Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1990 ]

Γνωμ. 56/1351/1990 Λογιστικός χειρισμός ορισμένων επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων

(Λογιστικός χειρισμός ορισμένων επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Λογιστικός χειρισμός ορισμένων επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων

Νο 56. Γνωμ. 1351/1990

α) Στο πρώτο ερώτημά σας έχει δοθεί απάντηση με την υπ' αριθμ. 1228/29.9.1989 προηγούμενη γνωμάτευσή μας, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε.

β) Στην περίπτωση του δευτέρου ερωτήματός σας, εφόσον η επιδότηση έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1262/1982, θα εφαρμοστούν τα όσα προβλέπονται στην παράγρ. 2.2.402 περίπτ. 8 υπό ζ' του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (του Π.Δ.1123/1980, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17 του Π.Δ.502/1984). Συγκεκριμένα, για το θέμα αυτό το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο υιοθέτησε τη λύση που έχουν υιοθετήσει, για το ίδιο θέμα, το Γαλλικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Νο 20 και που εναρμονίζεται απόλυτα και με την 4η Οδηγία της Ε.Ο.Κ. η οποία (λύση) είναι η εξής:

α) Με τα εισπραττόμενα ποσά επιχορηγήσεων πιστώνεται ο λογαριασμός 41.10 "Επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων" (με χρέωση των διαθεσίμων κ.λπ.) και έτσι δεν μειώνεται η αξία κτήσεως των πάγιων επενδύσεων, με αποτέλεσμα να διενεργούνται αποσβέσεις επί της συνολικής πραγματικής αξίας κτήσεως και να προσδιορίζεται σωστό λειτουργικό κόστος.

β) Για να μην επηρεάζονται τα φορολογητέα κέρδη, στο τέλος κάθε χρήσεως μεταφέρεται, από το λογαριασμό 41.10, στον αποτελεσματικό λογαριασμό 81.01.05 "αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων", ποσό ίσο με τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις πάγιων στοιχείων, που διενεργήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε χρέωση των λογαριασμών 66 "αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος" και 85 "αποσβέσεις παγίων στοιχείων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος", οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία των αποσβέσεων πάγιων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν με τα ποσά των επιχορηγήσεων.

γ) Σε περίπτωση εκποιήσεως ή καταστροφής πάγιου στοιχείου που αποκτήθηκε με χρηματοδότηση επιχορηγήσεων, το υπόλοιπο του λογαριασμού 41.10 μεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασμού του οικείου πάγιου στοιχείου. Με την παραπάνω λύση του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου δεν επηρεάζονται, τελικά, τα φορολογικά κέρδη.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο