Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2004 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 38/29.03.04 Χορήγηση νέας προθεσμίας για αναγνώριση χρόνου εργασίας στην αλλοδαπή βάσει των άρθρων 5-9 του Ν. 1469/84.

(Χορήγηση νέας προθεσμίας για αναγνώριση χρόνου εργασίας στην αλλοδαπή βάσει των άρθρων 5-9 του Ν. 1469/84.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

  Χορήγηση νέας προθεσμίας για αναγνώριση χρόνου εργασίας στην αλλοδαπή βάσει των άρθρων 5-9 του Ν. 1469/1984.

38

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/12.2.04τ.Α') με τίτλο «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» και σας παρέχουμε τις κάτωθι οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των άρθρων 5-9 του ν. 1469/84, είχε δοθεί το δικαίωμα στους Έλληνες υπήκοους ή ομογενείς που επαναπατρίσθηκαν μέχρι 31/12/84, να αναγνωρίσουν τον χρόνο απασχόλησης στην αλλοδαπή, εφόσον πληρούσαν τις τασσόμενες από το νόμο θετικές και αρνητικές προϋποθέσεις.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις (άρθρο 15 παρ. 3 του παρόντος νόμου) χορηγείται νέα προθεσμία ενός έτους, η οποία αρχίζει από τις 12/2/04 δηλ. από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και θα περατωθεί στις 12/2/05.

Αρχικά είχε ορισθεί τριετής προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για αναγνώριση, η οποία, όμως, έκτοτε παρατάθηκε με νεώτερες διατάξεις, η τελευταία δε προθεσμία έληξε στις 5/1/2000.

Η χορήγηση νέας προθεσμίας έγινε για να καλύψει όσους δεν είχαν ασκήσει το σχετικό δικαίωμα με τις δοθείσες μέχρι τώρα προθεσμίες.

Επισημαίνεται ότι με το άρθρο 5 του ν. 1469/84 είχε ορισθεί ότι η τριετής προθεσμία αρχίζει από την συμπλήρωση των 1000 ημερών ασφάλισης, (ή των 500 για όσους είχαν υπερβεί το 60ο έτος κατά τον επαναπατρισμό) σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.

Επομένως, αν και η νέα προθεσμία θα λήξει στις 12/2/05, θα συνεχίζει να λειτουργεί η τριετής προθεσμία για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τις ανωτέρω 1000 ή 500 ημέρες.

Παραδείγματα:

α) Ο Α ασφαλισμένος έχει 2700 ημέρες ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό οργανισμό. Η προθεσμία γι αυτόν, σύμφωνα με την νέα διάταξη, θα λήξεις στις 12/2/05.

β) Ο Β ασφαλισμένος έχει 220 ημέρες ασφάλισης. Η προθεσμία, εντός της οποίας μπορεί να υποβάλει αίτηση για αναγνώριση, είναι τριετής (επειδή δεν έχει συμπληρώσει τις 1000 ημέρες) και θα αρχίσει από την ημέρα που θα συμπληρώσει τις 1000 ημέρες. Δηλ. δεν καταλαμβάνεται από την λήξη της προθεσμίας στις 12/2/05.

Κατά τα λοιπά, ουδεμία τροποποίηση επέρχεται στις σχετικές διατάξεις και, επομένως, εφαρμόζονται οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την 12/01 εγκύκλιο.

Τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας (5/1/2000) και μέχρι την έναρξη της νέας (12/2/04), θα θεωρηθούν υποβληθείσες στις 12/2/04 και θα εξετασθούν χωρίς να απαιτηθεί υποβολή νέας αίτησης.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο