Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-2004 ]

ΠΟΛ.1029/8.4.2004 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2004 των νομικών προσώπων, του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

(Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2004 των νομικών προσώπων, του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Απριλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1030601/10399/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛ 1029
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2004 των νομικών προσώπων, του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.


Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/16.9.1994 τ.Α').

β. Τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 2238/1994.

γ. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του ν. 2238/1994.

δ. Τις διατάξεις της αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 τ.Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

ε. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.ΑποφασίζουμεΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΛΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2004 των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, συνεταιρισμών, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ή οργανισμών και αλλοδαπών επιχειρήσεων έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα (Φ-01.010) το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα «Α» της παρούσας.

2. Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:

α. Αντίγραφο του ισολογισμού, της κατάστασης λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και της κατάστασης λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, νόμιμα υπογραμμένα.

β. Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική χρήση επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (ν.δ. 4002/1959, ν. 289/1976, ν. 1262/1982, ν. 1892/1990 καιν. 2601/1998).

γ. Κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών κατά κατηγορία και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 2003, για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του ν. 2601/1998, προκειμένου να καλυφθεί το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων με βάση το άρθρο 22 του ν. 1828/1989, που έχει σχηματισθεί από τα αδιανέμητα κέρδη, των οικ. ετών 2001,2002 και 2003 και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία πρέπει να δηλώνεται, ότι τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.

δ. Την προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 27 του άρθρου 6 του ν, 2601/1998 αίτηση και την κατάσταση που πρέπει να συνοδεύει αυτήν για τις επενδύσεις του ίδιου νόμου που έχουν ολοκληρωθεί.

ε. Κατάσταση επενδύσεων σε δύο αντίτυπα από τις επιχειρήσεις οι οποίες σχημάτισαν, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 του ν. 3220/2004, αφορολόγητο αποθεματικό λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων μέσα στη χρήση 2003. Στην κατάσταση αυτή θα εμφανίζεται το είδος των καινούργιων επενδύσεων που πραγματοποίησαν οι πιο πάνω επιχειρήσεις και το αντίστοιχο ύψος αυτών.

στ. Αν η επιχείρηση έχει σχηματίσει ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων λόγω αυξημένης κερδοφορίας έναντι της χρήσης 2002, θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) Τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2003

ββ) Τα καθαρά κέρδη της χρήσης 2002

γγ) Το ποσό των καθαρών κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό του αποθεματικού.

ζ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για το ειδικό αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του ν. 1828/1989, που έχουν σχηματίσει οι ημεδαπές Α.Ε. η εταιρείες περιορισμένης ευθύνης από τα αδιανέμητα κέρδη της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54Α'), η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

αα. Στοιχεία (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, αντικείμενο εργασιών) των συγχωνευθεισών ή απορροφηθεισών επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 ή του Ν. 2166/1993, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης του μετασχηματισμού.

ββ. Το ποσό των καθαρών κερδών της χρήσης.

γγ. Το ποσό των κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπου υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

δδ. Το ποσό των κερδών που διανεμήθηκε με οποιαδήποτε μορφή, εε. Το ποσό των αδιανέμητων καθαρών κερδών της χρήσης και

στστ. Το ποσό των καθαρών κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό του ειδικού αυτού αποθεματικού επενδύσεων.

η. Τρία (3) αντίτυπα του υποδείγματος Ε3 «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ».

θ. Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων Ε2 (Φ.-01.002/ ΕΚΔΟΣΗ 2003).

ι. Απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση διανομής των κερδών,

ία. Βεβαιώσεις των φόρων που έχουν παρακρατηθεί.

ιβ. Την αναφερόμενη στην 1057764/10466/ Β00121 διαταγή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για το ύψος των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου που έχει αποκτήσει το νομικό πρόσωπο μέσα στη χρήση 2003 και το ποσό του φόρου 10% που αναλογεί σε αυτούς,

ιγ. Έγγραφο εκπροσώπησης, προκειμένου για αλλοδαπές επιχειρήσεις.

ιδ. Την οριζόμενη από την περ. β' της παρ. 1 της 1040801/750/ ΑΥΟ βεβαίωση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ, στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται το υποκατάστημα, όταν το νομικό πρόσωπο επικαλείται μείωση, κατά 40% του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 2238/1994 (Νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων),

ιε. Οι ανώνυμες εταιρείες που κάνουν χρήση μειωμένου συντελεστή φορολογίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 2992/2002, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1936 με την οποία θα δηλώνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

αα) το χρόνο ολοκλήρωσης της συγχώνευσης ή απορρόφησης των άλλων εταιρειών, καθώς και τις διατάξεις του νόμου βάσει του οποίου έγινε ο μετασχηματισμός,

ββ) τα ίδια κεφάλαια της κάθε μίας απορροφηθείσας εταιρείας καθώς και αυτής που τις απορρόφησε, δηλαδή της εταιρείας που υποβάλει τη δήλωση φορολογίας,

γγ) ότι όλες οι μετασχηματησθείσες εταιρείες δεν έχουν καταστεί συνδεδεμένες από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά ή αν έχουν καταστεί συνδεδεμένες από την 1 η Ιανουαρίου 1997.

Η υπεύθυνη δήλωση με τα πιο πάνω δηλούμενα στοιχεία υποβάλλεται και από τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Συνεταιριστικές Εταιρείες που εμπίπτουν στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2992/2002.

ιστ. Οι τεχνικές εταιρείες που ανέλαβαν από 11ανουαρίου 2002 και μετά καινούργια δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα πρέπει να υποβάλουν κατάσταση στην οποία θα τα εμφανίζουν, τα ακαθάριστα έσοδα που προήλθαν από τα έργα αυτά, καθώς και τα αντίστοιχα καθαρά τους κέρδη. Στην ίδια κατάσταση θα εμφανίζονται χωριστά τα ίδια στοιχεία των έργων που είχαν αναλάβει μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2001.

ιζ. Οι οικοδομικές επιχειρήσεις, για τις οικοδομές που η έναρξη κατασκευής τους έγινε από 11ανουαρίου 2002 και μετά, υποχρεούνται να συνυποβάλλουν, για κάθε μία αυτές χωριστά, φωτοαντίγραφα των εντύπων υπολογισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομής, όπως αυτά προβλέπονται από την 1137140/2439/ Α0012/ εγκύκλιο μας. Επίσης, υποχρεούνται να υποβάλουν την κατάσταση της προηγούμενης περίπτωσης εφόσον άρχισαν την ανέγερση νέων οικοδομών από 1 Ιανουαρίου 2002 και μετά.

ιη. Τη δήλωοη «ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Ε16) σε δύο αντίτυπα, όταν το νομικό πρόσωπο έχει στην κυριότητα του τέτοια μηχανήματα, για τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης του άρθρου 20 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94Α').ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕίΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2004 των ημεδαπών ή αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (Φ-01.011) το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα «Β» της παρούσας.

2. Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή και τα οποία είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, η, θ, ι, ία, ιβ. ιγ και ιέ της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α καθώς και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία θα δηλώνεται το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων από τόκους ομολογιακών δανείων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτήθηκαν μέσα στη χρήση 2003 και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε σε αυτούς.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕίΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΡΧΙΣΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003

1. Ορίζουμε όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2004 των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) των οποίων η διαχείριση άρχισε μέσα στο έτος 2002 και έκλεισε μέσα στο έτος 2003, καθώς και αυτών των οποίων η υπερδωδεκάμηνη χρήση έληξε μέσα στο έτος 2003, έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (Φ-01.013) το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα «Γ» της παρούσας.

2. Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή και τα οποία είναι τα ίδια με αυτά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ζ, ε, στ, η, θ, ι, ία, ιβ, ιδ, ιστ, ιζ και ιη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Ορίζουμε όπως για το οικονομικό έτος 2004 ο τόπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (Φ.01.012), το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα «Δ» της παρούσας.

2. Η πιο πάνω δήλωση θα συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:

α. Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων οικοδομών - γαιών, Ε2 (Φ.01,0027 ΕΚΔΟΣΗ 2003).

β. Βεβαίωση για το ποσό των τόκων κ.λπ. και του φόρου που παρακρατήθηκε, κατά περίπτωση, γι' αυτά.

γ. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου «Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών» (έντυπο Ε3), εφόσον συντρέχει περίπτωση.

δ. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» (περίπτ. β' παραγρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 2238/1994) (παράρτημα «Ε»).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο