Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1986 ]

Γνωμ. 12/863/1986 Η δυνατότητα λογιστικής παρακολουθήσεως καταβολών προσωρινής φύσεως κατά το Γ.Λ.Σ.

(Η δυνατότητα λογιστικής παρακολουθήσεως καταβολών προσωρινής φύσεως κατά το Γ.Λ.Σ.)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Η δυνατότητα λογιστικής παρακολουθήσεως καταβολών προσωρινής φύσεως κατά το Γ.Λ.Σ. Νο 12. Γνωμ. 863/1986


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1.2.03 του άρθρου 1 του Π.Δ.1123/1980 έχετε τη δυνατότητα να δημιουργείτε νέους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς για την παρακολούθηση πράξεων και συναλλαγών για τις οποίες το ΓΛΣ δεν έχει προβλέψει υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιείτε υποχρεωτικά τους κωδικούς 90-99 εφόσον είναι κενοί. Συνεπώς για τα "Τέλη - Δικαιώματα ΟΛΠ", για τα οποία δεν προβλέπονται υποχρεωτικοί δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς 63.90 (έξοδα) και 54.90 (υποχρεώσεις).

2. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τις οποιεσδήποτε προσωρινής φύσεως καταβολές για λογαριασμό τρίτων, είτε στον κωδικό 35.02 είτε στον κωδικό 35.90. Αναφορικά με την άποψή σας, όπως διευκρινίστηκε τηλεφωνικά, να παρακολουθείτε στον λ/σμό 35 και τα εισπραττόμενα για λογαριασμό τρίτων ποσά, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η φύση του λ/σμού 35 (χρεωστικά υπόλοιπα) δεν επιτρέπεται, τουλάχιστον στο τέλος κάθε χρήσης, να αλλάζει (πιστωτικά υπόλοιπα). Συνεπώς, κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν απαγορεύεται η μετατροπή υπολογαριασμών του 35 σε πιστωτικούς. Ομως στο τέλος κάθε χρήσης, τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα, του λ/σμού αυτού πρέπει να μεταφέρονται υποχρεωτικά στο λ/σμό 53 (53.90 ή 53.98).

3. Δεν έχει ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για την υποχρεωτική εφαρμογή του ΓΛΣ. Από 1ης Ιανουαρίου 1987, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων με τα οποία προσαρμόζεται η Ελληνική νομοθεσία προς τις Οδηγίες της ΕΟΚ 1η, 2η και 4η, οι Α.Ε., οι Ε.Π.Ε. και οι Ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρίες θα εφαρμόζουν υποχρεωτικά τις λογιστικές αρχές του Π.Δ.1123/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το κεφάλαιο 4.1. "Οικονομικές Καταστάσεις" αυτού του Προεδρικού Διατάγματος (ΓΛΣ).

4. Ο λογαριασμός 48 λειτουργεί μόνο ως λ/σμός συνδέσμου με τυχόν υποκαταστήματα που έχουν λογιστική αυτοτέλεια. Ο λ/σμός αυτός δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τρίτους.

5. Ο λ/σμός 49, όπως και οι λ/σμοί 19, 29 κ.ο.κ., λειτουργούν μόνο για υποκαταστήματα ή άλλα κέντρα κάθε οικονομικής μονάδος. Σημειώστε όμως ότι η χρησιμοποίηση των λ/σμών 19, 29..., 49 κ.ο.κ., εξυπηρετεί κυρίως χειρόγραφα ή μηχανογραφημένα με κλασικό τρόπο λογιστικά συστήματα. Σε περίπτωση χρήσης Η/Υ δεν συνιστούμε το σύστημα 19, 29 κ.ο.κ.

6. Η απάντηση είναι αρνητική. Ο λ/σμός εξυπηρετεί άλλες ανάγκες (βλ. προηγούμενη παράγραφο). Η κατά προορισμό παρακολούθηση των εξόδων κατ' είδος μπορεί να γίνει είτε στην ομάδα 9, είτε σε τριτοβάθμιους κατά προορισμό λογ/σμούς της ομάδας 6 με τους περιορισμούς των σχετικών διατάξεων του Π.Δ.1123/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Οι επιβαρύνσεις παρακολουθούνται στην ομάδα 6 κατ' είδος. Διερευνήστε αν η φύση των επιβαρύνσεων στις οποίες αναφέρεστε προσιδιάζει στο λογ/σμό 62.

8. Το Π.Δ.1123/1980, που περιλαμβάνεται στην έκδοση του ΕΛΚΕΠΑ 1981 έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα εξής νεότερα νομοθετήματα: - Π.Δ. 502/1984 (ΦΕΚ Α'179/14.11.1984) - Π.Δ. 186/1986 (ΦΕΚ Α'74/11.6.1986)



ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο