Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2004 ]

ΣτΕ 220/2004 Στην περίπτωση που τα ελεγκτικά όργανα προβαίνουν σε κατάσχεση, δηλαδή αναγκαστική αφαίρεση από την επαγγελματική εγκατάσταση του φορολογούμενου, τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, απαιτείται ως ουσιώδης τύπος η σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης και νόμιμη επίδοσή της. Τούτο αποτελεί προϋπόθεση νομιμότητας της τυχόν επακολουθούσας και στηριζόμενης στα εν λόγω στοιχεία καταλογιστικής πράξης της φορολογικής αρχής. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που δεν φέρει τον χαρακτηρισμό ως "Εκθεση Κατάσχεσης" (π.χ. Απόδειξη Παραλαβής), δεν νομιμοποιεί την καταλογιστική πράξη.

(Στην περίπτωση που τα ελεγκτικά όργανα προβαίνουν σε κατάσχεση, δηλαδή αναγκαστική αφαίρεση από την επαγγελματική εγκατάσταση του φορολογούμενου, τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων, απαιτείται ως ουσιώδης τύπος η σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης και νόμιμη επίδοσή της. Τούτο αποτελεί προϋπόθεση νομιμότητας της τυχόν επακολουθούσας και στηριζόμενης στα εν λόγω στοιχεία καταλογιστικής πράξης της φορολογικής αρχής. Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που δεν φέρει τον χαρακτηρισμό ως "Εκθεση Κατάσχεσης" (π.χ. Απόδειξη Παραλαβής), δεν νομιμοποιεί την καταλογιστική πράξη. )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

<------> ............... 5. ... Η ήδη αναιρεσείουσα με το από 18.2.1999 υπόμνημά της στην κατ' έφεση δίκη προέβαλε μεταξύ άλλων τον ισχυρισμό ότι η επίδικη πράξη ήταν νομικά πλημμελής και ακυρωτέα διότι, όπως προέκυπτε και από την οικεία έκθεση ελέγχου, για την κατάσχεση από τα όργανα της ΥΠΕΔΑ του ένδικου βιβλίου απογραφής, επί του οποίου είχε στηριχθεί η επιβολή του προστίμου, δεν είχε (κατά παράβαση του άρθρου 45 του ΚΒΣ) συνταχθεί έκθεση κατάσχεσης, αλλά "απλή απόδειξη παραλαβής". Το Διοικητικό Εφετείο, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, δέχτηκε μεν, κατά τα προεκτεθέντα, ότι περί της αφαίρεσης του βιβλίου απογραφής είχε πράγματι συνταχθεί "απόδειξη παραλαβής", απέρριψε όμως τον πιο πάνω ισχυρισμό της αναιρεσείουσας με την ακόλουθη αιτιολογία: "στην προκειμένη... περίπτωση η συνταχθείσα απόδειξη παραλαβής για την κατάσχεση του βιβλίου απογραφής της εφεσίβλητης... ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό της ως απόδειξης παραλαβής, φέρει τα αναγκαία στοιχεία έκθεσης κατάσχεσης και ως εκ τούτου νόμιμα αναπληρώνει την έκθεση κατάσχεσης που έπρεπε να συνταχθεί". Σύμφωνα όμως με τα εκτεθέντα στην προηγούμενη σκέψη της παρούσας απόφασης, η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι πλημμελώς αιτιολογημένη. Διότι, κατά τις εφαρμοσθείσες εν προκειμένω διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 6 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων, η ως άνω "απόδειξη παραλαβής", ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως έγκυρη, κατά τις διατάξεις αυτές, έκθεση για την αφαίρεση του ένδικου βιβλίου απογραφής, εφόσον δεν εμπεριείχε πάντως τον ρητό χαρακτηρισμό της ως "έκθεσης κατάσχεσης". Για τον λόγο συνεπώς αυτόν, ο οποίος προβάλλεται βάσιμα με την υπό κρίση αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί, κατά το μέρος της που αφορά την επιβολή προστίμου για τη δεύτερη παράβαση, η δε υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί, κατά το αναιρούμενο μέρος της, στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση, παρέλκει δε κατόπιν αυτού η έρευνα των λοιπών λόγων αναίρεσης. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο