Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 157/2032/1993 Λογιστική παρακολούθηση των πράξεων σε τίτλους REPOS και REVERSE REPOS

(Λογιστική παρακολούθηση των πράξεων σε τίτλους REPOS και REVERSE REPOS)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστική παρακολούθηση των πράξεων σε τίτλους REPOS και REVERSE REPOS

Νο 157. Γνωμ. 2032/1993

Ζητείται να υποδειχθούν οι λογ/σμοί και ο τρόπος τηρήσεώς τους για τη λογιστική παρακολούθηση των πράξεων σε τίτλους με συμφωνία επαναγοράς (REPO'S) και επαναπώλησης (REVERSE REPO'S).

Με την επιστολή σας 127/3.6.93 μας διαβιβάσατε το ΦΕΚ 112 τ.β/1993, στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση 7203/β164/10.2.1993 του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας "ορισμός της διαδικασίας και των όρων σύναψης εξωχρηματιστηριακών πράξεων σε τίτλους σταθερού εισοδήματος με συμφωνία επαναγοράς (REPO) ή επαναπώλησης (REVERSE REPO) από τα μέλη του Χρηματιστηρίου", και μας ζητάτε να σας γνωρίσουμε τους λογαριασμούς που πρέπει να τηρείτε, για την λογιστική παρακολούθηση του όλου κυκλώματος των σχετικών πράξεων, τον τρόπο λειτουργίας των λογαριασμών αυτών κ.λπ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Επί των ανωτέρω η απάντησή μας είναι η ακόλουθη:

Η αγοραπωλησία χρεογράφων με το σύστημα "REPOS" άρχισε να εφαρμόζεται στη χώρα μας μόλις την τελευταία διετία και κυρίως μετά την διάταξη του άρθρου 74 του Ν.1969/1991, όπως δε προκύπτει από την περιγραφή των σχετικών διαδικασιών στην πιο πάνω υπουργική απόφαση, οι επιμέρους πράξεις συναλλαγών και δημιουργουμένων σχέσεων είναι πολλές και ποικίλες, συνεπώς η λογιστική οργάνωση του όλου κυκλώματος προϋποθέτει άμεση επαφή με την πρακτική των συναλλαγών αυτών και γνώση του ήδη υφισταμένου στην εταιρία σας συστήματος λογιστικής οργανώσεως, προϋποθέσεις που συγκεντρώνουν μόνο οι υπεύθυνοι του λογιστηρίου σας, στα καθήκοντα των οποίων, εξάλλου, ανήκουν και τα λογιστικο-οργανωτικά θέματα της Εταιρίας.

Οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής είναι άλλες και καθορίζονται από το νόμο (άρθρο 2 Ν.1819/1988), αλλά και πρακτικά είναι τελείως αδύνατο να ασχολείται με τα θέματα της λογιστικής οργανώσεως κάθε επιχείρησης.

Πάντως, επισημαίνουμε ότι στο άρθρο 12 της κοινοτικής Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ "για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων" περιγράφεται, σε γενικές γραμμές, ο λογιστικός χειρισμός των πράξεων αγοραπωλησίας χρεογράφων με το σύστημα "REPOS" που διενεργούνται από Τράπεζες.

Κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις διατάξεις αυτές, στο μέτρο βέβαια που προσιδιάζουν στην περίπτωσή σας, δεδομένου ότι έχουν περιληφθεί σχεδόν αυτούσιες στο σχέδιο Π.Δ., που καταρτίστηκε στο Υπουργείο Εμπορίου, για την προσαρμογή του Κωδικ. Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" προς τις διατάξεις της Οδηγίας αυτής. Υπόψη και το ότι, τα φορολογικά θέματα των εσόδων από τις πράξεις αυτές, διευκρινίζονται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 1111220/10724/Β0012/ /ΠΟΛ.1244/5.11.1992 (στο Δ.Φ.Ν. 1992 σελ. 1578).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο