Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 93/1687/1992 Ο λογιστικός χειρισμός της επιδοτήσεως επιτοκίου τραπεζικού δανείου βάσει Ν.1262/1982

(Ο λογιστικός χειρισμός της επιδοτήσεως επιτοκίου τραπεζικού δανείου βάσει Ν.1262/1982)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Ο λογιστικός χειρισμός της επιδοτήσεως επιτοκίου τραπεζικού δανείου βάσει Ν.1262/1982

Νο 93. Γνωμ. 1687/1992

Εφόσον στην υπουργική απόφαση υπαγωγής της συγκεκριμένης επένδυσης στις διατάξεις του Ν.1262/1982 καθορίζεται ότι η επιχορήγηση του Δημοσίου, για την επιδότηση του επιτοκίου του τραπεζικού δανείου, "θα εμφανίζεται με τη μορφή αφορολόγητου αποθεματικού με ξεχωριστό λογαριασμό", τα λαμβανόμενα από το Δημόσιο σχετικά ποσά καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 41.08 "αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων" και σε ανοιγόμενο ιδιαίτερο τριτοβάθμιο με ανάλογο τίτλο. Σας επισημαίνουμε όμως, ότι τέτοιος όρος είναι απίθανο να περιλαμβάνεται στην υπουργική απόφαση υπαγωγής της επενδύσεως στις διατάξεις του Ν.1262/1982, γιατί στην παρ. 3 του άρθρου 11 του νόμου αυτού ορίζεται ότι: "το ποσό επιδότησης επιτοκίου που εισπράττει η επιχείρηση, μειώνει το ποσό των χρεωστικών τόκων, που αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης για να υπολογισθούν τα καθαρά κέρδη που φορολογούνται"

Συνεπώς, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή και με τα οριζόμενα στην παρ. 1.101 του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, τα εισπραττόμενα ποσά επιδότησης επιτοκίου καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 74 "επιχορηγήσεις" και διάφορα έσοδα πωλήσεων και σε ιδιαίτερο δευτεροβάθμιό του, τον 74.05 "επιδότηση επιτοκίου δανείων πάγιων επενδύσεων". Με το χειρισμό αυτό εξασφαλίζονται απόλυτα, τόσο η πληροφόρηση όσο και η διαφάνεια και συγχρόνως εφαρμόζονται και οι απαιτήσεις της πιο πάνω διατάξεως του Ν.1262/1982 (αφού το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει, μετά από συσχέτιση και αλληλοσυμψηφισμό εξόδων και εσόδων).

Τέλος, σημειώνουμε ότι εάν πρόκειται περί επιχορηγήσεως πάγιων επενδύσεων, βάσει των άρθρων 4 του επ. του Ν.1262/1982 (και όχι περί επιδοτήσεως επιτοκίου του άρθρου 11), για τα εισπραττόμενα ποσά, θα εφαρμοσθούν τα όσα προβλέπονται στην παρ. 2.2.402, αριθ. 8 περ. γ' εδαφ. α-γ του ΕΓΛΣ (το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. α-ζ δεν αφορά στις επιχορηγήσεις που πραγματοποιούνται με βάση τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις των Ν.1262/1982 και 1892/1990).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο