Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-07-2005 ]

ΠΟΛ.1101/15.7.2005 (Αρ. Πρ. 1071017/2709) Καταχώρηση στο Μητρώο των στοιχείων ταυτότητας των ομογενών με λατινικούς χαρακτήρες.

((Αρ. Πρ. 1071017/2709) Καταχώρηση στο Μητρώο των στοιχείων ταυτότητας των ομογενών με λατινικούς χαρακτήρες.)

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών οικονομικών σχέσεων)

Αθήνα, 15 Ιουλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.:1071017/2709/ΔΜ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ:Α – Β
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ:ΒΆ

ΠΟΛ.: 1101


ΘΕΜΑ: Καταχώρηση στο Μητρώο των στοιχείων ταυτότητας των ομογενών με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, κρίνουμε απαραίτητο να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 2515/97 εκδόθηκε η 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193/Β) ΑΥΟ με τις διατάξεις της οποίας, όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει (1081369/2857/ΔΜ/14-10-1999 ΦΕΚ 2001/Β ΑΥΟ και 1044039/972/ΔΜ/ 9-5-2002 ΦΕΚ 625/Β ΑΥΟΟ), καθορίζεται η υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ και οι διαδικασίες απόδοσής του.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για την απόδοση ΑΦΜ στα φυσικά πρόσωπα υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το έντυπο Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής ατομικών στοιχείων.

Με το έντυπο αυτό δηλώνονται:

α) Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου ήτοι, επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, πατρικό επώνυμο και όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης στην Ελλάδα ή χώρα γέννησης στο Εξωτερικό.

β) Τα στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου,

γ) Η υπηκοότητα, το επάγγελμα και η οικογενειακή κατάστασή του,

δ) Η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του,

Κατά την υποβολή της παραπάνω δήλωσης, επιδεικνύεται υποχρεωτικά η ταυτότητα ή σε περίπτωση αλλοδαπού, το διαβατήριο του υπόχρεου.

Τα ανωτέρω στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο κατά περίπτωση, εισάγονται στο μηχανογραφικό σύστημα TAXIS το οποίο λειτουργεί έχοντας τη δυνατότητα να δέχεται την καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων με ελληνικούς χαρακτήρες για τους έχοντες την ελληνική υπηκοότητα και με λατινικούς χαρακτήρες για τους έχοντες αλλοδαπή υπηκοότητα. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται το έργο του ελεγκτικού και του εισπρακτικού μηχανισμού του Υπουργείου Οικονομικών καθώς ο ΑΦΜ αποτελεί κωδικό αναγνώρισης μοναδικό για το κάθε φυσικό πρόσωπο.

Με την 1099808/2991/εγκύκλιο «Διευκρινίσεις για τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά απόδοσης ΑΦΜ καθώς και οδηγίες για την εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα», δόθηκε η δυνατότητα χορήγησης ΑΦΜ, στους ομογενείς κατόχους του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ), με την καταχώρηση του εν λόγω Δελτίου.

Με την 1037248/907/ΔΜ/ εγκύκλιο «Καταχώρηση στοιχείων ομογενών και αλλοδαπών», δόθηκαν διευκρινίσεις ώστε η χορήγηση ΑΦΜ στους ομογενείς να μπορεί να πραγματοποιείται με την καταχώρηση των στοιχείων τους με ελληνικούς χαρακτήρες.

Έως σήμερα από τις Δ.Ο.Υ. της χώρας δεν υπήρξε ενιαία αντιμετώπιση του θέματος, διότι σε ορισμένες κατηγορίες ομογενών το ΕΔΤΟ αναγράφει τα στοιχεία τους με διπλή γραφή. Το αποτέλεσμα είναι ότι:

α) σε πολλές Δ.Ο.Υ., έχουν χορηγηθεί ΑΦΜ στα εν λόγω πρόσωπα και όλα τα στοιχεία τους έχουν καταχωρηθεί με Λατινικούς χαρακτήρες,

β) σε άλλες με Ελληνικούς, και

γ) σε άλλες με Λατινικούς και μόνο το επώνυμο και το όνομα αυτών με Ελληνικούς.

Ύστερα από τα παραπάνω για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος και για τη διασφάλιση της μοναδικότητας του ΑΦΜ, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Η χορήγηση ΑΦΜ στους ομογενείς, κατόχους του ΕΔΤΟ θα πραγματοποιείται πλέον με την καταχώρηση των στοιχείων τους μόνο με Λατινικούς χαρακτήρες, δεδομένου ότι πρόκειται για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας. Τυχόν στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του εντύπου Μ1 και δεν αναγράφονται στο ΕΔΤΟ (όπως πατρικό επώνυμο μητέρας), θα καταχωρούνται μόνο με Λατινικούς χαρακτήρες.

Στις περιπτώσεις δε που έχει χορηγηθεί ΑΦΜ στα εν λόγω πρόσωπα και τα προσωπικά τους στοιχεία έχουν καταχωρηθεί όπως αναφέρεται στην πιο πάνω (β) ή (γ) κατηγορία, θα πρέπει με την πρώτη συναλλαγή τους στη Δ.Ο.Υ., να υποβάλλουν Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων (έντυπο Μ1) για την καταχώρηση των στοιχείων τους μόνο με Λατινικούς χαρακτήρες.

2. Στις περιπτώσεις των ομογενών που προσέρχονται στις Δ.Ο.Υ. και αιτούνται τη χορήγηση ΑΦΜ μόνο με τη σχετική βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του ΕΔΤΟ, η χορήγηση ΑΦΜ θα πραγματοποιείται με την καταχώρηση των στοιχείων του διαβατηρίου και όχι της βεβαίωσης.

3. Αναφορικά με τους χαρακτήρες (ελληνικούς ή λατινικούς), με τους οποίους πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 18 του Π.Δ.186/92, επί των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν τα παραπάνω πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση ή επάγγελμα, ανεξάρτητα εάν προσκομίζονται για θεώρηση ή εκδίδονται αθεώρητα ή με ειδική σήμανση ΕΑΦΔΣΣ, αυτό πρέπει να αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω.­

Τα φορολογικά στοιχεία που διαθέτουν οι ως άνω επιτηδευματίες (θεωρημένα ή αθεώρητα) που ενδεχομένως φέρουν προεκτυπωμένο το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες, θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματός τους και από τη λήψη της παρούσας και μετά, δεν θα θεωρούνται αυτά που προσκομίζονται για θεώρηση, εφόσον το ονοματεπώνυμο δεν είναι προεκτυπωμένο με λατινικούς χαρακτήρες.

Οι υπόχρεοι που δεν θεωρούν τα φορολογικά τους στοιχεία αλλά αποτυπώνουν τα στοιχεία του ονοματεπωνύμου κατά την έκδοσή τους με εκτύπωση, συνήθως μέσω Η/Υ ή ΦΤΜ ή με σφραγίδα, πρέπει να φροντίσουν έγκαιρα για την κατάλληλη προετοιμασία τους (τυχόν τροποποίηση λογισμικού, αλλαγή λεκτικών, αλλαγή σφραγίδας κ.λ.π.), ώστε το ονοματεπώνυμο να αναγράφεται πλέον με λατινικούς χαρακτήρες.

Με την παρούσα ανακαλείται η περίπτωση (Α) της 1037248/907/ΔΜ/ΠΟΛ.1135/23.4.­2002 εγκυκλίου «Καταχώρηση στοιχείων ομογενών και αλλοδαπών» αναφορικά με την καταχώρηση στο σύστημα TAXIS των στοιχείων των ομογενών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο