Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2004 ]

ΣτΕ 407/2004 Συμπληρωματικό τιμολόγιο που περιλαμβάνει μόνο ποσό ΦΠΑ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλη χώρα της Ε.Ε. για την επιστροφή φόρου, κατά τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ.213/1987, έστω και αν αυτό εκδόθηκε εκπρόθεσμα (μετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αφορά) κατά παράβαση του ΚΒΣ.

(Συμπληρωματικό τιμολόγιο που περιλαμβάνει μόνο ποσό ΦΠΑ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλη χώρα της Ε.Ε. για την επιστροφή φόρου, κατά τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ.213/1987, έστω και αν αυτό εκδόθηκε εκπρόθεσμα (μετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αφορά) κατά παράβαση του ΚΒΣ. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

<------> ............... 6. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία, η οποία έχει την έδρα της στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, ανέλαβε κατόπιν συμφωνίας την κάλυψη σε ποσοστό 85% των λειτουργικών δαπανών για το έτος 1987 της ημεδαπής ανώνυμης βιομηχανικής και εμπορικής εταιρίας με τον διακριτικό τίτλο "...", αποκλειστικής εισαγωγέως στην Ελλάδα των παραγόμενων από την αναιρεσίβλητη προϊόντων, για τη συμμετοχή της δε αυτή κατέβαλε στην εν λόγω ημεδαπή εταιρία, το έτος 1987, το ποσό των 322.805.916 δρχ., για το οποίο εκδόθηκε από την τελευταία το υπ' αριθ. 5/13.12.1987 τιμολόγιο άνευ ΦΠΑ. Μετά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου στην ημεδαπή εταιρία, κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι, από το ως άνω ποσό, ποσό 99.488.457 δρχ. αφορά δαπάνες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και προώθησης πωλήσεων, οι οποίες έγιναν για λογαριασμό της αναιρεσίβλητης εταιρίας και επομένως δεν απαλλάσσονται του ΦΠΑ, εκδόθηκε από την ημεδαπή εταιρία προς την αναιρεσίβλητη το υπ' αριθ. 14/27.4.1989 τιμολόγιο, με το οποίο η τελευταία επιβαρύνθηκε με τον αναλογούντα στις δαπάνες αυτό ΦΠΑ 17.907.922 δρχ. (99.488.457 x 18%). Στη συνέχεια, η αναιρεσίβλητη ζήτησε την επιστροφή του φόρου με την από 6.2.1990 αίτησή της, η αίτηση δε αυτή απορρίφθηκε με την ένδικη πράξη, με την αιτιολογία ότι το υπ' αριθ. 14/27.4.1989 στοιχείο είχε εκδοθεί εκτός των χρονικών ορίων που προβλέπουν οι διατάξεις του Π.Δ.99/1977, δηλαδή μετά την 31.12.1987 (τέλος διαχείρισης της ημεδαπής εταιρίας) και ότι επομένως η αναιρεσίβλητη δεν είχε υποβάλει ως δικαιολογητικό της αίτησής της το προβλεπόμενο από τον νόμο τιμολόγιο, αλλά ένα απλό χρεωστικό σημείωμα. Με την προσβαλλόμενη απόφαση το Διοικητικό Εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη με την οποία, κατ' αποδοχή προσφυγής της αναιρεσίβλητης εταιρίας, είχε κριθεί ότι εν προκειμένω συνέτρεχαν όλες οι προϋποθέσεις επιστροφής του φόρου σε αυτή, τον λόγο δε της έφεσης του Δημοσίου, με τον οποίο προεβλήθη ότι το συμπληρωματικό τιμολόγιο που προσκόμισε η αλλοδαπή εταιρία δεν ήταν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, καθ' όσον δεν είχε εκδοθεί εντός του διαχειριστικού έτους 1987 και σε αυτό αναγράφεται μόνο το ποσό του ΦΠΑ, απέρριψε ως αβάσιμο με τη σκέψη ότι το εν λόγω τιμολόγιο περιέχει όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περ. β' της παρ. γ' της ως άνω υπουργικής απόφασης και ότι η έκδοση του τιμολογίου μετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αφορά, συνιστά ενδεχομένως παράβαση διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, αλλά δεν ασκεί έννομη συνέπεια στο δικαίωμα της αναιρεσίβλητης εταιρίας για την επιστροφή του φόρου. 7. Επειδή, με τον μόνο λόγο αναίρεσης προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι νομίμως αιτιολογημένη διότι, κατά τις προπαρατεθείσες διατάξεις, επιστροφή του φόρου χωρεί μόνο επί τη βάσει νόμιμου τιμολογίου και τέτοιο δεν μπορεί να θεωρηθεί το τιμολόγιο που εκδίδεται καθ' υπέρβαση των χρονικών ορίων που προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΦΣ για την έκδοσή του (Π.Δ.99/1977, άρθρα 20, παρ. 4 και 21, παρ. 4). Ο λόγος αυτός πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος διότι, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στη σκέψη 5 και καθόσον, κατά τα γενόμενα δεκτά από το Διοικητικό Εφετείο, το εν προκειμένω τιμολόγιο περιείχε όλα τα στοιχεία που ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περ. β' της παρ. γ' της ως άνω υπουργικής απόφασης, τούτο παρείχε δικαίωμα επιστροφής του φόρου στην αναιρεσίβλητη εταιρία, ανεξαρτήτως αν ο εκδότης του είχε υπερβεί τα κατά τον ΚΦΣ χρονικά όρια έκδοσής του. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο