Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-04-2004 ]

1031351/15.04.2004 Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στους δικαιούχους που υπέβαλαν την δήλωσή τους ηλεκτρονικά

(Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στους δικαιούχους που υπέβαλαν την δήλωσή τους ηλεκτρονικά)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1031351/15.04.04 Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στους δικαιούχους που υπέβαλαν την δήλωσή τους ηλεκτρονικά

1031351

Σύμφωνα με την 1028034/771/Α 0012/31.03.04 εγκύκλιο, οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφής και έχουν περιληφθεί σε καταστάσεις επεξεργασίας, πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την δήλωσή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο των επιστρεφομένων ποσών.
΄Οσοι από τους φορολογούμενους δεν προσκομίσουν τα πιο πάνω δικαιολογητικά εντός 10 ημερών από την παραλαβή της κατάστασης στην οποία περιλαμβάνονται, τότε το αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο Εισοδήματος θα τους διαγράφει από την κατάσταση επεξεργασίας και θα την διαβιβάζει στο Γραφείο Επιστροφών, το οποίο μετά τους σχετικούς ελέγχους θα την στέλνει στην Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να επιστραφεί ο φόρος στους υπόλοιπους δικαιούχους.


Για τους πιο πάνω φορολογούμενους όταν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα ενεργείτε ως εξής:

α) Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί) είναι σωστό, θα συντάσσετε ΑΦΕΚ επιστροφής (άρθρο 4, παραγρ.2 περιπτ.β, υποπερ. ββ, ΠΟΛ.1077/03) και θα το διαβιβάζετε στο Γραφείο Επιστροφών για την εξόφλησή του.

β) Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι διαφορετικό, θα συντάσσετε το πιο πάνω ΑΦΕΚ και στη συνέχεια θα ενεργείτε εκκαθάριση τροποποιητικής δήλωσης και η όλη διαδικασία θα τακτοποιείται στη Δ.Ο.Υ.


 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο