Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2004 ]

ΣτΕ 402/2004 Εφόσον τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών εκδόθηκε από υποκείμενο Ελληνα προς υποκείμενο Κοινοτικό χωρίς ΦΠΑ, εκ λάθους, και το λάθος διορθώθηκε μεταγενέστερα με έκδοση συμπληρωματικού τιμολογίου (περιλαμβάνοντος μόνο το ποσό του ΦΠΑ), δεν στερεί εκείνον στον οποίον παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από το δικαίωμα επιστροφής του φόρου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.1642/1986 (τώρα άρθρο 34 του Ν.2859/2000), ενώ η εξάμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης επιστροφής (ΑΥΟ ΠΟΛ.213/1987) αρχίζει με βάση την ημερομηνία έκδοσης του συμπληρωματικού τιμολογίου.

(Εφόσον τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών εκδόθηκε από υποκείμενο Ελληνα προς υποκείμενο Κοινοτικό χωρίς ΦΠΑ, εκ λάθους, και το λάθος διορθώθηκε μεταγενέστερα με έκδοση συμπληρωματικού τιμολογίου (περιλαμβάνοντος μόνο το ποσό του ΦΠΑ), δεν στερεί εκείνον στον οποίον παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από το δικαίωμα επιστροφής του φόρου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.1642/1986 (τώρα άρθρο 34 του Ν.2859/2000), ενώ η εξάμηνη προθεσμία υποβολής της αίτησης επιστροφής (ΑΥΟ ΠΟΛ.213/1987) αρχίζει με βάση την ημερομηνία έκδοσης του συμπληρωματικού τιμολογίου. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

<------> ............... 5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Διοικητικό Εφετείο δέχτηκε τα εξής: "Η εφεσίβλητη αλλοδαπή εταιρία που εδρεύει στην Αγγλία, κατέβαλε κατά την υπόλογη διαχειριστική περίοδο 1/1-31.12.1988 στην εταιρία "Δ.Ε.Χ. (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε." το συνολικό ποσό των 110.160.247 δρχ. για τις υπηρεσίες που της προσέφερε η τελευταία αυτή εταιρία κατά την ίδια διαχειριστική περίοδο στην Ελλάδα. Επί του ποσού αυτού δεν υπολογίστηκε και δεν καταβλήθηκε ΦΠΑ, γιατί οι συμβαλλόμενες εταιρίες θεώρησαν ότι τούτο απαλλάσσεται του εν λόγω φόρου. Από τον προσωρινό όμως έλεγχο που έγινε βάσει των διατάξεων του άρθρου 40 του Ν.1642/1986 το έτος 1990 στην παραπάνω ελληνική εταιρία, κρίθηκε ότι οι ως είρηται αμοιβές αυτής υπόκεινται σε ΦΠΑ. Βάσει της κρίσης αυτής του φορολογικού ελέγχου, εκδόθηκε από την ελληνική εταιρία το υπ' αριθ. 283/31.12.1990 τιμολόγιο, με το οποίο υπολογίστηκε ο επί των προαναφερόμενων αμοιβών αυτής αναλογών ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται σε 17.625.640 δρχ. (110.160.247 x 18%). Ο φόρος αυτός αποδόθηκε από την εφεσίβλητη αλλοδαπή εταιρία στη νόμω υπόχρεο απόδοσης αυτού στο Ελληνικό Δημόσιο ελληνική εταιρία, από την οποία και καταβλήθηκε στη ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιώς. Στη συνέχεια, η εφεσίβλητη εταιρία, την οποία τελικά επιβάρυνε ο πιο πάνω φόρος, υπέβαλε στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών την από 12.6.1991 αίτηση, με την οποία ζήτησε να της επιστραφεί ο φόρος αυτός, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Π.4472/3230/1987 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα σε εταιρία εγκατεστημένη σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας). Η αίτηση αυτή της εφεσίβλητης εταιρίας απορρίφθηκε με την υπ' αριθ. 1055278/4090/29/0014/1991 απόφαση του προϊσταμένου της 14ης Διεύθυνσης (ΦΠΑ και Ειδικών Φορολογιών) του Υπουργείου Οικονομικών, για τον λόγο ότι το προαναφερόμενο τιμολόγιο δεν αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο για την επιστροφή του φόρου, αφού το τιμολόγιο αυτό δεν εκδόθηκε μέσα στη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία έγινε απαιτητός ο φόρος, με αποτέλεσμα τούτο να μην μπορεί να χαρακτηριστεί ως τιμολόγιο, αλλά ως απλό χρεωστικό έγγραφο. Εξάλλου, με την έκθεση του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (ΚΦΔ), η φορολογική αρχή προέβαλε πρωτοδίκως ότι η περί επιστροφής αίτηση υποβλήθηκε μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους 1988, κατά το οποίο έγινε απαιτητός ο φόρος του οποίου ζητήθηκε η επιστροφή ενώ, κατά την οικεία διάταξη της παρ. 5 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης, η αίτηση επιστροφής του φόρου πρέπει να υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη του ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου έγινε απαιτητός ο φόρος". Με την πρωτόδικη απόφαση ακυρώθηκε η κατά τα παραπάνω απόφαση του προϊσταμένου της 14ης Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών και αναπέμφθηκε η υπόθεση στην ίδια Διεύθυνση για να ερευνηθεί αν συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου για την επιστροφή του φόρου. Το Διοικητικό Εφετείο απέρριψε, όπως ήδη αναφέρθηκε την έφεση του Δημοσίου και επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση, με τις εξής σκέψεις: "Αναφορικά με την εγκυρότητα του υπ' αριθ. 283/1990 εκδοθέντος τιμολογίου, πρέπει να ληφθεί υπόψη: α) ότι οι διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (ΚΦΣ) δεν θέτουν χρονικό περιορισμό για την έκδοση των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, αφού η παρ. 6 αυτού του άρθρου, με την οποία γίνεται παραπομπή για ανάλογη εφαρμογή σε διατάξεις του άρθρου 20 του ίδιου Κώδικα, δεν παραπέμπει στην παρ. 4 αυτού, με την οποία πράγματι τίθεται ο περιορισμός της έκδοσης του τιμολογίου πώλησης μέσα στη διαχειριστική περίοδο του πωλητή, β) ότι ούτε οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.1642/1986 ούτε οι προπαρατεθείσες διατάξεις της υπ' αριθ. Π.4472/3230/1987 υπουργικής απόφασης προβλέπουν, ειδικά για τα τιμολόγια που υποβάλλονται με τις αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ, χρόνο έκδοσης αυτών και γ) ότι το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ δεν συμπίπτει εννοιολογικά με αυτό της επιστροφής, γι' αυτό και οι διατάξεις των άρθρων 23 (παρ. 3) και 25 (παρ. 1) του Ν.1642/1986, κατά τις οποίες το δικαίωμα έκπτωσης γεννάται κατά τον χρόνο που ο φόρος καθίσταται απαιτητός και ασκείται εφόσον ο υποκείμενος σε φόρο κατέχει τιμολόγιο, δεν μπορούν να τύχουν ανάλογης εφαρμογής στην περίπτωση αιτήματος επιστροφής του φόρου και επομένως δεν μπορούν να στηρίζουν την άποψη της φορολογικής αρχής ότι τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που συνοδεύουν την περί επιστροφής αίτηση πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες. Με βάση αυτά και ενόψει του ότι το κρίσιμο υπ' αριθ. 283/1990 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών έχει το περιεχόμενο που διαγράφεται από την όγδοη παράγραφο της υπ' αριθ. Π.4472/3230/1987 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, τούτο αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο για την επιστροφή του προαναφερόμενου φόρου." 6. Επειδή, κατά την έννοια των διατάξεων που αναφέρονται ανωτέρω, επί παροχής υπηρεσιών, ο παράσχων τις υπηρεσίες οφείλει να εκδώσει τιμολόγιο, στο οποίο να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, καθώς και να αποδώσει τον φόρο αυτόν. Η τυχόν εκπρόθεσμη έκδοση του τιμολογίου δεν απαλλάσσει τον παράσχοντα τις υπηρεσίες από τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον ΚΦΣ για την εκπρόθεσμη έκδοση στοιχείων και από τη νομοθεσία περί του ΦΠΑ για την εκπρόθεσμη απόδοση του φόρου. Το γεγονός όμως του εκπροθέσμου δεν στερεί εκείνον προς τον οποίον παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από το δικαίωμα επιστροφής του φόρου κατά το άρθρο 27 του Ν.1642/1986 και της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Εφόσον συνεπώς, εν προκειμένω, το Διοικητικό Εφετείο δέχτηκε ότι το υποβληθέν τιμολόγιο είχε το περιεχόμενο που διαγράφεται από την παρ. 8 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, νομίμως δέχτηκε, αν και με άλλη αιτιολογία, ότι τούτο αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο για την επιστροφή του φόρου και ο λόγος αναίρεσης, με τον οποίο προβάλλεται ότι λόγω της εκπρόθεσμης έκδοσής του το εν λόγω τιμολόγιο δεν αποτελούσε νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο για την επιστροφή, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο