Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1987 ]

Γνωμ. 21/936/1987 Λογιστικός χειρισμός των προβλέψεων αποζημιώσεως προσωπικού

(Λογιστικός χειρισμός των προβλέψεων αποζημιώσεως προσωπικού)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Λογιστικός χειρισμός των προβλέψεων αποζημιώσεως προσωπικού Νο 21. Γνωμ. 936/1987

Στο άρθρο 42ε παράγρ. 14 του Ν.2190/1920 ορίζονται και τα εξής: "οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που υπολογίζονται και σχηματίζονται στο τέλος κάθε χρήσης, καλύπτουν, τουλάχιστον, τις αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.

Κατά την πρώτη χρήση εφαρμογής των διατάξεων αυτού του Νόμου παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρίες να καταχωρίσουν στο λογαριασμό "λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως" τις σωρευμένες προβλέψεις για αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία του προσωπικού τους κατά τις προηγούμενες χρήσεις. Οι προβλέψεις αυτές αποσβένονται τμηματικά και ισόποσα, μέσα σε μία πενταετία".

Ο λογιστικός χειρισμός των παραπάνω προβλέψεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του Π.Δ.1123/1980, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα Π.Δ.502/1984 και 186/1986, τις οποίες επικαλείσθε και στην επιστολή σας, έχει ως εξής:

α) Κατά την πρώτη χρήση εφαρμογής των νέων διατάξεων, δηλ. τη χρήση που θα αρχίσει μετά την 31.12.1986, θα σχηματισθούν προβλέψεις: - για την προϋπηρεσία του προσωπικού των προηγουμένων χρήσεων, αντί να βαρύνουν τα αποτελέσματα της πρώτης χρήσης, παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρηθούν στη χρέωση του λογαριασμού 16.19 "Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως" (με πίστωση του λογ/σμού 44 "προβλέψεις" και να αποσβεστούν τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία (δηλ. ισόποσα μέχρι πέντε έτη).

Η τμηματική αυτή απόσβεση γίνεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως (με χρέωση του υπολ/σμού 85.05.19 "αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς αποσβέσεως" και πίστωση του υπολογ/σμού 16.99.19 "αποσβεσμένα λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως".


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο