Σχόλια

* Η Γνωμάτευση αυτή αντικαταστάθηκε με την Νο 138 Γνωμ.1923/1993.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1990 ]

Γνωμ. 66/1446/1990 Διευκρινιστική της Γνωμ. 882/23.1.1987 Γνωμ. 14 για τη λογιστική αντιμετώπιση του Φ.Π.Α.

(Διευκρινιστική της Γνωμ. 882/23.1.1987 Γνωμ. 14 για τη λογιστική αντιμετώπιση του Φ.Π.Α.)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 Διευκρινιστική της Γνωμ. 882/23.1.1987 Γνωμ. 14 για τη λογιστική αντιμετώπιση του Φ.Π.Α.
Νο 66. Γνωμ. 1446/1990*

Μετά την καθιέρωση και μειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, το
υπόδειγμα ανάπτυξης του λογαριασμού 54.00, το οποίο αναφέρεται στο έγγραφο
ΕΛ/ΛΣ 882/14 της 23ης Ιανουαρίου 1987, διαμορφώνεται ως εξής:

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
54.00.20 Εισροών Εμπορευμάτων λ/20 (Λ/σμός παρεμβαλλόμενος)
54.00.20.00 ΦΠΑ Ακέραιων συντελεστών Κλιμακίου 2 (σήμερα 4%)
03 ΦΠΑ " " 3 (σήμερα 8%)
04 ΦΠΑ " " 4 (σήμερα 18%)
05 ΦΠΑ " " 5 (σήμερα 36%)
22 ΦΠΑ Μειωμένων συντελεστών Κλιμακίου 2 (σήμερα 3%)
23 ΦΠΑ " " 3 (σήμερα 6%)
24 ΦΠΑ " " 4 (σήμερα 13%)
25 ΦΠΑ " " 5 (σήμερα 25%)

54.00.24 Εισροών Πρώτων και Βοηθητικών υλών/24 (λ/σμός παρ/νος)
54.00.24.02 ΦΠΑ Ακέραιων συντελεστών Κλιμακίου 2
03 ΦΠΑ " " 3
04 ΦΠΑ " " 4
05 ΦΠΑ " " 5
22 ΦΠΑ Μειωμένων συντελεστών Κλιμακίου 2
23 ΦΠΑ " " 3
24 ΦΠΑ " " 4
25 ΦΠΑ " " 5

54.00.25 Εισροών λοιπών λ/25/26/28 (λ/σμός παρεμ/νος)
54.00.25.02 ΦΠΑ Ακέραιων συντελεστών Κλιμακίου 2
03 ΦΠΑ " " 3
04 ΦΠΑ " " 4
05 ΦΠΑ " " 5
22 ΦΠΑ Μειωμένων συντελεστών Κλιμακίου 2
23 ΦΠΑ " " 3
24 ΦΠΑ " " 4
25 ΦΠΑ " " 5

54.00.28 Εισροών πάγιων στοιχείων λ/σμών ομαδ. 1 (λ/σμός παρ/νος)
54.00.28.02 ΦΠΑ Ακέραιων συντελεστών Κλιμακίου 2
03 ΦΠΑ " " 3
04 ΦΠΑ " " 4
05 ΦΠΑ " " 5
22 ΦΠΑ Μειωμένων συντελεστών Κλιμακίου 2
23 ΦΠΑ " " 3
24 ΦΠΑ " " 4
25 ΦΠΑ " " 5

54.00.29 Εισροών Εξόδων-Δαπανών λ/σμών ομάδ. 6&8 (λ/σμός παρ/νος)
54.00.29.02 ΦΠΑ Ακέραιων συντελεστών Κλιμακίου 2
03 ΦΠΑ " " 3
04 ΦΠΑ " " 4
05 ΦΠΑ " " 5
22 ΦΠΑ Μειωμένων συντελεστών Κλιμακίου 2
23 ΦΠΑ " " 3
24 ΦΠΑ " " 4
25 ΦΠΑ " " 5

54.00.70 ΦΠΑ Εκροών Πωλήσεων Εμπορευμάτων λ/70 (λ/σμός παρ/νος)
54.00.70.02 ΦΠΑ Ακέραιων συντελεστών Κλιμακίου 2
03 ΦΠΑ " " 3
04 ΦΠΑ " " 4
05 ΦΠΑ " " 5
22 ΦΠΑ Μειωμένων συντελεστών Κλιμακίου 2
23 ΦΠΑ " " 3
24 ΦΠΑ " " 4
25 ΦΠΑ " " 5

54.00.71 ΦΠΑ Εκροών Πωλήσεων ετοίμων προϊόντων (λ/71 λ/σμός παρ/νος)
54.00.71.02 ΦΠΑ Ακέραιων συντελεστών Κλιμακίου 2
03 ΦΠΑ " " 3
04 ΦΠΑ " " 4
05 ΦΠΑ " " 5
22 ΦΠΑ Μειωμένων συντελεστών Κλιμακίου 2
23 ΦΠΑ " " 3
24 ΦΠΑ " " 4
25 ΦΠΑ " " 5

54.00.72 ΦΠΑ Εκροών Πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων λ/72 (λ/σμός παρ/νος)
54.00.72.02 ΦΠΑ Ακέραιων συντελεστών Κλιμακίου 2
03 ΦΠΑ " " 3
04 ΦΠΑ " " 4
05 ΦΠΑ " " 5
22 ΦΠΑ Μειωμένων συντελεστών Κλιμακίου 2
23 ΦΠΑ " " 3
24 ΦΠΑ " " 4
25 ΦΠΑ " " 5

54.00.73 ΦΠΑ Εκροών Πωλήσεων υπηρεσιών λ/73 (λ/σμός παρ/νος)
54.00.73.02 ΦΠΑ Ακέραιων συντελεστών Κλιμακίου 2
03 ΦΠΑ " " 3
04 ΦΠΑ " " 4
05 ΦΠΑ " " 5
22 ΦΠΑ Μειωμένων συντελεστών Κλιμακίου 2
23 ΦΠΑ " " 3
24 ΦΠΑ " " 4
25 ΦΠΑ " " 5

54.00.78 ΦΠΑ Εκροών Πωλήσεων παγίων ομάδος 1 (λ/σμός παρ/νος)
54.00.78.02 ΦΠΑ Ακέραιων συντελεστών Κλιμακίου 2
03 ΦΠΑ " " 3
04 ΦΠΑ " " 4
05 ΦΠΑ " " 5
22 ΦΠΑ Μειωμένων συντελεστών Κλιμακίου 2
23 ΦΠΑ " " 3
24 ΦΠΑ " " 4
25 ΦΠΑ " " 5

54.00.79 ΦΠΑ Εκροών Λοιπών εσόδων λ/74-78 (λ/σμός παρ/νος)
54.00.79.02 ΦΠΑ Ακέραιων συντελεστών Κλιμακίου 2
03 ΦΠΑ " " 3
04 ΦΠΑ " " 4
05 ΦΠΑ " " 5
22 ΦΠΑ Μειωμένων συντελεστών Κλιμακίου 2
23 ΦΠΑ " " 3
24 ΦΠΑ " " 4
25 ΦΠΑ " " 5

54.00.99 ΦΠΑ Απόδοση - Εκκαθάριση ΦΠΑ (λ/σμός παρ/νος)
54.00.99.01 Μηνός Ιανουαρίου
02 Μηνός Φεβρουαρίου
03 Μηνός Μαρτίου
04 Μηνός Απριλίου
05 Μηνός Μαϊου
06 Μηνός Ιουνίου
07 Μηνός Ιουλίου
08 Μηνός Αυγούστου
09 Μηνός Σεπτεμβρίου
10 Μηνός Οκτωβρίου
11 Μηνός Νοεμβρίου
12 Μηνός Δεκεμβρίου

Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα λειτουργεί το σχέδιο λ/σμών της σε τρεις
βαθμούς, είναι δυνατό οι πιο πάνω υπολογαριασμοί τετάρτου βαθμού να λειτουργούν
ως τριτοβάθμιοι του 54.00 ως εξής:

54.00 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
54.00.2002 54.00.2902 54.00.7302
2003 2903 7303
2004 2904 7304
2005 2905 7305
2022 2922 7322
2023 2923 7323
2024 2924 7324
2025 2925 7325

54.00.2402 54.00.7002 54.00.7802
2403 7003 7803
2404 7004 7804
2405 7005 7805
2422 7022 7822
2423 7023 7823
2424 7024 7824
2425 7025 7825

54.00.7902 54.00.2502 54.00.7102
7903 2503 7103
7904 2504 7104
7905 2505 7105
7922 2522 7122
7923 2523 7123
7924 2524 7124
7925 2525 7125

54.00.2802 54.00.7202 54.00.9901
2803 7203 9902
2804 7204 9903
2805 7205 9904
2822 7222 9905
2823 7223 9906
2824 7224 9907
2825 7225 9908
9910
9911
9912

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στο έγγραφο ΕΛ/ΛΣ 882/14, 23 Ιανουαρίου
1987.

* Η Γνωμάτευση αυτή αντικαταστάθηκε με την Νο 138 Γνωμ.1923/1993.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο