Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1997 ]

ΣτΕ 1102/1997 Ο ασφαλισμένος στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων των Επαγγελματικών Οργανώσεων Αυτοκινητιστών, που μέχρι 5.4.1985 (ημερομηνία κατάργησης του κλάδου με το Ν.1539/1985) δεν έχει συνταξιοδοτηθεί από τον κλάδο αυτό για οποιοδήποτε λόγο, δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή εντόκως των καταβληθέντων εισφορών

(Ο ασφαλισμένος στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων των Επαγγελματικών Οργανώσεων Αυτοκινητιστών, που μέχρι 5.4.1985 (ημερομηνία κατάργησης του κλάδου με το Ν.1539/1985) δεν έχει συνταξιοδοτηθεί από τον κλάδο αυτό για οποιοδήποτε λόγο, δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή εντόκως των καταβληθέντων εισφορών )

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΕπιστροφή εισφορών κλάδου επικουρικής ασφάλισης ΤΣΑ
Σ.τ.Ε.: 1102/1997

Ο ασφαλισμένος στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων των Επαγγελματικών
Οργανώσεων Αυτοκινητιστών, που μέχρι 5.4.1985 (ημερομηνία κατάργησης του κλάδου
με το Ν.1539/1985) δεν έχει συνταξιοδοτηθεί από τον κλάδο αυτό για οποιοδήποτε
λόγο, δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή εντόκως των καταβληθέντων εισφορών

<


 

7. Επειδή, ούτως έχουσα η προσβαλλομένη απόφασις, δεχθείσα δηλαδή ότι η
αναιρεσίβλητος εδικαιούτο εις έντοκον επιστροφήν των ατομικών ασφαλιστικών
εισφορών, τας οποίας είχε καταβάλει εις το αναιρεσείον Ταμείον δια τον κλάδον
επικουρικής ασφαλίσεως των εκπροσώπων των επαγγελματικών εργοδοτικών οργανώσεων
των αυτοκινητιστών, εφόσον δεν είχε συνταξιοδοτηθή μέχρι της κατά την 5.4.1985
ενάρξεως της ισχύος του Ν.1539/1985, αλλά ήτο ησφαλισμένος εις τον άνω κλάδον
υπό την ιδιότητα του Κεντρικού Συμβούλου της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, την οποίαν διετήρησε μέχρι της 8.5.1987
και η οποία απετέλει, κατά τα προεκτεθέντα, προϋπόθεσιν υπαγωγής αυτού εις την
ασφάλισιν του ως είρηται επικουρικού κλάδου, παρίσταται νομίμως και επαρκώς
ητιολογημένη, διότι, ενόψει των εκτεθέντων εις την τετάρτην σκέψιν, οι μεν
έχοντες συνταξιοδοτηθή κατά την ανωτέρω κρίσιμον ημερομηνία (5.4.1985) θα
συνεχίσουν να συνταξιοδοτούνται από το Ταμείον, οι δε ησφαλισμένοι θα τύχουν
της εντόκου επιστροφής των παρ' αυτών καταβληθείσων εισφορών. Συνεπώς, τα περί
του αντιθέτου προβαλλόμενα δια του μοναδικού λόγου αναιρέσεως, ερειδόμενα
μάλιστα επί της εσφαλμένης εκδοχής, ότι οι έχοντες τύχει συντάξεως εκ του
κλάδου της κυρίας ασφαλίσεως του ΤΣΑ δεν δικαιούνται επιστροφής των
καταβληθεισών δια τον επικουρικόν κλάδον ατομικών ασφαλιστικών εισφορών, είναι
απορριπτέα, ως αβάσιμα...ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο