδος αγορών και πωλήσεων κ.λπ., κ.λπ.), για την λήψη των ενδεικνυόμενων επιχειρηματικών αποφάσεων, - καθίσταται δυσχερεστάτη μέχρι και αδύνατη η κατάρτιση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως με τον τρόπο και τους κανόνες που απαιτούν οι κοινοτικές διατάξεις.

3. Στο άρθρο 29 παράγρ. 1 περ. ε' του Ν.1642/1986 περί ΦΠΑ (όπως η περίπτ. αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παράγρ. 7 του Ν.1676/1986) ορίζεται ότι: ο υποκείμενος στο ΦΠΑ υποχρεούται "να τηρεί βιβλία..... στα οποία να καταχωρεί, κατά συντελεστή φόρου, τις πραγματοποιούμενες αγορές αγαθών και τα ακαθάριστα έσοδα..... και κατά τη σύνταξη οποιασδήποτε απογραφής, υποχρεούται να καταχωρεί, χωριστά κατά συντελεστή φόρου, τα εμπορεύσιμα αγαθά και τα αγαθά επένδυσης". Με το άρθρο 1 παράγρ. 43 του Ν.2093/1992 αντικαταστάθηκε, από 1.1.1993, ολόκληρο το (πιο πάνω) άρθρο 29 του Ν.1642/1986 και στην παράγρ. 4 της νέας διατάξεως ορίζεται ότι: ο υποκείμενος στο ΦΠΑ υποχρεούται "να τηρεί βιβλία και να εκδίδει στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ." (υπόψη και η επιβαλλόμενη από την παράγρ. 5 υποχρέωση τηρήσεως ειδικού εξωλογιστικού βιβλίου). Ο Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) στο άρθρο 7 παράγρ. 3 ορίζει ότι "από τους λογαριασμούς του γενικού και των αναλυτικών καθολικών πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να είναι ευχερής η πληροφόρηση ή η επαλήθευση από τον φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων". Από τα προηγούμενα σαφώς συνάγεται ότι, τα περιλαμβανόμενα στην ερμηνευτική εγκύκλιο (του Ν.2093/1992) του Υπουργ. Οικονομικών 1131481/7043/0014/ΠΟΛ.1282/23.12.1992, κάτω από το άρθρο 29 παρ. 4 (βλ. Δ.Φ.Ν. 1993, σελ. 351), δεν προκύπτουν πλέον από τις νέες διατάξεις που ισχύουν από 1.1.1993.

4. Οι ανάγκες του φορολογικού ελέγχου, της συμπληρώσεως των σχετικών δηλώσεων ΦΠΑ κ.λπ., καλύπτονται άνετα από τη σωστή ανάλυση και τήρηση των υπολογαριασμών του 54.00 "ΦΠΑ" καθώς και από την τήρηση ορισμένων ειδικών λογαριασμών πληροφοριών (τάξεως), όπως υποδεικνύεται στη Γνωμάτευση του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής 138/1923/1993 (η οποία παρατίθεται στη συνέχεια).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο