Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1986 ]

Γνωμ. 10/780/1986 Η ανάπτυξη των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων χρήσεως κατά το Γ.Λ.Σ.

(Η ανάπτυξη των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων χρήσεως κατά το Γ.Λ.Σ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)Η ανάπτυξη των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως και αποτελεσμάτων χρήσεως κατά το Γ.Λ.Σ.
Νο 10. Γνωμ.780/1986

Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως των Λογαριασμών Εκμεταλλεύσεως και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως στις περιπτώσεις που τηρείται το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έδωσε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 (ΓΛΣ/παρ. 2.1.8. και 2.2.803 του άρθρου 1), στο λογαριασμό 80 "Γενική εκμετάλλευση" μεταφέρονται τα υπόλοιπα όλων των λογαριασμών οργανικών εξόδων της Ομάδας 6 και οργανικών εσόδων, της Ομάδας 7, κατά τρόπο που, από τους δευτεροβάθμιους υπολογαριασμούς
80.00 "Λογ/σμός γενικής εκμετάλλευσης" και 80.01 "Λογ/σμός συνολικών μικτών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) της γενικής εκμετάλλευσης, να προκύπτουν τα καθαρά οργανικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές) της γενικής εκμεταλλεύσεως και τα μικτά κέρδη της ίδιας αυτής εκμετάλλευσης. Τα έξοδα της Ομάδας 6 και τα έσοδα
της Ομάδας 7, που δεν υπεισέρχονται στον προσδιορισμό των μικτών κερδών ή ζημιών, δεν μεταφέρονται απευθείας στο λογ/σμό 86, όπως αφήνετε να εννοηθεί με το ερώτημά σας. Τα έξοδα και έσοδα αυτά, για τα οποία σε πρώτη φάση, προηγείται η μεταφορά τους στο λογ/σμό 80.00 προκειμένου να προσδιοριστούν τα καθαρά
αποτελέσματα της γενικής εκμετάλλευσης σε δεύτερη φάση συγκεντρώνονται στους υπολογαριασμούς 80.02 "έξοδα μη προσδιοριστικά..." και 80.03 "έσοδα μη προσδιοριστικά..." με χρεωπίστωση του λογ/σμού 80.01 "μικτά αποτελέσματα...", ο οποίος, έπειτα από τις χρεωπιστώσεις αυτές, απεικονίζει τα μικτά αποτελέσματα της γενικής εκμετάλλευσης.

2. Σε τρίτη φάση, τα μικτά αποτελέσματα, του λογ/σμού 80.01 και τα μη προσδιοριστικά έξοδα και έσοδα των λογ/σμών 80.02 και 80.03 μεταφέρονται στους οικείους υπολογαριασμούς του λογ/σμού 86 "Αποτελέσματα χρήσεως", σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το σχέδιο λογ/σμών της παρ. 2.1.8/λογ.86 και 2.2.809 του
άρθρου 1 του Π.Δ.1123/1980.

3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η απάντηση στο ερώτημά σας για τα ποσά των λογ/σμών 65 και 76 έχει ως εξής:


α) Σε πρώτη φάση, τα υπόλοιπα όλων των υπολογ/σμών των λογ/σμών 65 και 76 μεταφέρονται στο λογ/σμό 80.00 "λογ/σμός, γενικής εκμετάλλευσης".

β) Σε δεύτερη φάση, τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 65 μεταφέρονται στη χρέωση του λογ/σμού 80.02.06 "χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα" με πίστωση του λογ/σμού 80.01, αν είναι χρεωστικά, και αντίστροφα, αν είναι πιστωτικά. Τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 76 μεταφέρονται στην πίστωση των λογ/σμών
80.03.01, τα έσοδα συμμετοχών του λογ/σμού 76.00, 80.03.02 τα έσοδα χρεογράφων του λογ/σμού 76.01, 80.03.04 οι τόκοι και τα λοιπά έσοδα κεφαλαίων των λογαριασμών 76.02, 76.03 και 76.98, με χρέωση του λογ/σμού 80.01, αν τα υπόλοιπα αυτά είναι πιστωτικά και αντίστροφα αν είναι χρεωστικά.

γ) Σε τρίτη φάση, τα υπόλοιπα των υπολογαριασμών 80.02 και 80.03, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα όλων των υπολογαριασμών 80.02 και 80.03, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υπόλοιπα όλων των υπολογαριασμών των 65 και 76, μεταφέρονται στον λογ/σμό 86 "Αποτελέσματα Χρήσεως".ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο