Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1988 ]

Γνωμ. 29/1016/1988 Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων παραγωγικών επενδύσεων

(Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων παραγωγικών επενδύσεων)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων παραγωγικών επενδύσεων Νο 29. Γνωμ. 1016/1988

Ι. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1262/1982 και την ερμηνευτική του εγκύκλιο (υπ' αριθμό 51983, σελ. 17), οι επιχορηγήσεις που παρέχονται από το Δημόσιο στις Επιχειρήσεις, για την πραγματοποίηση νέων πάγιων παραγωγικών επενδύσεων, μειώνουν την αξία κτήσεως των επενδύσεων και οι αποσβέσεις (τακτικές και πρόσθετες), υπολογίζονται επί του υπολοίπου (δηλ. δεν επιτρέπεται η διενέργεια αποσβέσεων επί του ποσού της επιχορηγήσεως). Πέρα από αυτό, με τις εγκριτικές αποφάσεις του Υπουργείου περί υπαγωγής των επενδύσεων στις διατάξεις του Ν.1262/1982, υποχρεώνονται οι επιχειρήσεις να διενεργούν, για τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν, και την εξής εγγραφή:
Επιχορηγήσεις επενδύσεων Ν.1262/82 ΧΧΧ εις Αφορολόγητο αποθεματικό επιχορηγήσεων επενδύσεων Ν.1262/82 ΧΧΧ ΙΙ.

Τα παραπάνω έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις βασικές λογιστικές αρχές (προσδιορισμός ανακριβούς λειτουργικού κόστους, εμφάνιση πλασματικού αποθεματικού κ.λπ.) και με τις προσαρμοσμένες προς την 4η Οδηγία της Ε.Ο.Κ. νέες διατάξεις του Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών, οι οποίες δεν επιτρέπουν να εμφανίζονται με τους λογ/σμούς του ενεργητικού και παθητικού του ισολογισμού και λογαριασμοί όπως οι ανωτέρω, που ουσιαστικά είναι λογ/σμοί τάξεως (βλ. νέα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ και 42ε).

Για την αντιμετώπιση του θέματος, το Ελλ.Γεν.Λογιστικό Σχέδιο υιοθέτησε τη λύση που έχουν υιοθετήσει, για το ίδιο θέμα, το Γαλλικό Γεν.Λογ.Σχέδιο και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Νο 20 και που εναρμονίζεται και με την 4η Οδηγία της Ε.Ο.Κ., η οποία (λύση) είναι η εξής:

α) Με τα εισπραττόμενα ποσά επιχορηγήσεων πιστώνεται ο λογ/σμός 41.10 "επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων" (με χρέωση των διαθεσίμων κ.λπ.) και έτσι δεν μειώνεται η αξία κτήσεως των πάγιων επενδύσεων (και δεν θα γίνεται, βέβαια, ούτε η ανωτέρω εγγραφή λογ/σμών τάξεως).

β) Στο τέλος κάθε χρήσεως μεταφέρεται, από το λογ/σμό 41.10 στο λογ/σμό 81.01.05 "αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεως πάγιων επενδύσεων", ποσό ίσο με τις τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις πάγιων στοιχείων, που διενεργήθηκαν και καταχωρήθηκαν σε χρέωση των λογ/σμών 66 και 85, οι οποίες αντιστοιχούν στην αξία των αποσβέσιμων πάγιων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν με τα ποσά των επιχορηγήσεων.

γ) Στην περίπτωση εκποιήσεως ή καταστροφής πάγιου στοιχείου που αποκτήθηκε με χρηματοδότηση επιχορηγήσεων, το υπόλοιπο του λογ/σμού 41.10 μεταφέρεται στην πίστωση του λογ/σμού του οικείου πάγιου στοιχείου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο