Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-06-2004 ]

ΥΑ Α2.1150/14.6.2004 Αναπροσαρμογή των χρηματικών προστίμων, που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 5 (παρ. 2) και 7 (παρ. 6) του Ν. 2323/1995, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4 και 6 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

(Αναπροσαρμογή των χρηματικών προστίμων, που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 5 (παρ. 2) και 7 (παρ. 6) του Ν. 2323/1995, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4 και 6 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

  ΥΑ Α2-1150/2004 ΦΕΚ 873/Β/14.6.2004 Αναπροσαρμογή των χρηματικών προστίμων, που αφορούν παραβάσεις των άρθρων 5 (παρ. 2) και 7 (παρ. 6) του Ν. 2323/1995, όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4 και 6 του Ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003).

1150

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.Δ. 397/1988 (ΦΕΚ 185/Α/1988) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/2004) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

5. Το Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κωδικός», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τα άρθρα 5 και 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα 4 και 6 του Ν. 3190/2003 «Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 "Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις" και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ249/Α/2003).

7. Την Δ15/Α/Φ19/Οικ.4889/24.3.2004 απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και Ιωάννη Παπαθανασίου».

8. Την ανάγκη προστασίας των κανόνων άσκησης του εμπορίου εντός των νομίμων πλαισίων και την εξάλειψη των φαινομένων του παραεμπορίου.

9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1

Αναπροσαρμόζουμε τα χρηματικά πρόστιμα που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3190/2003 και αφορούν ορισμένες παραβάσεις του Υπαίθριου Εμπορίου (στάσιμου-πλανοδίου) και ορίζουμε τα πρόστιμα αυτά ως κατωτέρω:

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

1 . Έλλειψη άδειας 1.000

2. Αυθαίρετη αλλαγή χώρου 300

3. Μη τήρηση ωραρίου 300

4. Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση 300

5. Μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο 350

6. Μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας του προϊόντος ή της προέλευσης καθώς και αναγραφή αναληθούς προέλευσης αυτού 150

7. Μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας, αναγράφουσας τον αριθμό άδειας και το όνομα του κατόχου της. 300

Αρθρο 2

Αναπροσαρμόζουμε τα χρηματικά πρόστιμα που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 7 του Ν. 2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν. 3190/ 2003, και αφορούν ορισμένες παραβάσεις των Λαϊκών Αγορών, και ορίζουμε τα πρόστιμα αυτά ως κατωτέρω:

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

1. Ελλειψη άδειας 1.000

2. Στέρηση του προβλεπόμενου από το άρθρο 7α του Ν.2323/1995 τριπλοτύπου δελτίου αποστολής καθώς και των τιμολογίων εν γένει και λοιπών παραστατικών 500

3. Μη τήρηση όρων καθαριότητας 300

4. Μη τήρηση ωραρίου 300

5. Αυθαίρετη κατάληψη θέσης ή αλλαγή αγοράς 350

6. Μη αυτοπρόσωπη προσέλευση 300

7. Μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο 300

8. Μη τοποθέτηση πινακίδων για κάθε πωλούμενο προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας του προϊόντος ή της προέλευσης καθώς και αναγραφή αναληθούς προέλευσης αυτού 300

9. Μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας όπου θα αναγράφεται ο αριθμός άδειας και το όνομα του κατόχου της 300

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο