Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 131/1877/1993 Ενσωμάτωση περιουσιακών στοιχείων και εσόδων και εξόδων υποκαταστημάτων με λογιστική αυτοτέλεια, στο ισολογισμό και λογ/σμό αποτελέσματα χρήσεως του κεντρικού

(Ενσωμάτωση περιουσιακών στοιχείων και εσόδων και εξόδων υποκαταστημάτων με λογιστική αυτοτέλεια, στο ισολογισμό και λογ/σμό αποτελέσματα χρήσεως του κεντρικού)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Ενσωμάτωση περιουσιακών στοιχείων και εσόδων και εξόδων υποκαταστημάτων με λογιστική αυτοτέλεια, στο ισολογισμό και λογ/σμό αποτελέσματα χρήσεως του κεντρικού

Νο 131. Γνωμ. 1877/1993

α) Η ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καθώς και των εξόδων και εσόδων των υποκαταστημάτων που έχουν λογιστική αυτοτέλεια (πλήρη ή μερική) στον ισολογισμό και στο λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως του Κεντρικού, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42β παραγρ. 6 και 43 παραγρ. 10-11 του κώδ. Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγρ. 2.2.409 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.

β) Για του λογιστικούς χειρισμούς που δύνανται να εφαρμοσθούν για να πραγματοποιηθεί η πιο πάνω ενσωμάτωση, σας πληροφορούμε τα εξής:

(βα) Οι λογαριασμοί των εξόδων και εσόδων των υποκαταστημάτων ενσωματώνονται, στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Κεντρικού, με λογιστικές εγγραφές, κατά τις οποίες: - Χρεώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί εξόδων του Κεντρικού, για την ενσωμάτωση των εξόδων του υποκ/τος, με πίστωση του λογαριασμού συνδέσμου του υποκ/τος που τηρείται κάτω από τον πρωτοβάθμιο 48. - Πιστώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί εσόδων του Κεντρικού, για την ενσωμάτωση των εσόδων του υποκ/τος, με χρέωση του λογ/σμού συνδέσμου του υποκ/τος στο λογ/σμό 48.

(ββ) Σε περίπτωση που το υποκατάστημα έχει πλήρη λογιστική αυτοτέλεια και εξάγει τελικό αποτέλεσμα, καταρτίζοντας και "κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως" καθώς και "κατάσταση Λογ/σμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως" σύμφωνα με τα υποδείγματα των παραγρ. 4.1.202 και 4.1.402 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, η ενσωμάτωση των κονδυλίων των καταστάσεων αυτών του υποκ/τος στα αντίστοιχα κονδύλια των όμοιων καταστάσεων του Κεντρικού, δύναται να γίνει και εξωλογιστικά, δια καταρτίσεως στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών σχετικών πολύστηλων πινάκων. Στην περίπτωση αυτή λογιστική εγγραφή διενεργείται μόνο για το τελικό αποτέλεσμα του υποκ/τος, με το οποίο χρεώνεται ο λογ/σμός συνδέσμου του στον 48 (αν το τελικό αποτέλεσμα είναι κέρδος) ή πιστώνεται (εάν είναι ζημία), με πίστωση ή χρέωση του λογαριασμού 86.99 "καθαρά αποτέλεσμα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως".

(βγ) Τα ποσά των λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού του υποκαταστήματος δύνανται να ενσωματωθούν στους αντίστοιχους λογαριασμούς του Κεντρικού, είτε με λογιστικές εγγραφές είτε εξωλογιστικά, όπως προηγούμενα. Υπογραμμίζεται, όμως, ότι εάν δεν έχει προηγηθεί από το υποκατάστημα η δέουσα χρονική τακτοποίηση των λογαριασμών του (δηλαδή η διενέργεια όλων των εγγραφών κλεισίματος), τότε η ενσωμάτωση πρέπει να γίνει με λογιστικές εγγραφές.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο