Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-05-2004 ]

Π.Κ.16/28.05.04 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005

(Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005 )

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2004 και 2005

Στην Αθήνα, σήμερα την 24η Μαΐου 2004, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός:
α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και εκπρόσωπος αυτού
β) Δημήτριος Ασημακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής
γ) Δημήτριος Αρμενάκης Πρόεδρος και Ηρακλής Μπλουγούρας, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και εκπρόσωποι αυτής και αφετέρου Χρήστος Πολυζωγόπουλος, Πρόεδρος και Κωνσταντίνος Πουπάκης, Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

Αρθρο 1
Κατώτατα όρια αποδοχών 2004

Α) Τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων όλης της χώρας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2003 με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2002-2003, αυξάνονται για το 2004 ως εξής:
1. Την 1.1.2004 αυξάνονται κατά ποσοστό 4%.
2. Οπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2004 με βάση την προηγούμενη περ. 1, αυξάνονται από 1ης.9.2004 κατά ποσοστό 2%.
3. Με σκοπό την ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδημάτων, το κατώτατο όριο του ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών/τριών χωρίς προϋπηρεσία, αυξάνεται από 1.9.2004 με επί πλέον εφάπαξ ποσό οκτώ (8,00) ευρώ μηνιαίως και ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων χωρίς προϋπηρεσία με εφάπαξ ποσό οκτώμισι (8,5) ευρώ μηνιαίως.
Β) Μετά τις αυξήσεις της προηγούμενης παρ. Α τα νέα γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων διαμορφώνονται όπως ο συνημμένος πίνακας Ι.

Αρθρο 2
Κατώτατα όρια αποδοχών 2005

Α) Οι μισθοί και τα ημερομίσθια όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2004 αφού ενσωματωθούν και τα εφάπαξ ποσά που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 1 και καταγράφονται στο συνημμένο πίνακα Ι, αυξάνονται για το 2005 ως εξής:
1. Την 1.1.2005 αυξάνονται κατά ποσοστό 2,2%.
2. Οπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.8.2005 με βάση την προηγούμενη περ. 1, αυξάνονται από 1.9.2005 κατά ποσοστό 3,3%.
Β) Μετά τις αυξήσεις της προηγούμενης παρ. Α τα νέα γενικά κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων διαμορφώνονται όπως ο συνημμένος πίνακας II.

Αρθρο 3
Υπολογισμός Επιδομάτων

Τα εφάπαξ ποσά των 8 ευρώ και των 8,5 ευρώ της παρ. 3 του άρθρου 1 λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του επιδόματος γάμου. Δεν λαμβάνονται υπόψη μεταβατικά κατά τον υπολογισμό των επιδομάτων τριετιών στα έτη 2004 και 2005.

Αρθρο 4
Αποζημίωση λόγω καταγγελίας
της σύμβασης των εργατοτεχνιτών/τριών

Οι αποζημιώσεις του β.δ.16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαμορφώθηκαν με τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5), και του 2002-2003 (άρθρο 4) βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη(-τριας):

Προϋπηρεσία
   

Αποζημίωση
Από 2 μήνες έως 1 έτος :    

5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη:    

7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη:    

15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη:    

30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη:    

60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη:    

100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη:    

120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη:    

140 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω:    

160 ημερομίσθια

Αρθρο 5
Μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας

Οι Πρόεδροι των συμβαλλομένων οργανώσεων θα συναντηθούν εκ νέου, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, για να συζητήσουν τη μείωση του χρόνου εργασίας σε συνδυασμό με ρυθμίσεις εκ μέρους της Πολιτείας (δέσμη αντισταθμιστικών κινήτρων), οι οποίες θα συμβάλουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Αρθρο 6
Υπερωριακή απασχόληση

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να υποβάλλουν κοινό αίτημα στην Κυβέρνηση για την απαλλαγή από την υποχρέωση αναγγελίας και λήψης άδειας για υπερωρίες που αφορούν την 44η και 45η ώρα της εβδομάδας, διατηρουμένου του ισχύοντος ύψους της αμοιβής τους.

Αρθρο 7
ΛΑΕΚ

Με την (άρθρο 12) και την ενδιάμεση συμφωνία κατά τη συνάντηση της 8ης Δεκεμβρίου 2003 των Προέδρων των Συμβαλλομένων Οργανώσεων με θέμα τον ΛΑΕΚ, τα μέρη συμφώνησαν αφενός για την επιβεβλημένη μετατροπή του ΛΑΕΚ σε Ν.Π.Ι.Δ., ώστε ν� αποκτήσει αυτονομία από τον ΟΑΕΔ, ευελιξία και αποτελεσματικότητα, αφετέρου να επανεξετασθεί από κοινού το Πρόγραμμα Δράσης για την υλοποίηση των σκοπών του.
Τα μέρη συμφωνούν να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τη θεσμική κατοχύρωση της αυτονομίας του ΛΑΕΚ, τη βελτίωση της λειτουργικότητας, τον προσδιορισμό των δράσεών του, την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους και γενικά την αναβάθμιση του ρόλου του για την προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των ανέργων και ιδιαίτερα των μακροχρόνια ανέργων, των νέων, των γυναικών και των ατόμων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Στο πλαίσιο του κοινού στόχου να επιδιώκεται η ενσωμάτωση των μεταξύ τους συμφωνιών στην εσωτερική νομοθεσία, τα συμβαλλόμένα μέρη θα προωθήσουν εκ νέου το προσαρτηθέν στην Σχέδιο Νόμου για τη μετατροπή του ΛΑΕΚ σε Ν.Π.Ι.Δ.
Επαναλαμβάνεται το άρθρο 12 παρ. 4 & 5 της που ορίζει ότι:
α) Tο ποσοστό επιχορήγησης των εκπαιδευτικών δομών της Γ.Σ.Ε.Ε. ανέρχεται σε 45% και του συνόλου των εργοδοτικών οργανώσεων σε 55%.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο των εκπαιδευτικών δομών των οργανώσεων στην ενίσχυση της απασχόλησης αποφασίζουν το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησής τους να ανέρχεται σε 20%.

Αρθρο 8
Μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου

Η άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή εννέα (9) εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Αρθρο 9

Εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου
ως άδειας για φροντίδα του παιδιού

Το μειωμένο ωράριο («άδεια») θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/-η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.
Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.

Αρθρο 10
Αδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

Οσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο (2) έτη.

Αρθρο 11
Αδεια λόγω AIDS

Εργαζόμενοι(-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι(-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.

Αρθρο 12
Αδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί
μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

Αρθρο 13
Απασχόληση ηλικιωμένων εργαζομένων

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να μελετήσουν και να προωθήσουν από κοινού μέτρα και πολιτικές για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση.

Αρθρο 14
Συμφωνία για την τηλεργασία

Τα μέρη αποφασίζουν την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής συμφωνίας � πλαισίου για την τηλεργασία, που υπεγράφη από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (Σ.Ε.Σ.), την Ευρωπαϊκή Εργοδοτική Οργάνωση Επιχειρήσεων Ιδιωτικού Τομέα (UNICE) � Ευρωπαϊκή Οργάνωση Βιοτεχνών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (UEAPME) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CEEP), στην ελληνική έννομη τάξη, έως την 30.9.2004.

Αρθρο 15
Πεδίο εφαρμογής της σχέσης εξαρτημένης εργασίας και
των προστατευτικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας

Τα μέρη συμφωνούν να αναλάβουν τις κατάλληλες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση ως γνήσιων σχέσεων εξαρτημένης εργασίας, των σχέσεων εκείνων, που υπό τον μανδύα των ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, υποκρύπτουν σχέσεις εξαρτημένης εργασίας.

Αρθρο 16
Ηλεκτρονική παρακολούθηση των εργαζομένων από
τον εργοδότη τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

Τα μέρη αποφασίζουν τη συγκρότηση μέχρι 30.10.2004 μικτής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, όπου θα εκπροσωπούνται τα συμβαλλόμένα μέρη σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου:
1. Να εξετασθεί η έκταση χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης και η πρακτική που ακολουθείται στο συγκεκριμένο θέμα στους εργασιακούς χώρους.
2. Να εξετασθεί η ευρωπαϊκή εμπειρία σχετικά με το θέμα αυτό.
3. Να καταρτισθεί ειδικό πλαίσιο κανόνων για την τοποθέτηση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων παρακολούθησης στους χώρους εργασίας για λόγους ασφαλείας.
4. Να προωθήσουν από κοινού τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ώστε να αντιμετωπισθούν παράνομες ή καταχρηστικές πρακτικές.

Αρθρο 17
Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρόληψης.
Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι υπάρχουσες δυνατότητες για την ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για τη νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.

Αρθρο 18
Αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και
της ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας

Για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, τα μέρη συμφωνούν:
1. Να μελετήσουν την ευθυγράμμιση του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό δίκαιο σχετικά με την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.
2. Να εξειδικεύσουν τον όρο και τις πιθανές περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας.

Αρθρο 19
Αλλοδαποί Εργαζόμενοι

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους προκειμένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση με την άδεια παραμονής και εργασίας τους. Επιπλέον επισημαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται στους αλλοδαπούς εργαζόμενους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβλημένο από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών, προκειμένου να μπορούν εγκαίρως να ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τη νόμιμη παραμονή και εργασία τους στην Ελλάδα.

Αρθρο 20
Περιβάλλον

Τα μέρη αποδέχονται την ανάγκη συμβατότητας των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της μεγάλης σημασίας των ζητημάτων οικολογικής διαχείρισης και της ευαισθητοποίησης των μελών μας, συμφωνούμε στα εξής:
1. Δημιουργία και δραστηριοποίηση μόνιμης Επιτροπής για το Περιβάλλον με εκπροσώπηση της Κυβέρνησης (συναρμόδια Υπουργεία), της Γ.Σ.Ε.Ε., του Σ.Ε.Β., της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
2. Ουσιαστική παρέμβαση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, κατάρτιση, με ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών σ� αυτόν τον τομέα, μέσω του ΕΛ.ΙΝ.Υ.ΑΕ.

Αρθρο 21
Διατηρούμενες διατάξεις

1. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
2. Οσες διατάξεις προηγούμενων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και αντίστοιχων διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.

Αρθρο 22
Κωδικοποίηση Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να προβούν το συντομότερο δυνατό, σε κωδικοποίηση των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που είναι σε ισχύ, από το 1975 έως σήμερα.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2004.

Ι) ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2004


Ημερομίσθιοι     ημερομίσθιο 31/12/2003     αύξηση 1/1/2004     ημερομίσθιο 1/1/2004     αύξηση 1/9/2004     Εφάπαξ ποσό     ημερομίσθιο 1/9/2004
Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προυπηρεσία     23,29     4,00%     24,22     2,00%     8 �     25,01
Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία     24,45     4,00%     25,43     2,00%    
    25,94
Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετία     25,62     4,00%     26,64     2,00%    
    27,18
Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετία     26,78     4,00%     27,85     2,00%    
    28,41
Ημερομίσθιο άγαμος 4 τριετία     27,95     4,00%     29,07     2,00%    
    29,65
Ημερομίσθιο άγαμος 5 τριετία     29,11     4,00%     30,27     2,00%    
    30,88
Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προυπηρεσία     25,62     4,00%     26,64     2,00%    
    27,52
Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία     26,78     4,00%     27,85     2,00%    
    28,44
Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετία     27,95     4,00%     29,07     2,00%    
    29,68
Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετία     29,11     4,00%     30,27     2,00%    
    30,91
Ημερομίσθιο έγγαμος 4 τριετία     30,28     4,00%     31,49     2,00%    
    32,15
Ημερομίσθιο έγγαμος 5 τριετία     31,44     4,00%     32,70     2,00%    
    33,38

   
   
   
   
   
Υπάλληλοι     μισθός 31/12/2003     αύξηση 1/1/2004     μισθός 1/1/2004     αύξηση 1/9/2004     εφάπαξ ποσό     μισθός 1/9/2004
Υπάλληλος άγαμος χωρίς προυπηρεσία     519,87     4,00%     540,66     2,00%     8,50 �     559,98
Υπάλληλος άγαμος 1 τριετία     571,86     4,00%     594,73     2,00%    
    606,63
Υπάλληλος άγαμος 2 τριετία     623,84     4,00%     648,79     2,00%    
    661,77
Υπάλληλος άγαμος 3 τριετία     675,83     4,00%     702,86     2,00%    
    716,92
Υπάλληλος έγγαμος χωρίς προυπηρεσία     571,86     4,00%     594,73     2,00%    
    615,98
Υπάλληλος έγγαμος 1 τριετία     623,85     4,00%     648,80     2,00%    
    662,63
Υπάλληλος έγγαμος 2 τριετία     675,83     4,00%     702,86     2,00%    
    717,77
Υπάλληλος έγγαμος 3 τριετία     727,82     4,00%     756,93     2,00%    
    772,92

   
   
   
   
   
ΙΙ) ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2005    
   
   
   
   

   
   
   
   
   

Ημερομίσθιοι     ημερομίσθιο 31/12/2004     αύξηση 1/1/2005     ημερομίσθιο 1/1/2005     αύξηση 1/9/2005     εφάπαξ ποσό     ημερομίσθιο 1/9/2005
Ημερομίσθιο άγαμος χωρίς προυπηρεσία     25,01     2,20%     25,56     3,30%     0 �     26,41
Ημερομίσθιο άγαμος 1 τριετία     25,94     2,20%     26,51     3,30%    
    27,38
Ημερομίσθιο άγαμος 2 τριετία     27,18     2,20%     27,78     3,30%    
    28,69
Ημερομίσθιο άγαμος 3 τριετία     28,41     2,20%     29,03     3,30%    
    29,99
Ημερομίσθιο άγαμος 4 τριετία     29,65     2,20%     30,30     3,30%    
    31,30
Ημερομίσθιο άγαμος 5 τριετία     30,88     2,20%     31,56     3,30%    
    32,60
Ημερομίσθιο έγγαμος χωρίς προυπηρεσία     27,52     2,20%     28,12     3,30%     0 �     29,05
Ημερομίσθιο έγγαμος 1 τριετία     28,44     2,20%     29,06     3,30%    
    30,02
Ημερομίσθιο έγγαμος 2 τριετία     29,68     2,20%     30,33     3,30%    
    31,33
Ημερομίσθιο έγγαμος 3 τριετία     30,91     2,20%     31,59     3,30%    
    32,63
Ημερομίσθιο έγγαμος 4 τριετία     32,15     2,20%     32,86     3,30%    
    33,94
Ημερομίσθιο έγγαμος 5 τριετία     33,38     2,20%     34,12     3,30%    
    35,24

   
   
   
   
   
   
Υπάλληλοι     μισθός 31/12/2004     αύξηση 1/1/2005     μισθός 1/1/2005     αύξηση 1/9/2005     εφάπαξ ποσό     μισθός 1/9/2005
Υπάλληλος άγαμος χωρίς προυπηρεσία     559,98     2,20%     572,30     3,30%     0 �     591,18
Υπάλληλος άγαμος 1 τριετία     606,63     2,20%     619,97     3,30%    
    640,43
Υπάλληλος άγαμος 2 τριετία     661,77     2,20%     676,33     3,30%    
    698,65
Υπάλληλος άγαμος 3 τριετία     716,92     2,20%     732,69     3,30%    
    756,87
Υπάλληλος έγγαμος χωρίς προυπηρεσία     615,98     2,20%     629,53     3,30%     0 �     650,30
Υπάλληλος έγγαμος 1 τριετία     662,63     2,20%     677,20     3,30%    
    699,55
Υπάλληλος έγγαμος 2 τριετία     717,77     2,20%     733,56     3,30%    
    757,77
Υπάλληλος έγγαμος 3 τριετία     772,92     2,20%     789,92     3,30%    
    815,99
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο