Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2003 ]

ΣτΕ 867/2003 Η αναγραφή στο τιμολόγιο του ΦΠΑ καθιστά τον φόρο αυτόν οφειλόμενο στο Δημόσιο, έστω και αν η τιμολογούμενη πράξη απαλλάσσεται από τον φόρο.

(Η αναγραφή στο τιμολόγιο του ΦΠΑ καθιστά τον φόρο αυτόν οφειλόμενο στο Δημόσιο, έστω και αν η τιμολογούμενη πράξη απαλλάσσεται από τον φόρο. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 <------> ............... 5. ...Για την ένδικη διαχειριστική περίοδο (έτος 1995) η αναιρεσείουσα υπέβαλε την από 10.5.1996 εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, με ρητή επιφύλαξη ότι τα έσοδά της δεν υπόκεινται σε φόρο, κατά τη διάταξη του άρθρου 18, παρ. 1, περ. δ' του Ν.1642/1986, εφόσον αυτή παρέχει υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης που απαλλάσσονται από τον φόρο. Κατά της σιωπηρής απόρριψης της επιφύλαξής της, η αναιρεσείουσα άσκησε προσφυγή, η οποία έγινε δεκτή με την προαναφερόμενη στη σκέψη 2 πρωτόδικη απόφαση. Κατ' αυτής άσκησε έφεση το Δημόσιο και το Διοικητικό Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, έκρινε ότι, εφόσον η αναιρεσείουσα εταιρία, προκειμένου να εισπράξει τις ένδικες αμοιβές της του κρινόμενου έτους (1995) για τις παρεχόμενες υπηρεσίες νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης και διάγνωσης, εξέδωσε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών στα οποία περιέλαβε τον σχετικό ΦΠΑ, τον οποίο απέδωσε στο Δημόσιο, ανεξάρτητα εάν η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών απαλλασσόταν από τον φόρο, κατά τη διάταξη του άρθρου 18, παρ. 1, περ. δ' του Ν.1642/1986, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1642/1986 που παρατέθηκαν παραπάνω στη σκέψη 4, η αναιρεσείουσα δεν είχε δικαίωμα να αξιώσει την επιστροφή του αποδοθέντος στο Δημόσιο φόρου, διότι ο φόρος αυτός δεν καταβλήθηκε αχρεωστήτως. Με τις σκέψεις δε αυτές, το Διοικητικό Εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση και απέρριψε στη συνέχεια την προσφυγή της αναιρεσείουσας. Η παραπάνω κρίση του Διοικητικού Εφετείου είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, όλα δε όσα αντίθετα προβάλλονται με την κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Ειδικότερα και μόνο το γεγονός ότι η αναιρεσείουσα ανέγραψε τον ΦΠΑ στα τιμολόγια που εξέδωσε, το οποίο βεβαιώνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, αρκούσε, όπως ήδη αναφέρθηκε, για να καταστήσει τον αναγραφέντα φόρο οφειλόμενο, χωρίς να εξετάζεται κάποια περαιτέρω προϋπόθεση. Εξάλλου, το ζήτημα που ήχθη προς κρίση στα διοικητικά δικαστήρια με την προσφυγή, ήταν μόνο αν οφείλονταν ή όχι τα αναγραφέντα στα οικεία τιμολόγια ποσά ΦΠΑ των οποίων ζητήθηκε η επιστροφή, ζήτημα επί του οποίου, με νόμιμη και επαρκή αιτιολογία, έκρινε το Διοικητικό Εφετείο κατά τα παραπάνω. Επομένως, ο λόγος αναίρεσης κατά τον οποίο μη νομίμως το Διοικητικό Εφετείο εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση και κατά το μέρος που κρίθηκε ότι η αναιρεσείουσα υπαγόταν στην απαλλακτική διάταξη του άρθρου 18, παρ. 1, περ. δ' του Ν.1642/1986, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο