Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 143/1949/1993 Λογιστικός χειρισμός μισθών μελών Δ.Σ. για παρεχόμενες στην Α.Ε. Υπηρεσίες τους με βάση ειδική σύμβαση μισθώσεως εργασίας

(Λογιστικός χειρισμός μισθών μελών Δ.Σ. για παρεχόμενες στην Α.Ε. Υπηρεσίες τους με βάση ειδική σύμβαση μισθώσεως εργασίας)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστικός χειρισμός μισθών μελών Δ.Σ. για παρεχόμενες στην Α.Ε. υπηρεσίες τους με βάση ειδική σύμβαση μισθώσεως εργασίας

Νο 143. Γνωμ. 1949/1993

Σε απάντηση του εγγράφου σας..., με το οποίο μας ερωτάτε εάν, ο με βάση το άρθρο 10 παραγρ. 22 του Ν.2065/1992 παρακρατούμενος φόρος 35% από τους μισθούς μελών Δ.Σ. που παρέχουν και εξαρτημένη εργασία στην Α.Ε., δύναται να καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 63 "φόροι - τέλη", και όχι στον 60, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με βασική λογιστική αρχή, οι μισθοί και γενικά οι κάθε είδους αμοιβές του συνδεόμενου με σύμβαση μισθώσεως εργασίας προσωπικού της εταιρίας, καταχωρούνται στη χρέωση των οικείων λογαριασμών πάντοτε με τα ονομαστικά τους ποσά, ανεξάρτητα από τον τρόπο της φορολογίας τους, τα δε παρακρατούμενα ποσά για ασφαλιστικές εισφορές, φόρο εισοδήματος κ.λπ. καταχωρούνται στην πίστωση των οικείων λογαριασμών υποχρεώσεων.

Η βασική αυτή λογιστική αρχή, αναλυτικά και σαφέστατα διατυπωμένη, περιλαμβάνεται στη διάταξη της παραγράφου 2.2.604 περίπτ. 2 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου στο προτελευταίο εδάφιο της οποίας ορίζεται και το ότι: στο λογαριασμό 60.00 καταχωρούνται και οι αποδοχές που καταβάλλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανωνύμων εταιριών, για υπηρεσίες που παρέχουν στην οικονομική μονάδα με βάση σύμβαση μισθώσεως εργασίας, όπως για το λοιπό έμμισθο προσωπικό". Από τα προηγούμενα σαφέστατα προκύπτει ότι οι αποδοχές μελών Δ.Σ., από παροχή εξαρτημένης εργασίας στην Α.Ε., καταχωρούνται στη χρέωση των αρμόδιων υπολογαριασμών του 60 "αμοιβές και έξοδα προσωπικού", πάντοτε με τα ονομαστικά τους ποσά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο