Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1988 ]

Γνωμ. 38/1047/1988 Μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες

(Μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες Νο 38.

Γνωμ. 1047/1988

Για τις μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες εφαρμόζονται ανάλογα τα όσα καθορίζονται στην
26/971/1988 γνωμάτευση για τις μεταχρονολογημένες επιταγές εισπρακτέες και συγκεκριμένα:

α) Οι μεταχρονολογημένες επιταγές πληρωτέες παρακολουθούνται στον κενό δευτεροβάθμιο λογαριασμό 53.90 - του πρωτοβάθμιου 53 "πιστωτές διάφοροι" - ή, εάν αυτός έχει χρησιμοποιηθεί από την οικονομική μονάδα, σ' έναν από τους επόμενους κενούς δευτεροβάθμιους 53.91-53.97, ο οποίος συμπληρώνεται με τον τίτλο "επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)" και κατά την έλευση της αναφερόμενης χρονολογίας εκδόσεως, οπότε γίνονται όψεως, μεταφέρονται στο λογ/σμό 38.03 "καταθέσεις όψεως σε δρχ.".

β) Σύμφωνα με τις γενικές αρχές που υιοθετούνται από τις προσαρμοσμένες προς την 4η Οδηγία της ΕΟΚ νέες διατάξεις του Ν. 2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" (νέα άρθρα 42α και 42β), ο λογαριασμός 53.90 "επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)" καταχωρείται ιδιαιτέρως στον ισολογισμό, στην κατηγορία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Γ-ΙΙ και με αρίθμηση 2α. γ) Η ανάπτυξη του λ/σμού 53.90 σε τριτοβάθμιους λογ/σμούς γίνεται ελεύθερα από κάθε οικονομική μονάδα, σύμφωνα με τις ανάγκες της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο