Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 98/1731/1992 Χρησιμοποίηση πρωτοβάθμιου λογαριασμού της ομάδας 6 ως ενδιάμεσου από τις διαφημιστικές επιχειρήσεις

(Χρησιμοποίηση πρωτοβάθμιου λογαριασμού της ομάδας 6 ως ενδιάμεσου από τις διαφημιστικές επιχειρήσεις)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Χρησιμοποίηση πρωτοβάθμιου λογαριασμού της ομάδας 6 ως ενδιάμεσου από τις διαφημιστικές επιχειρήσεις

Νο 98. Γνωμ. 1731/1992

Σε απάντηση της από 24.3.1992 αιτήσεώς σας προς το Υπουργείο Οικονομικών που σας διαβιβάστηκε με το 1036439/3701/0015/22.4.1992 έγγραφό του, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

α) Οι κενοί πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.) προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη ενδεχομένων ειδικών αναγκών κλάδων επιχειρήσεων (και μετά από τροποποίηση του Γ.Λ.Σ. με Π.Δ. κ.λπ.), που δεν θα καλύπτονται από τους προβλεπόμενους λογαριασμούς.

β) Με την πιο πάνω αίτησή σας ζητάτε να σας επιτραπεί η χρησιμοποίηση του κενού πρωτοβάθμιου λογαριασμού 67, προκειμένου να συγκεντρώνετε σ' αυτόν "την ειδική κατηγορία δαπανών ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ". Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρ. 1.101, 2.2.600, 2.2.602 και 2.2.803 του Γ.Λ.Σ., τα έξοδα καταχωρούνται στους λογαριασμούς της Ομάδας 6 κατ' είδος και όχι ομαδοποιημένα κατά προορισμό και στο τέλος της χρήσεως, μετά τη χρονική τακτοποίηση, μεταφέρονται στο λογαριασμό 80.00 "λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως". Ομαδοποίηση των εξόδων της Ομάδας 6 κατά προορισμό γίνεται στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου 92 "κέντρα (θέσεις) κόστους" της Αναλυτικής Λογιστικής, στους οποίους μεταφέρονται με πίστωση του 90.06 "οργανικά έξοδα κατ' είδος λογισμένα" (βλ. παραγρ. 5.211 και 5.213 του Γ.Λ.Σ.).

Ομαδοποίηση εξόδων κατά προορισμό επιτρέπεται να γίνεται στην Ομάδα 6 μόνο σε τριτοβάθμιους ή τεταρτοβάθμιους κ.λπ. λογαριασμούς της και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγρ. 2.2.603 του Γ.Λ.Σ.

γ) Επειδή οι ανάγκες που ανακύπτουν από την ιδιομορφία των εργασιών των διαφημιστικών επιχειρήσεων, μάλλον εξυπηρετούνται καλύτερα όταν γίνεται προομαδοποίηση ορισμένων εξόδων σε επίπεδο πρωτοβάθμιου λογαριασμού, συμφωνούμε να χρησιμοποιείται ειδικά από τις διαφημιστικές επιχειρήσεις, ως διάμεσος λογαριασμός ο προαιρετικός πρωτοβάθμιος 69, στον οποίο γίνεται προσωρινή ομαδοποίηση εξόδων, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση όμως ότι τουλάχιστον στο τέλος της χρήσεως ο λογαριασμός αυτός θα εξισώνεται, με τη μεταφορά των ποσών του στους οικείους λογαριασμούς των κατ' είδος εξόδων. Εξυπακούεται ότι η εξίσωση του λογ/σμού 69 θα γίνεται πριν από την μεταφορά των εξόδων της Ομάδας 6 στο λογ/σμό Γενικής Εκμεταλλεύσεως και πριν από την ενημέρωση των λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο