Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-03-2004 ]

Γνωμ ΣΛΟΤ 13/325 /31.03.0 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΙΣΘΩΤΙΚΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ) ΠΕΡΙΟΔΟ.

(ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΙΣΘΩΤΙΚΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ) ΠΕΡΙΟΔΟ. )

Κατηγορία: Εταιρικό δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ ΣΛΟΤ 13/325 /31.03.04 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΙΣΘΩΤΙΚΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ) ΠΕΡΙΟΔΟ.

ΣΧΕΤΙΚΑ : ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ .............................Α.Ε. ΤΗΣ 2.2.2004

Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Το ερώτημά μας έχει ως εξής:

Ανώνυμη τεχνική εταιρία, κατασκευάζει μέσω εργολάβου για δική της χρήση γραφεία σε ιδιόκτητο οικόπεδό της, προκειμένου να μεταστεγαστεί με όλες τις θυγατρικές εταιρίες του ομίλου. Μέχρι τις 27/1/2003 το κόστος κατασκευής του κτιρίου σύμφωνα με τα τιμολόγια και τις πιστοποιήσεις του εργολάβου ανέρχονταν σε 12.443.320. Στις 27-1-2003 υπογράφεται μεταξύ της εταιρίας και της Ε..... σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης του ανωτέρω ημιτελούς ακινήτου με την μέθοδο της πώλησης με επαναμίσθωση (safe and lease back). Συγκεκριμένα βάσει του υπ΄ αριθμ. 16.529/27.1.2003 πωλητηρίου συμβολαίου η εταιρία πωλεί στην Ε........ το παραπάνω ημιτελές ακίνητο αντί του ποσού των 12.443.320, όσο δηλαδή ήταν το κατασκευαστικό κόστος μέχρι εκείνη την ημερομηνία. Το ποσό αυτό εισπράχθηκε στο σύνολό του από την ελεγχόμενη εταιρία. Ταυτόχρονα υπογράφεται και η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης Νο 16.530/27.1.2003 σύμφωνα με την οποία η εταιρία l... αναλαμβάνει την υποχρέωση αποπεράτωσης του κτιρίου και παράδοσής του μέχρι 5.1.2004 που αποτελεί και την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Το ποσό της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, βάσει του οποίου θα υπολογιστούν τα μισθώματα ανέρχεται σε 25.027.912,10 που αποτελεί και το τελικό κόστος κατασκευής του κτιρίου μέχρι την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (27.1.2003) μέχρι και την έναρξη της μίσθωσης (5.1.2004), αφορά το κατασκευαστικό στάδιο (ή όπως αναφέρεται στη σύμβαση προμισθωτική περίοδος), το κόστος του οποίου αναλαμβάνει να πληρώνει η εταιρία leasing. Με βάση τους όρους της σύμβασης για το ποσό που κατέβαλλε η εταιρία leasing ως τίμημα αγοράς του κτιρίου ( 12.443.320), καθώς και για κάθε ποσό που θα καταβάλλει στην κατασκευαστική (προμισθωτική) περίοδο για την αποπεράτωση του κτιρίου μέχρι του ποσού των 25.097.912,10 η εταιρία leasing θα χρεώνει κάθε μήνα την ελεγχόμενη με ένα χρηματοοικονομικό κόστος που θα υπολογίζεται στο εκάστοτε συνολικό εκταμιευόμενο ποσό με βάση το μέσο επιτόκιο euribor τριμήνου του προηγούμενου μήνα. Αυτό το χρηματοοικονομικό κόστος αναφέρεται στη σύμβαση ως «προμίσθωμα» και εκδίδεται από την εταιρία l..... τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με ΦΠΑ 18% και αιτιολογία «προμίσθωμα προμισθωτικής περιόδου από ...... έως ..... Όπως αναφέρεται και στη σύμβαση «το προμίσθωμα δεν συμψηφίζεται ούτε αφαιρείται από το μίσθωμα αλλά καταβάλλεται σε αποζημίωση της εταιρίας leasing για την πρόωρη πληρωμή της αξίας κτήσης ( 25.027.912,10)» .

Ανακεφαλαιώνοντας παραθέτουμε περιληπτικά τους σημαντικότερους όρους της σύμβασης:

Αξία κτήσης : 25.027.912,10

Προμισθωτική (κατασκευαστική) περίοδος : 27/1/2003-5/1/2004

Προμισθώματα : μηνιαία

Ποσό προμισθωμάτων: Υπολογιζόμενα βάσει του εκάστοτε συνολικά εκταμιευόμενου ποσού με επιτόκιο το μέσο όρο euribor τριμήνου του μήνα υπολογισμού.

Μισθωτική περίοδος : 5/1/2004-5/1/2016 (12 έτη)

Μισθώματα : 48 τριμηνιαία

Ποσό μισθώματος : Υπολογιζόμενο στην αξία κτήσης με επιτόκιο αναπροσαρμογής το euribor τριμήνου που ισχύει δύο εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη του τριμήνου.

Εναπομένουσα αξία : 4.210.642,00 την οποία δικαιούται να καταβάλλει ο μισθωτής στη λήξη της μίσθωσης και να αποκτήσει το ακίνητο.

Ζητείται η γνώμη σας επί του λογιστικού χειρισμού των ανωτέρω προμισθωμάτων. Θα πρέπει να βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τα αποτελέσματα χρήσης (λογ. 65 ή κάποιος άλλος) ή μήπως θα ήταν ορθότερο να κατανεμηθούν ισόποσα κατά την διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, οπότε και θα ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία του κτιρίου.

Ευελπιστούμε σε μία σύντομη απάντησή σας.

Β. Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ

Από τα αναφερόμενα στην επιστολή αυτή προκύπτει ότι αν το ονομαζόμενο «ΠΡΟΜΙΣΘΩΜΑ» αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα χρηματοοικονομικό κόστος που καταβάλλει ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ στον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ κατά την διάρκεια της προμισθωτικής κατασκευαστικής περιόδου τόσο για το ποσό που κατέβαλλε η εταιρία L.... ως τίμημα αγοράς του ακινήτου ( 12.443.320) όσο και για τα ποσά που θα καταβάλλει περαιτέρω κατά τη διάρκεια της προμισθωτικής - κατασκευαστικής περιόδου για την αποπεράτωση του κτιρίου, δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός ως κονδυλίου «τόκων δανείου κατασκευαστικής περιόδου».

Σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.110 υποπαρ. 20 και 23 του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Π.Δ. 1123/1980): «Στο λογ/σμο 16.18 «τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου» παρακολουθούνται οι τόκοι, μόνο της κατασκευαστικής περιόδου, πιστώσεων ή δανείων τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κτήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων» και «τα έξοδα των λογαριασμών 16.10-  16.18 αποσβένονται είτε εφ΄ άπαξ κατά το έτος πραγματοποίησής τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία».

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι τα προμισθώματα που συμφωνήθηκε να καταβάλλει ο μισθωτής στην εταιρία L.... μπορούν να αποσβεσθούν:

α. Εφ΄ άπαξ κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους, ή

β. Τμηματικά και ισόποσα εντός μιας πενταετίας.

Η Γνωμάτευσή μας αυτή δεν αναφέρεται στον τρόπο λογιστικής αντιμετώπισης του θέματος με βάση τα Δ.Λ.Π. και τα Δ.Π.Χ.Π. ούτε και στον τρόπο αντιμετώπισης της σχετικής δαπάνης για σκοπούς φορολογίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο