Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 151/2004/1993 Τρόπος τηρήσεως Γενικού Ημερολογίου και Γενικών Καθολικών - Περιεχόμενο λογαριασμού 36

(Τρόπος τηρήσεως Γενικού Ημερολογίου και Γενικών Καθολικών - Περιεχόμενο λογαριασμού 36)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Τρόπος τηρήσεως Γενικού Ημερολογίου και Γενικών Καθολικών - Περιεχόμενο λογαριασμού 36

Νο 151. Γνωμ. 2004/1993

Σε απάντηση .........., σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, αναφορικά με ό,τι αφορά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο:

α) Η ενημέρωση των λογαριασμών της τελευταίας βαθμίδας (αναλυτικών) γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στην παράγραφο 1.103 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (περίπτ. 1-3). Σύμφωνα με την περίπτ. 4 της ίδιας παραγράφου, η ενημέρωση των περιληπτικών λογαριασμών, δηλαδή των λογαριασμών των προηγούμενων βαθμίδων (πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων, αφού για την επιχείρησή σας η τελευταία βαθμίδα είναι οι τριτοβάθμιοι), δύναται να γίνεται μόνο με τη συνολική κίνηση της χρεώσεως και πιστώσεως των αντίστοιχων λογαριασμών τους της τελευταίας βαθμίδας, με την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση αυτή θα γίνεται, κατά οποιοδήποτε τρόπο, τουλάχιστον στο τέλος κάθε μήνα.

β) Για τους πιο πάνω περιληπτικούς λογαριασμούς (πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους για την εταιρία σας) είναι απαραίτητη η εκτύπωση (από τον Η/Υ) και διαφύλαξη καθολικών, πέραν των μηνιαίων ισοζυγίων.

γ) Είναι δυνατόν στο Ημερολόγιο να εκτυπώνονται μόνον οι αναλυτικοί λογαριασμοί της τελευταίας βαθμίδας και οι εγγραφές τους, που θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από την παράγρ. 1.103 (περίπτ. 1-3) του Γ.Λ.Σ., με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα εκτυπώνονται πλήρως οι κωδικοί και οι τίτλοι των αναλυτικών λογαριασμών, ώστε να προσδιορίζονται οι λογαριασμοί των προηγούμενων βαθμίδων (πρωτοβάθμιοι, δευτεροβάθμιοι), των οποίων η εκτύπωση (από τον Η/Υ) στο Ημερολόγιο θα δύναται να παραλείπεται.

δ) Από το παράδειγμα που αναφέρεται στην επιστολή σας προκύπτει ότι, στο λογαριασμό 36 "μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού", έχετε συμπληρώσει τον κενό κωδικό του δευτεροβάθμιου 36.90 με τον τίτλο "ασφάλιστρα χρήσεως προς κατανομή σε δαπάνες και είδος", τον οποίο έχετε αναλύσει στους εξής τριτοβάθμιους: 36.90.0001 "πυρός" 36.90.0002 "μεταφορικών μέσων" 36.90.0003 "μεταφορών" 36.90.0004 "αστικής ευθύνης" κ.λπ. Η κατά τον ανωτέρω τρόπο χρησιμοποίηση του κενού λογαριασμού 36.90 είναι αντίθετη με τα προβλεπόμενα από το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις βασικές αρχές της Λογιστικής, για τους εξής κυρίως λόγους:

(δα) Ο λογαριασμός 36 είναι λογαριασμός ενεργητικού και σ' αυτόν καταχωρούνται τα έξοδα που πληρώνονται (προπληρώνονται ή κατ' εξαίρεση βεβαιώνονται με οριστικούς τίτλους) και αφορούν την επόμενη χρήση (βλ. παράγρ. 2.2.307 του Γ.Λ.Σ.).
Τα αφορώντα την τρέχουσα χρήση έξοδα καταχωρούνται, υποχρεωτικά, στους αρμόδιους λογαριασμούς της Ομάδας 6 (και όχι σε υπολογαριασμούς του 36).

(δβ) Τα ασφάλιστρα της χρήσεως καταχωρούνται στο λογαριασμό 62.05 "Ασφάλιστρα", ο οποίος αναλύεται σε τριτοβάθμιους κατ' είδος εξόδου και η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προσθέσει και άλλους τριτοβάθμιους, ανάλογα με τις ανάγκες της, καθώς και να τους αναλύσει σε τεταρτοβάθμιους κ.λπ. (βλ. παραγράφους 1.101 και 2.2.603 του Γ.Λ.Σ.). ε) Για τα θέματα του Κ.Β.Σ. αρμόδιο να σας πληροφορήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο