Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1993 ]

Γνωμ. 182/2096/1993 Λογιστικός χειρισμός εξαγόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για συμμετοχή σε εταιρία του εξωτερικού

(Λογιστικός χειρισμός εξαγόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για συμμετοχή σε εταιρία του εξωτερικού)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Λογιστικός χειρισμός εξαγόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για συμμετοχή σε εταιρία του εξωτερικού

Νο 182. Γνωμ. 2096/1993

Ι. Με την επιστολή σας, μας γνωρίζετε ότι: - η εταιρία σας, για να καλύψει την κατά 50% συμμετοχή της στο κεφάλαιο νεοσυσταθείσας στο εξωτερικό εταιρίας, υποχρεούται να εξάγει στο εξωτερικό μηχανολογικό εξοπλισμό αξίας δρχ. 480.000.000, - κατά την αποστολή του εξοπλισμού αυτού, υποχρεωθήκατε από το Τελωνείο και εκδόσατε "τιμολόγια εξωτερικού βάσει του Κ.Β.Σ.",
- κατά την αγορά του ανωτέρω μηχανολογικού εξοπλισμού χρεώσατε τους αρμόδιους υπολογαριασμούς του 20 (με τον τίτλο "αγορές εμπορευμάτων") καθώς και του 54 ("ΦΠΑ εισροών - αγορών"), με πίστωση του λογαριασμού 50 "προμηθευτές",
- κατά την εξαγωγή του εξοπλισμού στο εξωτερικό χρεώσατε το λογαριασμό 30.01 "πελάτες εξωτερικού" και πιστώσατε το λογαριασμό 70.80 "πωλήσεις εμπορευμάτων στο εξωτερικό", και μας ερωτάτε:
α) ποιες εγγραφές πρέπει να διενεργήσετε, σύμφωνα με το Γ.Λ.Σ., για να εμφανίσετε τη συμμετοχή σας στο λογαριασμό 18,
β) εάν η θετική διαφορά, μεταξύ της αξίας κτήσεως του μηχανολογικού εξοπλισμού και της αξίας, με την οποία το εξήγατε στο εξωτερικό και το χρεώσατε στο λογαριασμό 30.01 "πελάτες εξωτερικού", "φορολογείται σαν κέρδος ή γίνεται αφορολόγητο αποθεματικό λόγω επενδύσεων και τι εγγραφές γίνονται στην περίπτωση αυτή".

ΙΙ. Η απάντησή μας, επί των ανωτέρω, είναι η ακόλουθη:

α) Με την αξία της συμμετοχής σας θα χρεώσετε τον αρμόδιο υπολογαριασμό του 18.00 "συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις", με πίστωση του λογαριασμού 30.01 "πελάτες εξωτερικού" (τον οποίο ήδη έχετε χρεώσει).

β) Η θετική διαφορά, μεταξύ του λογαριασμού 70.80 "πωλήσεις εμπορευμάτων στο εξωτερικό" και του υπολογαριασμού του 20 με τίτλο "αγορές εμπορευμάτων", που έχετε ήδη πιστώσει και χρεώσει, αντίστοιχα, αντιπροσωπεύει υπολογιστικό έσοδο ("κέρδος") και όχι πραγματοποιημένο, όπως απαιτούν οι σχετικές διατάξεις του κωδικ. Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" (άρθρα 43 παρ. 1, 45 και 42α παρ. 2) και συνεπώς δεν επιτρέπεται να περιληφθεί στα κέρδη της χρήσεως και να διανεμηθεί ως μέρισμα, παρά μόνο σε ιδιαίτερο και με κατάλληλο τίτλο υπολογαριασμό του πρωτοβάθμιου 41 "αποθεματικά - διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων" δύναται να καταχωριθεί (όπως, στον 41.95 "διαφορές από εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού ως συμμετοχή μας στην εταιρία..."). Για τα φορολογικά θέματα της διαφοράς αυτής, αρμόδιο να σας πληροφορήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών, στο οποίο πρέπει να απευθυνθείτε.

ΙΙΙ. Κατά τη γνώμη μας, αντί των λογαριασμών 20, 30.01 και 70.80, που χρησιμοποιήσατε, έπρεπε να είχατε ακολουθήσει τον εξής λογιστικό χειρισμό:

α) Με την αγορά του μηχανολογικού εξοπλισμού έπρεπε να είχε χρεωθεί ο λογ/σμός 12.10 "μηχανήματα εκτός εκμεταλλεύσεως" (και ο τριτοβάθμιός του με τίτλο "μηχανήματα για εισφορά ως συμμετοχή μας στην εταιρία...").

β) Κατά την αποστολή του ανωτέρω εξοπλισμού στο εξωτερικό έπρεπε να είχε χρεωθεί, με την αξία με την οποία εισφέρθηκε ο εξοπλισμός αυτός, ο λογαριασμός 18.00 "συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις" (και αρμόδιος υπολογαριασμός του), με πίστωση: - του λογαριασμού 12.10 (και του υπολογαριασμού του, με την αξία κτήσεως, - του λογαριασμού 41.95 "διαφορά από εισφορά μηχανολογικού εξοπλισμού ως συμμετοχή μας στην εταιρία...", με τη θετική διαφορά μεταξύ αξίας εισφοράς και αξίας κτήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο