Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-2004 ]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 23/02.03.04 Αλλαγές στην χρονική διάρκεια Ασφ/κής Ικανότητας

(Αλλαγές στην χρονική διάρκεια Ασφ/κής Ικανότητας)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

 Αλλαγές στην χρονική διάρκεια Ασφ/κής Ικανότητας

ΣΧΕΤ.: α) Το άρθρο 19 § 4 του Νόμου 3232/04 (ΦΕΚ 48/12.2.04, τεύχος Α΄).

β) Το αρ. 40021/οικ.5069/282/25.2.04 Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων.

23


Μετά την κοινοποίηση της σχετικής διάταξης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Μέχρι τώρα, σύμφωνα με το άρθρο 31 § 1 εδ. α΄ του Α.Ν. 1846/1951, οι ασφαλισμένοι και τα μέλη οικογένειας τους μπορούν να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το ΙΚΑ εφόσον έχουν πραγματοποιήσει (50) ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή το τελευταίο 15μηνο, αφαιρουμένων στην περίπτωση αυτή των ημερών ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν στους τρεις τελευταίους μήνες του 15μηνου (σχετ. εγκ. 83/73 ).

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 § 4 του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/12.2.04, τεύχος Α΄) αντικαθίσταται το εδάφιο α΄ της παρ.1 του παραπάνω αναφερόμενου άρθρου σχετικά με τη διάρκεια της ασφ/κής ικανότητας για όλους τους ασφ/νους του Ιδρύματος και διαρκεί πλέον από 1η Μαρτίου κάθε έτους μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους, εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις δηλαδή (50) ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (1.1 - 31.12) ή βάσει 15μηνου, αφαιρουμένων στην περίπτωση αυτή των (3) τριών τελευταίων μηνών. Αφαιρούμε ολόκληρο το μήνα προσέλευσης ανεξαρτήτως εάν προσέλθει στην 1η, 5η ή τέλος του μήνα και δύο ακόμη.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος νέος ασφαλισμένος με χρόνο ασφάλισης Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2003, ζητήσει ασφ/κή κάλυψη για το 2004, η ασφ/κή του ικανότητα θα ισχύει από 1.3.04 - 28.2.05.

Το ίδιο ασφ/κό έτος ισχύει και για τους αλλοδαπούς ασφ/νους (σχετ. Γεν. Έγγραφο Α 11/143/18-11-03), εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες χρονικές προϋποθέσεις οι αναφερόμενες παραπάνω και επί πλέον προσκομίζουν:

α) Διαβατήριο σε ισχύ (όχι VISA) και

β) Βεβαίωση ότι δεν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους για ανανέωση της άδειας παραμονής ή άδειας εργασίας πριν τη λήξη της προηγουμένης.

Εξακολουθεί βέβαια να ισχύει ότι, για την συμπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων, συνυπολογίζονται τόσο οι ημέρες επιδότησης λόγω ασθένειας ή ατυχήματος όσο και οι ημέρες επιδότησης λόγω ανεργίας.


Ν.3232/04

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 19 - Ρυθμίσεις φορέων ασθενείας


4. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Α.Ν. 1846/1951 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους ασφαλισμένους και στα μέλη οικογενείας που αναφέρονται στο άρθρο 33 παρέχεται ιατρική περίθαλψη, από πρώτης Μαρτίου κάθε έτους και επί ένα δωδεκάμηνο, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει πενήντα τουλάχιστον ημέρες εργασίας, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, πριν από την αναγγελία της ασθένειας ή της πιθανής ημέρας του τοκετού, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπεντάμηνου.»

5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν. 997/1979 (ΦΕΚ 287 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ασφαλισμένες που υπάγονται από ίδιο δικαίωμα σε φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορούν να ασφαλίζουν τα τέκνα τους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους άνδρες ασφαλισμένους.

Σε περίπτωση που τα τέκνα έχουν ασφαλισθεί στο φορέα του πατέρα, μπορούν να ασφαλισθούν από την μητέρα ασφαλισμένη, εφόσον διαγραφούν από το φορέα ασθένειας του πατέρα.»


7. Κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο μέχρι 28.2.2005, οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Περάματος και τα μέλη οικογένειας τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), καλύπτονται από το Ι.Κ.Α. για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι πέντε ημέρες ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο