Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1987 ]

Γνωμ. 21β/947/1987 Ποδοσφαιρικές Α.Ε.

(Ποδοσφαιρικές Α.Ε.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Ποδοσφαιρικές Α.Ε. Νο 21β. Γνωμ. 947/1987

Εφόσον κατά τον Ν.879/1979 η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρία διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές περί ανωνύμων εταιριών διατάξεις, από τη χρήση 1987 (κλείσιμο ισολογισμού αυτής της χρήσης) υποχρεούται να εφαρμόσει τον Κωδ.Ν.2190/1920 όπως ο νόμος αυτός προσαρμόσθηκε στην 4η (78/660) Οδηγία της ΕΟΚ με το Π.Δ.409/1987. Από τις σχετικές διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920 (άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 κ.λπ.) προκύπτει ότι και κάθε ανώνυμη ποδοσαφιρική εταιρία, από τη χρήση που αρχίζει μετά την 31.12.1986, θα καταρτίζει τις οικονομικές της καταστάσεις (ισολογισμό, λ/σμό αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και προσάρτημα πληροφοριών) σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 (ΓΛΣ) στις οποίες ευθέως παραπέμπουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν.2190/1920. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι Ποδοσφαιρικές ανώνυμες Εταιρίες (ΠΑΕ), για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των χρήσεων 1987 και έπειτα, υποχρεούνται να εφαρμόζουν αυτούσιες και χωρίς οποιαδήποτε εξαίρεση τις διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 (ΓΛΣ).

Το αποκαλούμενο "Σχέδιο του Ενιαίου Λογιστικού Συστήματος των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιριών (ΠΑΕ) που μας διαβιβάσατε με το παραπάνω έγγραφό σας δεν είναι σύμφωνο με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 (ΓΛΣ) και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί χωρίς τις νόμιμες συνέπειες. Παρ' ότι από το παραπάνω έγγραφό σας και από το συνημμένο "Σχέδιο Λογαριασμών" δεν διαφαίνεται αίτημά σας για ερμηνευτική επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος που δημιουργεί η εφαρμογή του Π.Δ.1123/1980 από τις ΠΑΕ, θέτουμε υπόψη σας και τα ακόλουθα:

α) Η επαγγελματική οργάνωση των ΠΑΕ έχει τη δυνατότητα να καταρτίσει Επαγγελματικό Λογιστικό Οδηγό (και όχι Σχέδιο Ενιαίου Λογιστικού Συστήματος), με συγκεκριμένες οδηγίες για την ένταξη ορισμένων ιδιάζουσας φύσης περιπτώσεων στους σχετικούς λογαριασμούς και τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.1123/1980.

Ο Λογιστικός αυτός Οδηγός πρέπει να υποβληθεί στο ΥΠΕΘΟ/ΟΕ-Γ.Λ.Σ. για να γνωμοδοτήσει η Ολομέλεια της ΟΕ-ΓΛΣ που σήμερα υποκαθιστά το Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής, και αν κατά πόσο το κείμενό του ανταποκρίνεται στις διατάξεις του Π.Δ.1123/1980. Στη συνέχεια ο Λογιστικός αυτός Οδηγός, με τη γνωμοδότηση της Ολομέλειας της ΟΕ-ΓΛΣ θα διαβιβαστεί στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας προς έκδοση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σχετικής Υπουργικής απόφασης. Σας συνιστούμε, αν προχωρήσετε στη λήψη απόφασης για την κατάρτιση Λογιστικού Οδηγού, να ενεργήσετε όπως έγινε και για άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, δηλαδή να ζητήσετε να συμμετάσχει στην αρμόδια Επιτροπή εκπρόσωπό μας (ΟΕ-ΓΛΣ), εκπρόσωποι του Σώματος Ορκωτών Λογιστών που ελέγχει τις ΠΑΕ και εκπρόσωποι της επαγγελματικής οργάνωσης των ΠΑΕ, ειδικοί και έμπειροι στο αντικείμενο.

β) Από το συνημμένο παραπάνω έγγραφό σας "Σχέδιο Λογαριασμών" δεν φαίνεται να δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εφαρμογή του ΓΛΣ του Π.Δ.1123/1980 από τις ΠΑΕ. Δεν γνωρίζουμε ποιος λόγος οδήγησε τους συντάκτες του σχεδίου αυτού στην εγκατάλειψη του δεκαδικού - εκατονταδικού συστήματος κωδικαρίθμησης λογαριασμών που προβλέπει το Π.Δ.1123/1980. Το προτεινόμενο σύστημα κωδικοαρίθμησης είναι ένα πρακτικό ξεπερασμένο σύστημα που δεν το κάνει αποδεκτό το Π.Δ.1123/1980 και συνεπώς δεν μπορεί το πρακτικό αυτό σύστημα να αποτελέσει περιεχόμενο Λογιστικού Οδηγού. Συμπεραίνουμε ότι οι συντάκτες του παραπάνω σχεδίου λογαριασμών, με την αλλαγή του συστήματος κωδικαρίθμησης ίσως θέλησαν να αποφύγουν την ανάπτυξη των λ/σμών σε τρίτο βαθμό, με σκοπό να διευκολύνουν την εφαρμογή. Για τη διευκόλυνση αυτή, το ΓΛΣ του Π.Δ.1123/1980, χωρίς να εγκαταλείπει το θεωρητικά και πρακτικά ορθό σύστημα της δεκαδικής - εκατονταδικής κωδικαρίθμησης, προβλέπει τους παρεμβαλλόμενους λ/σμούς. Οι λ/σμοί αυτοί που παρεμβάλλονται μεταξύ πρωτοβάθμιων και αναλυτικών λ/σμών ενημερώνονται συγκεντρωτικά κατά οποιοδήποτε τρόπο, αρκεί ο τρόπος αυτός να βρίσκεται μέσα στα πλαίσια των σχετικών διατάξεων του ΚΦΣ και του Π.Δ.1123/1980.

γ) Ειδικότερα, για ορισμένα θέματα που αντιμετωπίζουν οι ΠΑΕ (όπως φαίνεται από το Σχέδιο Λογαριασμών που μας υποβάλλατε), τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως κλαδικά και να περιληφθούν σε Λογιστικό Οδηγό, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Εξοδα πολυετούς απόσβεσης (105 = δαπάνες Ν.879, 106 = δαπάνες μεταγραφών κ.λπ.). Τα έξοδα αυτά υπάγονται στο λ/σμό 16.

2. Εισφορά αθλητικών εγκαταστάσεων, τίτλοι κ.λπ. Αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για πάγια στοιχεία, και σαν τέτοια υπάγονται στους οικείους λ/σμούς της Ομάδας 1.

3. Πάγιο απαξιωθέν: Πρόκειται για απόσβεση, η οποία περιλαμβάνει χρονική απαξίωση και λειτουργική φθορά. Αν η απαξίωση οφείλεται σε καταστροφές, προβλέπεται ειδική διαδικασία.

4. Αποθέματα: Δεν συμφωνούμε ότι οι ΠΑΕ, εφόσον διατηρούν αχρησιμοποίητα αποθέματα υλικού κάθε φύσης δεν είναι υποχρεωμένες να τηρούν λογιστική αποθηκών. Εξ'άλλου αυτό δεν προβλέπεται, ούτε από το Κ.Φ.Σ., ούτε από το Π.Δ.1123/1980. Θα λειτουργήσει και στις ΠΑΕ σύστημα αποθεμάτων. Ομως, οι ΠΑΕ, όπως και οι Δήμοι και οι Κοινότητες, χρησιμοποιούν και υλικό που πηγαινοέρχεται στις αποθήκες, χωρίς το υλικό αυτό να μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πάγιο.
Πρόκειται για τα άλλως γνωστά ως υλικά αναλώσιμα "πολλαπλής χρήσεως" του λογ/σμού 25 (μικρά εργαλεία κ.λπ.). Για τις περιπτώσεις αυτές λειτουργεί το σύστημα των αποθεμάτων, αλλά μετά την πρώτη ανάλωση (παράδοση για χρήση) διαγράφεται η αξία και η περαιτέρω παρακολούθηση γίνεται μόνο ποσοτικά.

5. Λογ/σμοί 3ης ομάδας: Δεν υπάρχει πρόβλημα για την ένταξή τους στους οικείους λογ/σμούς του Σχεδίου Λογαριασμών του Π.Δ.1123/1980.

6. Λογ/σμοί 4ης ομάδας: Ισχύει το ίδιο όπως και για την 3η ομάδα.

7. Λογ/σμοί 5ης ομάδας: Ισχύει το ίδιο όπως και για την 3η ομάδα.

8. Λογ/σμοί 6ης ομάδας:

Ισχύει το ίδιο όπως και για την 3η ομάδα. 9. Λογ/σμοί 7ης ομάδας: Ισχύει το ίδιο όπως και για την 3η ομάδα. 10. Λογ/σμοί 9ης ομάδας: Στην ομάδα αυτή εντάσσονται οι λ/σμοί της αναλυτικής λογιστικής. Δεν έχουν θέση στην ομάδα αυτή οι αποτελεσματικοί λ/σμοί της γενικής λογιστικής της ομάδας 8.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο