Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2003 ]

ΣτΕ 2654/2003 Η με την Πράξη 1108/1948 Υπουργικού Συμβουλίου (κυρωθείσα με τον Ν.1620/1951) επιβολή εισφοράς επί εσόδων προερχόμενων από εκθέσεις, η οποία πράξη για τον προσδιορισμό του υποκείμενου, του αντικείμενου και του συντελεστή της εισφοράς παραπέμπει στον Α.Ν.505/1937, ισχύει, έστω και αν ο Αναγκαστικός αυτός Νόμος (505/1937) έχει καταργηθεί (με τον Ν.1642/1986, άρθρο 57, παρ. 1γ). Τούτο διότι η επιβληθείσα με την ΠΥΣ 1108/1948 εισφορά είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη του φόρου δημόσιων θεαμάτων.

(Η με την Πράξη 1108/1948 Υπουργικού Συμβουλίου (κυρωθείσα με τον Ν.1620/1951) επιβολή εισφοράς επί εσόδων προερχόμενων από εκθέσεις, η οποία πράξη για τον προσδιορισμό του υποκείμενου, του αντικείμενου και του συντελεστή της εισφοράς παραπέμπει στον Α.Ν.505/1937, ισχύει, έστω και αν ο Αναγκαστικός αυτός Νόμος (505/1937) έχει καταργηθεί (με τον Ν.1642/1986, άρθρο 57, παρ. 1γ). Τούτο διότι η επιβληθείσα με την ΠΥΣ 1108/1948 εισφορά είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη του φόρου δημόσιων θεαμάτων. )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

 <------> ............... 8. Επειδή, η αναιρεσίβλητη εταιρία, με το από 6.3.2001 υπόμνημά της προβάλλει ότι η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, προεχόντως διότι οι διατάξεις της ΠΥΣ 1108/1948 καταργήθηκαν σιωπηρώς ή πάντως περιέπεσαν σε αχρηστία μετά την κατάργηση του φόρου δημόσιων θεαμάτων. Τούτο δε διότι η εισφορά αυτή θα έπρεπε να θεωρηθεί αφενός μεν ως προσωρινού χαρακτήρα (καθόσον απέβλεπε στην ενίσχυση των επαρχιών Βόρειας Ελλάδας οι οποίες πλήττονταν από τις τότε πολεμικές επιχειρήσεις), αφετέρου δε ως παρακολουθηματική του φόρου δημόσιων θεαμάτων, καθόσον οι υποκείμενες στην εν λόγω εισφορά επιχειρήσεις και δραστηριότητες (δημόσια θεάματα) προσδιορίζονται κατά παραπομπή στις περί φόρου δημόσιων θεαμάτων διατάξεις και, επομένως, η επιβολή της εισφοράς αυτής μετά την κατάργηση του φόρου δημόσιων θεαμάτων θα αντέκειτο στο άρθρο 78, παρ. 1 του Συντάγματος, ελλείψει τυπικού νόμου που να προσδιορίζει το υποκείμενο και αντικείμενο της φορολογίας. Ο ισχυρισμός αυτός είναι αβάσιμος διότι, όπως έχει εκτεθεί ανωτέρω (σκέψεις 4 και 6), στην περίπτωση που το υποκείμενο και το αντικείμενο της φορολογίας προσδιορίζεται, επιτρεπτώς κατά το Σύνταγμα, όπως στην προκειμένη περίπτωση της εισφοράς που επιβλήθηκε με την ΠΥΣ 1108/1948, κατά παραπομπή σε διατάξεις τυπικού νόμου που αφορούν άλλη φορολογία (εν προκειμένω κατά παραπομπή στις διατάξεις του νόμου περί φόρου δημόσιων θεαμάτων), ο παραπέμπων νόμος είναι ανεξάρτητος από τον νόμο στον οποίο γίνεται η παραπομπή. Επομένως, από την κατάργηση του νόμου περί φόρου δημόσιων θεαμάτων δεν προκύπτει ανυπαρξία διάταξης τυπικού νόμου που να καθορίζει το αντικείμενο της εισφοράς που επιβλήθηκε με την ΠΥΣ 1108/1948 υπέρ του εράνου Προνοίας Επαρχιών Βορείου Ελλάδος και ήδη υπέρ του Οργανισμού Εθνικής Προνοίας προς ενίσχυση των σκοπών του και συνεπώς η κατάργηση του ως άνω φόρου δεν επέφερε και κατάργηση της επίδικης εισφοράς. 9. Επειδή, η αναιρεσίβλητη εταιρία, με το αυτό ως άνω υπόμνημά της, προβάλλει περαιτέρω ότι η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί, καθόσον η εισφορά της ΠΥΣ 1108/1948 καταργήθηκε σιωπηρά με την επιβολή με τον Ν.1642/1986 ΦΠΑ, ο οποίος αποτελεί γενικό έμμεσο φόρο επί των συναλλαγών, από 1.1.1987, καθόσον, κατά το άρθρο 33 της 6ης Οδηγίας για τον ΦΠΑ που παρατέθηκε στην ανωτέρω υπ' αριθ. 5 σκέψη, απαγορεύεται η επιβολή σωρευτικά ΦΠΑ και άλλων έμμεσων φόρων εκτός τελών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων ανταποδοτικού χαρακτήρα. Και ο ισχυρισμός αυτός είναι αβάσιμος διότι, κατά τα εκτεθέντα στην αυτή ως άνω σκέψη (αριθ. 5), η εν λόγω διάταξη απαγορεύει μόνο τη διατήρηση ή επιβολή δημοσιονομικών επιβαρύνσεων ισοδύναμων προς ΦΠΑ, τέτοιον δε χαρακτήρα δεν έχει η εισφορά της ΠΥΣ 1108/1948 που αφορά τα δημόσια θεάματα των περιφερειών τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης και δεν καταργήθηκε, κατά τα ανωτέρω στην υπ' αριθ. 6 σκέψη εκτεθέντα, μετά την έναρξη της ισχύος του Ν.1642/1986 διότι, όπως έχει εκτεθεί στην αυτή ως άνω σκέψη, δεν επιβάλλεται επί της προστιθεμένης αξίας που πραγματοποιείται σε κάθε στάδιο της παραγωγής και διανομής των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά επί του δικαιώματος του εισπραττόμενου από τον επιχειρηματία του δημόσιου θεάματος. 10. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλεται ότι η κρίση της προσβαλλόμενης απόφασης, κατά την οποία δεν επιβάλλεται εισφορά υπέρ του Εθνικού Οργανισμού Προνοίας επί του δικαιώματος εισόδου σε εμπορική έκθεση, καθόσον οι εκθέσεις αυτές δεν έχουν σκοπό την ψυχαγωγία του κοινού, αλλά την προβολή των εκτιθέμενων εμπορευμάτων, είναι πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι στην πιο πάνω εισφορά υπόκεινται όλα τα απαριθμούμενα στο άρθρο 1 του Ν.505/1937 θεάματα. Ο λόγος αυτός είναι βάσιμος, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην ανωτέρω υπ' αριθ. 6 σκέψη και συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και η υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών προβαλλόμενων λόγων αναίρεσης. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο