Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1987 ]

Γνωμ. 20/935/1987 Ο λογιστικός χειρισμός των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

(Ο λογιστικός χειρισμός των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Ο λογιστικός χειρισμός των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Νο 20. Γνωμ. 935/1987

Στο νέο άρθρο 42ε παράγρ. 14 του Ν.2190/1920 ορίζονται τα εξής, οι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που υπολογίζονται στο τέλος κάθε χρήσης, καλύπτουν, τουλάχιστον, τις αποζημιώσεις εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.

Κατά την πρώτη χρήση εφαρμογής των διατάξεων αυτού του νόμου παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρίες να καταχωρίσουν στο λογαριασμό λοιπά "έξοδα πολυετούς αποσβέσεως" τις συσσωρευμένες προβλέψεις για "αποζημιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία", που αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία του προσωπικού τους κατά τις προηγούμενες χρήσεις. Οι προβλέψεις αυτές αποσβένονται τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία".
Ο λογιστικός χειρισμός των παραπάνω προβλέψεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του Π.Δ.1123/1980, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα Π.Δ.502/1984 και 186/1986, έχει ως εξής:

α) Κατά την πρώτη εφαρμογή των νέων διατάξεων, δηλ. τη χρήση που θα αρχίσει μετά την 3.12.1986, θα σχηματιστούν προβλέψεις: - για την προϋπηρεσία του προσωπικού των προηγουμένων χρήσεων (για την μέχρι 31.12.1986 προϋπηρεσία, όταν η χρήση αρχίζει την 1.1.1987). - για την κλειόμενη χρήση (για την υπηρεσία του έτους 1987).

β) Οι συσσωρευμένες προβλέψεις που αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία του προσωπικού των προηγούμενων χρήσεων, αντί να βαρύνουν τα αποτελέσματα της πρώτης χρήσης, παρέχεται η δυνατότητα να καταχωρηθούν στη χρέωση του λογαριασμού 16.19 "λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως" (με πίστωση του λ/σμού 44 "προβλέψεις" και να αποσβεστούν τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία (δηλ. ισόποσα μέχρι πέντε έτη).

Η τμηματική αυτή απόσβεση γίνεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσεως με χρέωση του υπολ/σμού 85.05.19 "αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς αποσβέσεως" και πίστωση του υπολ/σμού 16.19 "αποσβεσμένα λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως"). Αν η επιχείρηση επιθυμεί την επιβάρυνση της πρώτης χρήσεως με το σύνολο των συσσωρευμένων προβλέψεων, τότε θα χρεωθούν τα αποτελέσματα της χρήσεως και ειδικά ο λογαριασμός 82.00 "έξοδα προηγουμένων χρήσεων" (με πίστωση του λογαριασμού 44 "προβλέψεις").

Διευκρινίζεται ότι δεν χρεώνεται, στην ειδική αυτή περίπτωση, ο λογαριασμός 83 "προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους", γιατί η πρόβλεψη για αποζημίωση του προσωπικού δεν είναι έκτακτος κίνδυνος, αλλά κίνδυνος εκμεταλλεύσεως, επειδή όμως η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά προηγούμενες χρήσεις δεν επιτρέπεται να επιβαρυνθεί ο λογαριασμός 68 "προβλέψεις εκμεταλλεύσεως", στον οποίο καταχωρούνται μόνο τα ποσά που αφορούν την κλειόμενη χρήση και τούτο γιατί δεν επιτρέπεται να επιβαρυνθούν τα έξοδα εκμεταλλεύσεως και το λειτουργικό κόστος της κλειόμενης χρήσεως με έξοδα που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.

γ) Οι προβλέψεις που αναλογούν στην κλειόμενη χρήση (στη χρήση που κλείνει την 31.12.1987) θα σχηματισθούν, με χρέωση των οργανικών, εξόδων της χρήσεως και συγκεκριμένα του λογαριασμού 68 "προβλέψεις εκμεταλλεύσεως" (και του υπολογαριασμού του 68.00 "προβλέψεις για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία") και πίστωση του λογαριασμού 44 "προβλέψεις" (και των υπολογαριασμών του). δ) Οπως αναφέρθηκε προηγούμενα (υπό β' και γ') οι προβλέψεις σχηματίζονται με χρέωση των λογαριασμών που αναφέρονται προηγούμενα και με πίστωση (πάντοτε και σε όλες τις περιπτώσεις) του λογαριασμού 44 "προβλέψεις", ο οποίος, όπως καθορίζεται στο Γ.Λ.Σ., αναλύεται στους εξής υποχρεωτικούς υπολογαριασμούς: 44.00 Προβλέψεις για αποζημίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 44.00.00 Σχηματισμένες προβλέψεις. Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεως, με διάκριση των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού, σε προβλέψεις για το ημερομίσθιο προσωπικό. 44.00.01 Χρησιμοποιημένες προβλέψεις.
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογαριασμού 44.00.00. Τα ποσά που θα καταβάλλονται στο προσωπικό που θα αποχωρεί από την υπηρεσία θα καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 44 "προβλέψεις" και του υπολογαριασμού του 44.00.01 "χρησιμοποιημένες προβλέψεις" (και όχι στη χρέωση των εξόδων της χρήσεως, για τους λόγους που εξηγούμε αμέσως πιο κάτω). Μετά από κάθε τέτοια καταχώρηση θα επακολουθεί τακτοποίηση των υπολογαριασμών 44.00.00 "σχηματισμένες προβλέψεις" και 44.00.01 "χρησιμοποιημένες προβλέψεις", ως εξής:

αα)Αν το ποσό που καταβλήθηκε είναι μεγαλύτερο από το ποσό της σχηματισμένης προβλέψεως, σχηματίζεται ισόποση με τη διαφορά συμπληρωματική πρόβλεψη με πίστωση του λογαριασμού 44 και του υπολογαριασμού 44.00.00 "σχηματισμένες προβλέψεις" και χρέωση των λογαριασμών: - 82.00 "έξοδα προηγούμενων χρήσεων" για το ποσό που αντιστοιχεί στην προϋπηρεσία των προηγούμενων χρήσεων και 68.00 "Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως" για το ποσό που αφορά την κλειόμενη χρήση.

ββ) Αν το ποσό που καταβλήθηκε είναι μικρότερο από το ποσό της σχηματισμένης προβλέψεως, το επιπλέον ποσό της προβλέψεως μεταφέρεται, με χρέωση του λογαριασμού 44 και του υπολογαριασμού του 44.00.00, στην πίστωση του λογαριασμού 85.00 "έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων". Μετά από τις παραπάνω (υπό αα' και ββ') τακτοποιήσεις τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 44.00.01 "χρησιμοποιημένες προβλέψεις" είναι ίσα με τα αντίστοιχα πιστωτικά του 44.00.00 "σχηματισμένες προβλέψεις", στους οποίους και μεταφέρονται στο τέλος κάθε χρήσεως.

Πότε είναι υποχρεωτική η δημιουργία προβλέψεως στον Ισολογισμό Α.Ε. λόγω αποζημιώσεως προσωπικού (205/88 γνωμοδότηση ολομέλειας νομικών συμβούλων Διοικήσεως που έγινε αποδεκτή) Από τον υφυπουργό Εμπορίου έγινε αποδεκτή η ομόφωνη γνωμοδότηση της γενικής συνέλευσης των νομικών συμβούλων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε ερώτημα των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στο σημείο όπου αναφερόταν ο "λογαριασμός πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία".

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι η παράγραφος 14 του άρθρου 42ε του Κ.Ν.2190/1920, όπως τέθηκε και ισχύει μετά το Π.Δ.409/1986, που αφορά προβλέψεις στον ισολογισμό ανώνυμης εταιρίας για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την ενεργό υπηρεσία, εφαρμόζεται μόνο στην αποζημίωση που θα καταβάλλεται στο προσωπικό αυτό, λόγω συνταξιοδοτήσεως την επόμενη χρήση και εφόσον συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις γι' αυτή, όπως έχει δεχθεί και η με αρ.17/1987 ατομική γνωμάτευση της Νομικής Διεύθυνσης του υπουργείου Εμπορίου και δεν καλύπτει προβλέψεις για κινδύνους δαπανών κ.λπ. από την έξοδο του προσωπικού μιας Α.Ε. για άλλη αιτία (όπως π.χ. παραίτηση, καταγγελία της σύμβασης εργασίας κ.λπ.).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο