Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1990 ]

Γνωμ. 52/1286/1990 Εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

(Εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

Νο 52. Γνωμ. 1286/1990

Σε απάντηση της επιστολής σας, ημερομηνίας 3.1.1990, σας γνωρίζουμε ότι η πλήρης εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου είναι ακόμα προαιρετική. Από τη χρήση 1987, όμως, εφαρμόζονται υποχρεωτικά (από τις ανώνυμες εταιρίες, τις Ε.Π.Ε. και τις κατά μετοχές ετερόρρυθμες) ορισμένα τμήματά του, στα οποία παραπέμπουν οι υποχρεωτικά εφαρμοζόμενες, από τη χρήση αυτή νέες διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" (νέα άρθρα 42γ, 42δ και 43 παράγραφοι 3 εδ. γ', 6 περ. ε', 7 εδ. α' και β' και 8 περ. β'), που προήλθαν από την εφαρμογή του νόμου αυτού προς τις διατάξεις της 4ης Οδηγίας της Ε.Ο.Κ.

Τα σπουδαιότερα από τα τμήματα του Γ.Λ.Σ. που εφαρμόζονται υποχρεωτικά από τη χρήση 1987, είναι εκείνα που περιλαμβάνουν τα υποδείγματα ισολογισμού, λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως και πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων, καθώς και τους κανόνες για το περιεχόμενο κ.λπ. των λογαριασμών τους και τη διαμόρφωση του λειτουργικού κόστους. Υπόψη και οι διατάξεις των νέων άρθρων 42β παράγρ. 6-8 και 43α παράγρ.2, με τις οποίες παρέχεται η ευχέρεια στις μικρού μεγέθους εταιρίες να δημοσιεύουν συνοπτικό ισολογισμό και να καταρτίζουν συνοπτικό προσάρτημα.
Για τις υποχρεώσεις σας που απορρέουν από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων αρμόδιων είναι η Οικονομική Εφορία της περιοχής σας ή το Υπουργείο Οικονομικών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο