Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1989 ]

ΣτΕ 1288/1989 Η εγγραφή τόκων στα βιβλία δεν αποτελεί από μόνη της αποδειξη για την σύμβαση δανείου μεταξύ επιτιδευματιών , εάν δεν προκύπτουν από τα βιβλία ,τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 806 του Α.Κ.

(Η εγγραφή τόκων στα βιβλία δεν αποτελεί από μόνη της αποδειξη για την σύμβαση δανείου μεταξύ επιτιδευματιών , εάν δεν προκύπτουν από τα βιβλία ,τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 806 του Α.Κ.)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές ΦορολογίεςΣ.τ.Ε. 1288/1989 Η εγγραφή τόκων στα βιβλία δεν αποτελεί από μόνη της αποδειξη για την σύμβαση δανείου μεταξύ επιτιδευματιών , εάν δεν προκύπτουν από τα βιβλία ,τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπει το άρθρο 806 του Α.Κ. 


......................

2. Επειδή, κατά τις διατάξεις της παρ. 5 εδ. γ' του άρθρου 15 του Κ.Ν.Τ.Χ. όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3300/ 55, προκειμένου περί δανείων που χορηγούνται από τους εταίρους ή μετόχους ή άλλα πρόσωπα προς εμπορικές, γενικά εταιρείες ή επιχειρήσεις και αντίστροφα, οφείλεται το κατά τις γενικές διατάξεις του ως άνω κώδικα αναλογικό τέλος, έστω και αν τα δάνεια αυτά αποδεικνύονται από μόνη την εγγραφή στα βιβλία.

Εξάλου άλλου κατά το άρθρο 12 του Ν.Δ. 3717/57, η αληθής έννοια των διατάξεων της νομοθεσίας περί τελών χαρτοσήμου, όσον αφορά την υπαγωγή των αναφερομένων σε αυτή συμβάσεων, πράξεων κ.λπ. σε τέλη χαρτοσήμου, είναι ότι ως έγγραφο που αποδεικνύει τη σύμβαση. πράξη κ.λπ., λογίζεται και κάθε σχετική εγγραφή στα βιβλία των επιτηδευματιών, η οποία και υποβάλλεται στο οικείο, για την αποδεικνυόμενη κατ' αυτό τον τρόπο δικαιοπραξία, τέλος. Τέλος, κατά την παρ. 1 του άρθρου 830 του Αστικού Κώδικα, το οποίο ρυθμίζει την ανώμαλη παρακαταθήκη, κατάθεση χρημάτων ή άλλων αντικαταστατών πραγμάτων εν αμφιβολία λογίζεται ως δάνειο, αν θεματοφύλακας έχει την εξουσία χρησιμοποιήσεώς τους, ως προς δε τον χρόνο και τον τόπο αποδόσεως εν αμφιβολία ισχύουν οι διατάξεις περί παρακαταθήκης.

3. Επειδή, από τον συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, ερμηνευόμενων ενόψη και της γενικής αρχής της συναγόμενης από το σύνολο των διατάξεων του Κ.Ν.Τ.Χ., κατά την οποία σε τέλη χαρτοσήμου υπόκειται το έγγραφο περί συνάψεως της συμβάσεως και όχι απλώς οι συναπτόμενες συμβάσεις, συνάγεται ότι για την επιβολή του προβλεπόμενου από τις διατάξεις αυτές τέλους, προκειμένου περί συμβάσεων για τις οποίες δεν συντάχθηκε έγγραφο, απαιτείται να έχει γίνει γι' αυτές εγγραφή στα βιβλία της επιχειρήσεως, η οποία να περιέχει όλα τα στοιχεία που συνιστούν, κατά τον νόμο, την έννοια της συγκεκριμένης συμβάσεως. Δεν επιτρέπεται, πάντως, να συναχθεί συνομολόγηση ορισμένης συμβάσεως από εγγραφές στα βιβλία, οι οποίες αναφέρονται σε άλλες έννομες σχέσεις.

4. Επειδή, εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η φορολογική αρχή καταλόγισε σε βάρος της αναιρεσίβλητης εταιρείας τέλη χαρτοσήμου δανειακής συμβάσεως, με την αιτιολογία ότι από εγγραφές στα βιβλία της, που αναφέρονται σε
χρηματοδοτήσεις από την ΑΕ. ΚΟΝ-ΖΑΚ, προκύπτει ότι έχει συναφθεί δανειακή σύμβαση μεταξύ των δύο εταιρειών. Το διοικητικό εφετείο δέχτηκε ότι από τις σχετικές εγγραφές που δεν αναφέρονται ρητώς σε σύμβαση δανείου, περιλαμβάνονται όμως στους λογαριασμούς "χρηματοδοτήσεις εισαγωγών" και "προμηθευτές-πιστωτές", δεν μπορεί να συναχθεί συνομολόγηση συμβάσεως δανείου, γιατί δεν προκύπτουν τα στοιχεία που απαιτούνται από το άρθρο 806 του Αστικού Κώδικα για την ύπαρξη συμβάσεως δανείου. Δέχτηκε επίσης ότι από το γεγονός ότι σχετικός λογαριασμός εμφανίζει και εγγραφή τόκων δεν μπορεί να δικαιολογηθεί κρίση για σύναψη συμβάσεως δανείου, γιατί το στοιχείο πληρωμής τόκων υπόρχει και σε άλλες σχέσεις.

Η κρίση αυτή του διοικητικού εφετείου είναι, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη και οι λόγοι αναιρέσεως, με τους οποίους υποστηρίζεται το αντίθετο, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι. Ειδικότερα, ο λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι από τις παραπάνω εγγραφές στα βιβλία της αναιρεσίβλητης προκύπτει η σύναψη συμβάσεως δανείου, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, γιατί από τις εγγραφές αυτές, όπως περιγράφονται στην προσβαλλόμενη απόφαση, δεν προκύπτει ότι είχε συναφθεί σύμβαση δανείου, ενώ, εξάλλου, απαραδέκτως γίνεται επίκληση ενώπιον του αναιρετοκού του σχετικού περιεχομένου της εκθέσεως ελέγχου.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο