Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1992 ]

Γνωμ. 94/1680/1992 Η λογιστική παρακολούθηση του τίτλου των ομολογιών τραπεζικών, ελληνικού δημοσίου και των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου

(Η λογιστική παρακολούθηση του τίτλου των ομολογιών τραπεζικών, ελληνικού δημοσίου και των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Η λογιστική παρακολούθηση του τίτλου των ομολογιών τραπεζικών, ελληνικού δημοσίου και των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου

Νο 94. Γνωμ. 1680/1992

α) Οπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα που μας διαβίβασε η Δ/νση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με το 71/14.1.1992 έγγραφό της "το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών κατά τη συνεδρίασή του της 20.12.1990 αποφάσισε όπως από 1ης Φεβρουαρίου 1991, η διαπραγμάτευση των τίτλων σταθερού εισοδήματος (Ομολογιών, Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, Τραπεζικών Ομολόγων και εντόκων Γραμματίων του δημοσίου) γίνεται στο Χρηματιστήριο στην καθαρή τιμή αυτών, η οποία θα είναι απαλλαγμένη από το δουλευμένο τόκο. Με το νέο σύστημα η καθαρή τιμή των τίτλων σταθερού εισοδήματος θα διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο με βάση την προσφορά και τη ζήτηση, ενώ ο δουλευμένος τόκος που αναλογεί μέχρι την ημερομηνία της συναλλαγής θα προστίθεται στην αξία των Πινακιδίων που εκδίδονται".

β) Μετά από τα προηγούμενα, για την ιδιαίτερη παρακολούθηση της αξίας κτήσεως των αγοραζόμενων τίτλων και των δουλευμένων τόκων τους, πρέπει στον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 34 "χρεόγραφα" του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου να τηρηθούν οι ακόλουθοι δευτεροβάθμιοι κατά κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος, οι οποίοι αναλύονται σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς κατ' είδος ομολογίας, ή εντόκου γραμματίου ή ομολόγου και περαιτέρω σε δύο τεταρτοβάθμιους από τους οποίους στον ένα θα καταχωρείται η αξία κτήσεως των τίτλων και στον άλλον οι δουλευμένοι τόκοι τους. 34.05 Ομολογίες ελληνικών δανείων 34.05.00 Ομολογιακό δάνειο 1889 παγίου 2% 34.05.00.00 Αξία κτήσεως τίτλων 34.05.00.01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων 34.05.01 Ομολογιακό δάνειο 1890 Λαρίσης 2,5% 34.05.01.00 Αξία κτήσεως τίτλων 34.05.01.01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων 34.05.02 Ομολογιακό δάνειο 1893 κεφαλαιοποιήσεως 2,5% 34.05.02.00 Αξία κτήσεως τίτλων 34.05.02.01 Δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων 34.05.03 κ.λπ. 34.05.99 34.08 Εντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου Η ανάλυσή του είναι όμοια με την ανάλυση του λογαριασμού 34.05. 34.91 Ομόλογα ελληνικού δημοσίου Η ανάλυσή του είναι όμοια με την ανάλυση του λογαριασμού 34.05. 34.92 Τραπεζικά ομόλογα Η ανάλυσή του είναι όμοια με την ανάλυση του λογαριασμού 34.05.

γ) Στους δημιουργούμενους σύμφωνα με τα προηγούμενα τεταρτοβάθμιους υπολογαριασμούς με την ονομασία "δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων", καταχωρούνται κατά την αγορά των τίτλων, (με πίστωση των χρηματικών διαθεσίμων κ.λπ.), οι δουλευμένοι μέχρι την ημέρα της αγοράς (και μη απαιτητοί ακόμη) τόκοι των αγοραζόμενων τίτλων. Οταν οι τόκοι αυτοί καταστούν ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί τακτοποιούνται (εξισώνονται) και οι πιο πάνω υπολογαριασμοί, οι οποίοι πιστώνονται με την είσπραξη των τόκων ή με την μεταφορά τους σε αρμόδιο λογαριασμό απαιτήσεως (ή ανάλογα, στον λογαριασμό 38.02 "ληγμένα τοκομερίδια για είσπραξη"). Οι τόκοι της περιόδου από την ημέρα της αγοράς του τίτλου μέχρι λήξεως της χρήσεως, οι οποίοι την ημέρα της λήξεως της χρήσεως είναι μεν δουλευμένοι αλλά δεν είναι απαιτητοί, υπολογίζονται σύμφωνα με το ειδικό δελτίο του χρηματιστηρίου και καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 36.01 "έσοδα χρήσεως εισπρακτέα", με πίστωση του λογαριασμού 76.01 "έσοδα χρεογράφων".

δ) Οι δουλευμένοι τόκοι των κατεχομένων την 1η Φεβρουαρίου 1991 τίτλων σταθερού εισοδήματος, θα υπολογισθούν με βάση τους ειδικούς πίνακες που έχει καταρτίσει για το σκοπό αυτό, το Χρηματιστήριο και, αφαιρούμενοι (αποχωριζόμενοι) από την αξία κτήσεως των οικείων τίτλων, θα καταχωρισθούν στην χρέωση των ίδιων, ως άνω τεταρτοβάθμιων υπολογαριασμών ("δουλευμένοι τόκοι αγορασμένων τίτλων"), για δε την τακτοποίησή τους θα ακολουθηθούν τα αναφερόμενα αμέσως προηγούμενα (περίπτ. γ').


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο