Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1988 ]

Γνωμ. 26/971/1988 Λογαριασμοί ισολογισμού - Επιταγές μεταχρονολογημένες

(Λογαριασμοί ισολογισμού - Επιταγές μεταχρονολογημένες)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λογαριασμοί ισολογισμού - Επιταγές μεταχρονολογημένες
Νο 26. Γνωμ. 971/1988

Ι. Στο υπόδειγμα Ισολογισμού του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Γ.Λ.Σ.) καθώς και στις παραγράφους 2.2.109 περίπτ. 5 και 4.1.101 περίπτ. 4 αυτού, καθορίζονται με σαφήνεια ότι τα χρεωστικά υπόλοιπα του τέλους της χρήσεως των λογαριασμών 15.09 "προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων", 32.00 "παραγγελίες πάγιων στοιχείων" και 50.08 "προμηθευτές εσωτερικού πάγιων στοιχείων" καταχωρούνται, στον ισολογισμό στην κατηγορία Γ-ΙΙ-7 του παγίου ενεργητικού με τον τίτλο "ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές". Στην κατηγορία αυτή, όπως καθορίζεται και στο υπόδειγμα ισολογισμού, καταχωρούνται και τα υπόλοιπα
των άλλων υπολογαριασμών του πρωτοβάθμιου 15 "ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων".

ΙΙ. Στο υπόδειγμα Ισολογισμού και στην περίπτ. 7 της παραγρ. 4.1.101 του Γ.Λ.Σ. καθορίζεται με σαφήνεια ότι το χρεωστικό υπόλοιπο του τέλους της χρήσεως του λογαριασμού 32.04 "δεσμευμένα περιθώρια και δασμοί εισαγωγής" καταχωρείται, στον ισολογισμό, στην κατηγορία Δ/ΙΙ.8 του κυκλοφορούντος ενεργητικού με τον
τίτλο "δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων" (μαζί με τα παρόμοια φύσεως υπόλοιπα των λογαριασμών 33.17 και 33.18).

ΙΙΙ. Για τη λογιστική παρακολούθηση των "μεταχρονολογημένων" επιταγών, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες του Γ.Λ.Σ., εφαρμόζονται τα ακόλουθα, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι η χρησιμοποίηση των επιταγών αυτών δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις (του Εμπορικού Δικαίου του αστικού Δικαίου της Φορολογικής Νομοθεσίας ή των Νομισματικών Κανόνων) θέμα το οποίο δεν εξετάζουμε εδώ, περιοριζόμενοι σε ό,τι αφορά το λογιστικό χειρισμό τους:

α) Οπως καθορίζεται στην περίπτ. 1 της παράγρ. 2.2.309 του Γ.Λ.Σ., στους υπολογισμούς του πρωτοβάθμιου 38 "χρηματικά διαθέσιμα" καταχωρούνται και παρακολουθούνται -μαζί με τα μετρητά κ.λπ.- μόνο "οι εισπρακτέες επιταγές επί λογαριασμών όψεως" και τέτοιες επιταγές είναι εκείνες που είναι συνταγμένες σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζεται από την ειδική νομοθεσία περί επιταγής και περιέχουν όλα τα στοιχεία που απαιτεί η νομοθεσία αυτή. Οι επιταγές αυτές, όπως καθορίζεται και στο υπόδειγμα Ισολογισμού, καταχωρούνται στον Ισολογισμό στην
κατηγορία Δ.IV.1 των διαθεσίμων του ενεργητικού.

β) Οι μεταχρονολογημένες επιταγές, οι οποίες, όπως αναφέρετε και στην επιστολή σας, χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση τα τελευταία χρόνια αντί των συναλλαγματικών, δεν είναι "πληρωτέες εν όψει", γιατί λαμβάνονται εν γνώσει της μεταχρονολογημένης εκδόσεώς τους και με την ειδική συμφωνία να μην εμφανισθούν προς πληρωμή πριν από την αναφερόμενη χρονολογία εκδόσεώς τους, συνεπώς δεν επιτρέπεται να καταχωρούνται στα χρηματικά διαθέσιμα (λογ/σμός 38). Οι επιταγές αυτές καταχωρούνται στο κενό δευτεροβάθμιο λογαριασμό 33.90 -του πρωτοβάθμιου 33 "χρεώστες διάφοροι"- ο οποίος συμπληρώνεται με τον τίτλο "επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)" και κατά την έλευση της αναφερόμενης χρονολογίας εκδόσεως, οπότε γίνονται όψεως, μεταφέρονται στα χρηματικά διαθέσιμα (λογ/σμός 38).

γ) Επιταγή που δεν φέρει χρονολογία εκδόσεως ("λευκή επιταγή"), δεν συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος περί επιταγής και δεν είναι επιταγή, συνεπώς δεν καταχωρείται στους λογαριασμούς που παρακολουθούνται οι επιταγές, αλλά σε ειδικό ζεύγος λογαριασμών τάξεως. Η "λευκή επιταγή" αυτή, όταν συμπληρωθεί η χρονολογία εκδόσεώς της (ή άλλο τυχόν ελλείπον στοιχείο της), σύμφωνα με την εξουσιοδότηση του εκδότη και τη σχετική μετά τούτου συμφωνία, αποκαταστά την εγκυρότητα της επιταγής και καταχωρείται στους οικείους λογαριασμούς των επιταγών, σύμφωνα με τα προηγούμενα.

δ) Σε περίπτωση που η "εν όψει πληρωτέα" επιταγή εμφανιστεί εμπρόθεσμα, και σύμφωνα με το νόμο προς πληρωμή και δεν πληρωθεί και η άρνηση αυτή βεβαιωθεί δια σχετικής "σφραγίσεώς" της ή συντάξεως διαμαρτυρικού, γίνεται μεταφορά της επιταγής αυτής, από τον λογαριασμό 38 "χρηματικά διαθέσιμα" στο κενό
δευτεροβάθμιο λογαριασμό 33.91 -του πρωτοβάθμιου 33 "χρεώστες διάφοροι"- ο οποίος συμπληρώνεται με τον τίτλο "επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)".

ε) Σε περίπτωση που η "εν όψει πληρωτέα" επιταγή δεν εμφανιστεί εμπρόθεσμα -και σύμφωνα με το νόμο- προς πληρωμή, οπότε δεν θα συνταχθεί βεβαίωση αρνήσεως πληρωμής (δηλαδή δεν θα σφραγιστεί κ.λπ. σύμφωνα με το νόμο), γίνεται μεταφορά, της επιταγής αυτής, από το λογαριασμό 38 "χρηματικά διαθέσιμα", στον λογαριασμό
αρχικής (βασική) αιτίας εκδόσεώς της (π.χ. σε χρέωση του προσωπικού λογαριασμού του πελάτη, από τον οποίο είχε ληφθεί η επιταγή).

στ) Σύμφωνα με τις γενικές αρχές που υιοθετούνται από τις προσαρμοσμένες προς την 4η Οδηγία της Ε.Ο.Κ. νέες διατάξεις του Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών" (νέα άρθρα 42α και 42β), οι λογαριασμοί 33.90 "επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)" και 33.91 "επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)" καταχωρούνται ιδιαιτέρως στον Ισολογισμό, στην κατηγορία των απαιτήσεων του κυκλοφορούντος ενεργητικού Δ.ΙΙ και με αρίθμηση 3α και 3β, αντίστοιχα.

ζ) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε οικονομική μονάδα, κάνοντας χρήση της παρεχόμενης από το Γ.Λ.Σ. ευχέρειας, έχει χρησιμοποιήσει τους κωδικούς 33.90 και 33.91, οι παραπάνω κατηγορίες επιταγών καταχωρούνται σε οποιοδήποτε από τους ελεύθερους κωδικούς 33.92, 33.93, 33.94 (Αρ.Πρωτ.Ελ/ΛΣ971/1988).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο