Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-04-2003 ]

ΠΟΛ.1060/7.4.2003 Ο χρόνος υποβολής των Ειδικών Σημειωμάτων Υπολογισμού του Φ.Π.Α. και του φόρου εισοδήματος

(Ο χρόνος υποβολής των Ειδικών Σημειωμάτων Υπολογισμού του Φ.Π.Α. και του φόρου εισοδήματος)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1033121/436/83/Α0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦOPOΛOΓlAΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. - ΤΜΗΜΑ Α'
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) - ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1060

ΘΕΜΑ : Χρόνος υποβολής των Ειδικών Σημειωμάτων Υπολογισμού Φ.Π.Α. και Φορολογίας Εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 ν.2753/1999, για την τριετία 2000-2002 και εφεξής.

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α').

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α').

3. Τις διατάξεις των Α.Υ.Ο. 1097441/5278/7668/0014/ΠΟΛ.1242/19.10.2001 (ΦΕΚ 1437 Β'), 1013666/891/198/0014/ ΠΟΛ.1060/13.2.2002 (ΦΕΚ 216 Β') και 1028679/558/Α0012/ ΠΟΛ.1109/26.3.2002 (ΦΕΚ426 Β').

4. Τις διατάξεις της 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Ορίζουμε προθεσμίες υποβολής των Ειδικών Σημειωμάτων Υπολογισμού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φορολογίας Εισοδήματος για την τριετία 2000-2002 και επομένων, ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

ΦΠΑ

1. Για τους τηρούντες βιβλία Β' κατηγορίας του ΚΒΣ καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 12η Μαΐου, η οποία παρατείνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκειμένου και ολοκληρώνεται σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες, ως ακολούθως:

α) Η 12η Μαΐου, εφόσον είναι εργάσιμη, προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2.

β) Η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας της περίπτωσης α' (ψηφία 1,2), προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3, 4, 5.

γ) Η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας της περίπτωσης β' (ψηφία 3, 4, 5), προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6, 7, 8.

δ) Η επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας της περίπτωσης γ' (ψηφία 6, 7, 8), προκειμένου για υποκείμενους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9, 0. 2. Για τους τηρούντες προαιρετικά βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ το Σημείωμα υποβάλλεται στις προθεσμίες υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ της τελευταίας χρήσης της τριετίας

3 Οι αναγραφόμενες προθεσμίες ισχύουν και για τις επιχειρήσεις, των οποίων η τρίτη διαχειριστική περίοδος της τριετίας έληξε κατά τη διάρκεια του τρίτου έτους.

4. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.

5. Το Ειδικό Σημείωμα Υπολογισμού ΦΠΑ συμπληρώνεται και υποβάλλεται σε ευρώ, μετά από μετατροπή των ποσών των ετών 2000 και 2001 από δραχμές σε ευρώ με την σταθερή ισοτιμία (340,75).ΑΡΘΡΟ 2

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Οι συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με συνημμένο σ' αυτές το Ειδικό Σημείωμα Υπολογισμού των ακαθαρίστων εσόδων υποβάλλονται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου, ως ακολούθως: α) Στις ίδιες προθεσμίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αυτής της απόφασης, όταν η προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2003 λήγει μέχρι 15.4.2003. β) Στις προθεσμίες υποβολής των αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. έτους 2003, όταν αυτές λήγουν μετά τις 15.4.2003.ΑΡΘΡΟ 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο