Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1988 ]

Γνωμ. 35/1041/1988 Λειτουργικό κόστος - Κόστος παραγωγής

(Λειτουργικό κόστος - Κόστος παραγωγής)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λειτουργικό κόστος - Κόστος παραγωγής

Νο 35. Γνωμ. 1041/1988

α) Σύμφωνα με τις παραγρ. 1.101, 2.2.600, 2.2.602 και 2.2.603 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (του Π.Δ.1123/1980 όπως ισχύει), τα οργανικά έξοδα καταχωρούνται και παρακολουθούνται στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 6, κατ' είδος και τα τελικά υπόλοιπά τους μεταφέρονται στο τέλος της χρήσεως στο λογαριασμό 80.00 "λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως".

β) Τα κατ' είδος δεδομένα των παραπάνω λογαριασμών της Ομάδας 6 ομαδοποιούνται κατά προορισμό, για το σχηματισμό του λειτουργικού κόστους και του κόστους παραγωγής (προϊόντων ή υπηρεσιών και ιδιοπαραγομένων πάγιων στοιχείων), στους οικείους λογαριασμούς της Αναλυτικής Λογιστικής, όπως καθορίζεται στις παραγρ. 5.213 και 5.214 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.).

Γ) Σύμφωνα με τα προηγούμενα και με όσα καθορίζονται στις παραγρ. 2.2.203, 2.2.205, 5.1.300, 5.213 και 5.214 του Γ.Λ.Σ., σε συνδυασμό και με τις νέες διατάξεις του άρθρου 43 του κωδικοπ. Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", που θεσπίστηκαν με τα Π.Δ.409/1986 και 498/1987, το κόστος παραγωγής -το οποίο αποτελεί και την αξία κτήσεως των αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων- περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

αα) Την αξία κτήσεως των πρώτων και βοηθητικών υλών που αναλώθηκαν, η οποία προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις νέες διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 5 εδ.β' και παρ. 7 Ν.2190/1920.

ββ) Την άμεση εργασία παραγωγής (βλ. παράγρ. 5.1.300 περ. 3α του Γ.Λ.Σ.).

γγ) Τα γενικά βιομηχανικά έξοδα (βλ. παράγρ. 5.1.300 περ. 3β του Γ.Λ.Σ.) Δηλαδή το κόστος παραγωγής δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα των λειτουργιών: - Διοικητική (λογ/σμός Γ.Λ.Σ. 92.01). - Ερευνών και αναπτύξεως (λογ/σμός Γ.Λ.Σ. 92.02). - Διαθέσεως (λογ/σμός Γ.Λ.Σ. 92.03). - Χρηματοοικονομικής (λογ/σμός Γ.Λ.Σ. 92.04), τα οποία μεταφέρονται στο λογ/σμό "αποτελέσματα χρήσεως" (βλ. και το υπόδειγμα του λογ/σμού "αποτελέσματα χρήσεως" στο οποίο παραπέμπει το νέο άρθρο 42δ παρ. 2 του Ν.2190/1920.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο