Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2004 ]

ΠΟΛ.1051/7.6.2004 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διενέργεια αυτοψίας μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών

(Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διενέργεια αυτοψίας μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 7 Ιουνίου 2004
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ.: 1046308/1588/ΔΜ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΟΛ 1051

Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ: Β΄

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84
Πληροφορίες : Κ. Πάστρα
Tηλέφωνο : 2103375186-187
Fax : 210 3375041
e-mail : [email protected]

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διενέργεια αυτοψίας μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την κατάργηση του επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών, διευκρινίζουμε τα εξής:

Με την 1068526/2620/ΔΜ/ΠΟΛ.1169/9.6.1998 (ΦΕΚ 634Β΄) Α.Υ.Ο όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 1021848/454/ΔΜ/ΠΟΛ.1043/5.3.2003(ΦΕΚ 319Β΄) Α.Υ.Ο.Ο καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά κατά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, ενώ με την 1036780/891/ΠΟΛ.1066/15.4.2003 εγκύκλιο διαταγή δόθηκαν οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της.

Στο άρθρο 6 της ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο ορίζεται ότι η βεβαίωση έναρξης και μεταβολής εργασιών χορηγείται χωρίς την διενέργεια άμεσης αυτοψίας στην έδρα και τις λοιπές εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται με ευθύνη των προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ οι οποίοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα προβαίνουν σε δειγματοληπτικό επιτόπιο έλεγχο (αυτοψία) για την επαλήθευση των στοιχείων της δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών ύστερα κι από έλεγχο των οριζόμενων δικαιολογητικών.

Με βάση τα ανωτέρω, η υποχρέωση διενέργειας αυτοψίας στην έδρα και τις λοιπές εγκαταστάσεις μιας επιχείρησης δεν έχει καταργηθεί. Κατά συνέπεια ο προϊστάμενος κάθε Δ.Ο.Υ, υποχρεούται να εκδίδει εντολή ελέγχου είτε αμέσως μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών είτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της ύπαρξης ή μη της δηλούμενης από την επιχείρηση επαγγελματικής εγκατάστασης, καθώς και της δυνατότητας άσκησης της δηλούμενης δραστηριότητας στο συγκεκριμένο χώρο, με βάση κριτήρια που αντικειμενικά παρουσιάζουν φορολογικό ενδιαφέρον λόγω αντικειμένου εργασιών, της εν γένει φορολογικής συμπεριφοράς της επιχείρησης, τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δημιουργούν βάσιμη πεποίθηση μη φερεγγυότητας.

Επειδή το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, επιτηδευματίες να έχουν προβεί σε περισσότερες της μίας ενάρξεις με τα ίδια δικαιολογητικά κι επειδή κι ο τύπος πρόσφατα έχει ασχοληθεί με ανάλογα δημοσιεύματα που αφορούν σε αυξημένη έκδοση πλαστών εικονικών στοιχείων, οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ οφείλουν, για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω αλλά και την διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, να προβαίνουν με ευθύνη τους στη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων (αυτοψίες).

Τέλος παρακαλούνται να αποστέλλουν ανά τρίμηνο στην υπηρεσία μας κατάσταση, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός των επιτόπιων ελέγχων που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και το είδος (επωνυμία-νομική μορφή-αντικείμενο δραστηριότητας) των επιχειρήσεων που ελέγχονται.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο