Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2004 ]

ΣτΕ 74/2004 Οι διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.2859/2000 (ή άρθρου 40 του Ν.1642/1986) που, για την έκδοση προσωρινής πράξης προσδιορισμού του ΦΠΑ, περιορίζουν τη φορολογική αρχή στο να ελέγξει μόνο τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου, δεν απαγορεύουν και επομένως είναι επιτρεπτός ο έλεγχος εξακρίβωσης της γνησιότητας των στοιχείων αυτών και της εν γένει ακρίβειας υποβληθείσας δήλωσης.

(Οι διατάξεις του άρθρου 50 του Ν.2859/2000 (ή άρθρου 40 του Ν.1642/1986) που, για την έκδοση προσωρινής πράξης προσδιορισμού του ΦΠΑ, περιορίζουν τη φορολογική αρχή στο να ελέγξει μόνο τα βιβλία και στοιχεία του υπόχρεου, δεν απαγορεύουν και επομένως είναι επιτρεπτός ο έλεγχος εξακρίβωσης της γνησιότητας των στοιχείων αυτών και της εν γένει ακρίβειας υποβληθείσας δήλωσης. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 <-------> ............... 6. ... Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αξία εισροών 17.758.952 δρχ. και ο αντίστοιχος φόρος 3.196.610 δρχ. δεν υπολογίστηκαν, διότι προέκυπταν από πέντε τιμολόγια τα οποία θεωρήθηκαν εικονικά βάσει διαπιστώσεων στις οποίες είχε καταλήξει έρευνα φορολογικών οργάνων για τους εκδότες των τιμολογίων αυτών. Το Διοικητικό Εφετείο, κατ' απόρριψη έφεσης του Δημοσίου, έκρινε ότι η ένδικη πράξη δεν ήταν νόμιμη κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αναγνωρίστηκαν με αυτή εκπτώσεις του φόρου που πραγματοποίησε η αναιρεσίβλητη επί τη βάσει των πέντε αυτών τιμολογίων και ότι ορθώς ακυρώθηκε η πράξη κατά το μέρος αυτό πρωτοδίκως, διότι η κρίση των ελεγκτικών οργάνων περί εικονικότητας των τιμολογίων αυτών στηρίχτηκε σε έρευνα των στοιχείων των επιχειρήσεων οι οποίες φέρονταν ως εκδότες των ως άνω τιμολογίων και επομένως η έκδοση της προσωρινής πράξης καταλογισμού του φόρου, κατά το μέρος αυτό, δεν είχε ως βάση έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων και μόνο της επιχείρησης της αναιρεσίβλητης, όπως απαιτείται κατά το άρθρο 40, παρ. 1 του Ν.1642/1986. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου δεν είναι νόμιμη διότι, κατά τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, δεν πρόκειται στην περίπτωση αυτή περί φορολογικού ελέγχου προς εξακρίβωση φορολογητέας αξίας πέραν αυτής που προέκυπτε από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης της αναιρεσίβλητης, αλλά ελέγχου προς εξακρίβωση της γνησιότητας και εν γένει της ακρίβειας της δήλωσης την οποία αυτή είχε υποβάλει στη φορολογική αρχή, δηλαδή ως προς το αν τα ως άνω πέντε τιμολόγια, τα οποία είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της και με βάση τα οποία αυτή αύξησε τις εισροές του ΦΠΑ, αντιπροσώπευαν αληθείς συναλλαγές και ήταν γνήσια. Γι' αυτόν τον λόγο, βασίμως προβαλλόμενο με την κρινόμενη αίτηση, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να αναιρεθεί κατά το μέρος που κρίθηκε με αυτή ακυρωτέα η πράξη της φορολογικής αρχής και απορρίφθηκε η έφεση του Δημοσίου κατά της πρωτόδικης απόφασης, η δε υπόθεση, η οποία χρήζει διευκρίνισης κατά το πραγματικό, πρέπει να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο