Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-04-2004 ]

ΠΟΛ.1028/1.4.2004 Ευθύνη Διοικούντων Α.Ε. και εκκαθαριστών αυτής για την καταβολή στο Δημόσιο χρεών της εταιρίας

(Ευθύνη Διοικούντων Α.Ε. και εκκαθαριστών αυτής για την καταβολή στο Δημόσιο χρεών της εταιρίας)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 1 Απριλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1028181/1546/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) -ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΟΛ 1028

ΘΕΜΑ: Ευθύνη Διοικούντων Α.Ε. και Εκκαθαριστών αυτής για την καταβολή στο Δημόσιο χρεών της εταιρίας.

Σχετ: 1010842/941/0016/13-5-96

Σας κοινοποιούμε συνημμένα απόσπασμα της αριθ. 173/2001 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ - Τμήμα Γ', που έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ως προς τα θέματα που αφορούν την προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων ανώνυμες εταιρίες (ή και συνεταιρισμούς) και συγκεκριμένα των αντιπροέδρων Διοικητικού Συμβουλίου, των αναπληρωτών του Δ/ντος Συμβούλου καθώς και των εκκαθαριστών αυτής κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 115 Ν. 2238/1994 (υποβληθέν πρώτο (1) και δεύτερο (2) ερώτημα).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι, στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 115 Ν. 2238/1994 που ορίζει ότι "τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ή συνεταιρισμών κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσης τους, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή του φόρου που οφείλεται από αυτά τα νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τον παρόντα, καθώς και του φόρου που παρακρατείται ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους", δεν μπορούν να συμπεριληφθούν άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν την ιδιότητα του αναπληρωτή, όπως είναι οι αντιπρόεδροι Δ.Σ. και οι αναπληρωτές του Δ/ντος Συμβούλου Α.Ε., ασχέτως αν τα πρόσωπα αυτά ενδεχομένως να άσκησαν διοίκηση ή να αναμίχθηκαν στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, καθόσον δεν έχουν την ιδιότητα όπως ρητά και περιοριστικά αναφέρεται στην σχετική διάταξη του ως άνω νόμου.

Επίσης έγινε δεκτό ότι, οι εκκαθαριστές Α.Ε. ή συνεταιρισμών υπόκεινται στη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 115 Ν. 2238/1994 και υπέχουν πρόσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη για την πληρωμή των χρεών της εταιρίας από φόρο εισοδήματος και παρακρατούμενους φόρους, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αποδέχτηκαν το διορισμό τους και ανέλαβαν καθήκοντα εκκαθαριστή, πράγμα το οποίο κρίνεται σε κάθε περίπτωση.

Όσον αφορά τα ζητήματα που θίγονται στο τρίτο υποβληθέν ερώτημα και στα περαιτέρω διατυπωθέντα υποερωτήματα αυτού υπό στοιχεία 3α και 3β, σας ενημερώνουμε ότι, αυτά δεν έγιναν; δεκτά από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών λόγω μεταβολής του νομοθετικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι, για τα παραπάνω θέματα (ερώτημα 3α και 3β) έχει υποβληθεί εκ νέου σχετικό ερώτημα στο Ν.Σ.Κ.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο