Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2002 ]

ΣτΕ 230/2002 Η κανονιστική πράξη - υπουργική απόφαση που ορίζει την αντικειμενική αξία ακινήτων, η οποία πράξη δεν συνοδεύεται από εισήγηση περιλαμβάνουσα τα εκτιμηθέντα συγκριτικά στοιχεία, δεν εφαρμόζεται για τον υπόχρεο σε φόρο που θεωρεί την προκαθορισμένη αξία μεγαλύτερη από την αγοραία και ζητάει με προσφυγή τον προσδιορισμό της αξίας από το Διοικητικό Πρωτοδικείο.

(Η κανονιστική πράξη - υπουργική απόφαση που ορίζει την αντικειμενική αξία ακινήτων, η οποία πράξη δεν συνοδεύεται από εισήγηση περιλαμβάνουσα τα εκτιμηθέντα συγκριτικά στοιχεία, δεν εφαρμόζεται για τον υπόχρεο σε φόρο που θεωρεί την προκαθορισμένη αξία μεγαλύτερη από την αγοραία και ζητάει με προσφυγή τον προσδιορισμό της αξίας από το Διοικητικό Πρωτοδικείο. )

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

 <------> ............... 17. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση ούτε από την προσβαλλόμενη υφυπουργική απόφαση ούτε από άλλα στοιχεία του φακέλου και ειδικότερα από την προαναφερθείσα εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1982, την οποία μάλιστα δεν αναφέρει στο προοίμιό της η προσβαλλόμενη απόφαση, προκύπτει ότι ο προσδιορισμός των τιμών των ανωτέρω μεγεθών (αρχικής βασικής αξίας και ειδικής βασικής αξίας) στη ζώνη 2ε' του δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Μυκονίων έγινε με την εκτίμηση στοιχείων που δικαιολογούν αυτόν. Με τα δεδομένα αυτά, δεν προκύπτει το δικαιολογητικό έρεισμα της επίμαχης ρύθμισης της προσβαλλόμενης κανονιστικής απόφασης κατά το μέρος που αυτή παραδεκτά προσβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, δηλαδή ως προς την ανωτέρω ζώνη 2ε', ώστε να δύναται να ελεγχθεί αν εκδόθηκε εντός των ορίων των παραπάνω νομοθετικών εξουσιοδοτήσεων που κατά την έννοιά τους επιτάσσουν τον καθορισμό τιμών κατά ζώνες ανταποκρινόμενων στην πραγματική αγοραία αξία των οικείων ακινήτων. Εξάλλου, δεν δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελεί δικαιολογητικό έρεισμα της επίμαχης ρύθμισης το μεταγενέστερο της έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης υπ' αριθ. 840/1/24.7.2000 έγγραφο της ΔΟΥ Μυκόνου προς τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο αναφέρονται συγκριτικά στοιχεία σχετικά με αγροτεμάχια εκτός σχεδίου πόλης. Συνεπώς, για τον βάσιμο αυτό λόγο ακύρωσης, η προσβαλλόμενη κανονιστική απόφαση πρέπει να ακυρωθεί κατά το μέρος που αναφέρεται στη ζώνη 2ε' του δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Μυκονίων και να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ακύρωσης ως προς τον αιτούντα Χ.Β. Κατά την, περαιτέρω, γνώμη της συμβούλου Αικ. Χριστοφορίδου και του παρέδρου Ι. Σύμπλη, η προσβαλλόμενη κανονιστική απόφαση θα έπρεπε να ακυρωθεί και κατά το μέρος που αναφέρεται στις λοιπές ζώνες του Δήμου Μυκονίων, διότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει το δικαιολογητικό έρεισμα και των ρυθμίσεων των σχετικών με τις ζώνες αυτές και, κατόπιν τούτου, θα έπρεπε να γίνει εν όλω δεκτή η κρινόμενη αίτηση ακύρωσης όχι μόνο ως προς τον πρώτο αιτούντα, αλλά και ως προς τους λοιπούς αιτούντες που παραδεκτά ομοδικούν με αυτόν, σύμφωνα με την προαναφερόμενη γνώμη των εν λόγω συμβούλου και παρέδρου. Κατά τη γνώμη των συμβούλων Γ. Ανεμογιάννη και Ν. Σκλία, εφόσον οι ανωτέρω εξουσιοδοτικές διατάξεις δεν εξαρτούν την έκδοση της προσβαλλόμενης κανονιστικής απόφασης από ειδικότερες προϋποθέσεις και κριτήρια, δεν είναι απαραίτητο να προκύπτουν από τα στοιχεία του φακέλου οι λόγοι που οδήγησαν τη Διοίκηση στην επίμαχη κανονιστική ρύθμιση, η οποία από τη φύση της δεν χρήζει αιτιολογίας, ενόψει μάλιστα και της όμοιας κατά περιεχόμενο εισήγησης της Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 και, επομένως, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο υπό κρίση λόγος ακύρωσης. Δια ταύτα Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση ως προς όλους τους αιτούντες εκτός από τον πρώτο (Χ.Β.). Δέχεται εν μέρει την αίτηση ως προς τον πρώτο των αιτούντων (Χ.Β.). Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου. Ακυρώνει εν μέρει την υπ' αριθ. 1107357/5686/ΔΟΟΤΥ/ΠΟΛ.1220/16.11.1999 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (κατά το μέρος που αναφέρεται στη ζώνη 2ε' του δημοτικού διαμερίσματος Μυκονίων) σύμφωνα με το σκεπτικό. Συμψηφίζει τη δικαστικό δαπάνη μεταξύ του Χ.Β. και του Δημοσίου και Επιβάλλει στους λοιπούς αιτούντες (πλην του Χ.Β.) ισομέτρως την πληρωμή της δικαστικής δαπάνης του Δημοσίου που ανέρχεται σε 380 ευρώ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο