Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1985 ]

Γνωμ. 5/744/1985 Τρόπος κατανομής δαπανών κεντρικής διοικήσεως μητρικής εταιρίας στις θυγατρικές

(Τρόπος κατανομής δαπανών κεντρικής διοικήσεως μητρικής εταιρίας στις θυγατρικές)

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Τρόπος κατανομής δαπανών κεντρικής διοικήσεως μητρικής εταιρίας στις θυγατρικές της Νο 5. Γνωμ. 744/1985

1. Σύμφωνα με τις γενικές παραδεγμένες λογιστικές αρχές που υιοθετούνται από τα International Accounting Stadards, την 4η Οδηγία της ΕΟΚ και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, κάθε εταιρία, είτε μητρική, είτε θυγατρική, αποτελεί ανεξάρτητη λογιστική οντότητα και καταχωρεί στα βιβλία της τα λογιστικά γεγονότα που επηρεάζουν την οικονομική κατάστασή της ή επιφέρουν μεταβολές στους λογαριασμούς του ισολογισμού της.

2. Το αν και κατά πόσο μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιριών υπάρχουν σχέσεις οποιασδήποτε φύσεως, όπως παροχή υπηρεσιών κ.λπ., αποτελεί πραγματικό γεγονός και σε κάθε περίπτωση οι σχέσεις αυτές πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφα, στα οποία στηρίζονται οι λογιστικές εγγραφές κάθε εταιρίας (αρχή του δικαιολογητικού). Για τον ελληνικό χώρο, οι εφαρμοστές των παραπάνω αρχών πρέπει να έχουν υπόψη τους και τα ακόλουθα:

α) Από την άποψη του φορολογικού δικαίου, απαγορεύεται η δωρεάν παροχή υπηρεσιών μεταξύ συγγενών επιχειρήσεων (θυγατρικών - μητρικών ή θυγατρικών - θυγατρικών) που εδρεύουν στη χώρα μας. Στις περιπτώσεις αυτές το κόστος των δωρεάν παρεχόμενων υπηρεσιών, με τη μορφή λογιστικών διαφορών, προσαυξάνει τα φορολογητέα έσοδα. Για το θέμα αυτό συγκεκριμένη θέση πρέπει να πάρει το Υπουργείο Οικονομικών.

β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από επιχείρηση που εδρεύει στην αλλοδαπή σε επιχείρηση που εδρεύει στην ημεδαπή, φρονούμε ότι η οποιαδήποτε σύμβαση παροχής υπηρεσιών, πρέπει να έχει την έγκριση των Νομισματικών Αρχών.

Για το θέμα αυτό συγκεκριμένη θέση πρέπει να πάρει η Τράπεζα της Ελλάδος. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στο ερώτημα που θέτετε η απάντηση είναι ότι, δεν υπάρχει πρόβλημα καταβολής των δαπανών της Κεντρικής διοικήσεως της μητρικής εταιρίας.

Αν η μητρική εταιρία του συγκροτήματος παρέχει υπηρεσίες διοικητικής φύσεως σε θυγατρική ή θυγατρικές εταιρίες που εδρεύουν στη χώρα μας, κατ' ανάγκη πρέπει να ακολουθηθούν οι παραπάνω διαδικασίες, όπως ενδεχομένως θα διευκρινιστούν λεπτομερειακά από την Τράπεζα της Ελλάδος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο