Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2003 ]

ΣτΕ 2201/2003 Για την επιβολή πολλαπλών τελών κατά των φερόμενων ως συμμετασχόντων στην τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας, επιβάλλεται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας η κλήση σε απολογία εγγράφως. Η οικειοθελής προσέλευση δεν αναπληροί τον ουσιώδη αυτόν τύπο.

(Για την επιβολή πολλαπλών τελών κατά των φερόμενων ως συμμετασχόντων στην τελωνειακή παράβαση της λαθρεμπορίας, επιβάλλεται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας η κλήση σε απολογία εγγράφως. Η οικειοθελής προσέλευση δεν αναπληροί τον ουσιώδη αυτόν τύπο. )

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

 <------> ............... 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση το Διοικητικό Εφετείο δέχτηκε τα εξής: Ο αναιρεσίβλητος, έμπορος στο επάγγελμα, στις 2.8.1987 διήλθε από το Τελωνείο Πατρών, προερχόμενος από το εξωτερικό, με τελωνείο προορισμού το Τελωνείο του Σταθμού Λαρίσης Αθηνών. Κατά τον επανέλεγχο που πραγματοποιήθηκε μετά την έξοδό του από το Τελωνείο Πατρών, κατελήφθη να μεταφέρει εμπορεύματα επιπλέον αυτών τα οποία αναγράφονταν στο δελτίο διέλευσης και τη δήλωση εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης Τ2, που είχε καταθέσει στο τελωνείο αυτό. Ο διευθυντής του τελωνείου, εκτιμώντας όλα τα αποδεικτικά στοιχεία (ένορκες καταθέσεις τελωνειακών υπαλλήλων, έκθεση κατάσχεσης των επιπλέον εμπορευμάτων, παραστατικά T2L, τα οποία ο ήδη αναιρεσίβλητος επέδειξε εκ των υστέρων, έκθεση εξέτασης του ήδη αναιρεσίβλητου ενώπιον του Διευθυντή Τελωνείου Πατρών, επαλήθευση δασμών του αρμόδιου τελωνειακού υπαλλήλου) και θεωρώντας ανεπαρκείς τις εξηγήσεις του αναιρεσίβλητου, με την ένδικη πράξη του επέβαλε σε βάρος του πολλαπλά τέλη ύψους 10.000.000 δρχ. και τέλη χαρτοσήμου μαζί με εισφορά επ' αυτών υπέρ ΟΓΑ, ύψους 120.000 δρχ. Εξάλλου, ο ήδη αναιρεσίβλητος, κατά τα εκτιθέμενα στην προσβαλλόμενη απόφαση, έχει ήδη κριθεί αμετάκλητα ένοχος λαθρεμπορίας από τα ποινικά δικαστήρια για την ανωτέρω περιγραφείσα εισαγωγή εμπορευμάτων. Το Διοικητικό Εφετείο, λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 9854/22.4.1996 έκθεση της τελωνειακής αρχής, ο ήδη αναιρεσίβλητος δεν κλήθηκε εγγράφως σε απολογία "διότι αυτός προσήλθε αυθόρμητα στις 3.8.1987 προς εξέταση και απολογήθηκε οικειοθελώς ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού (τελωνειακού) οργάνου, καλύπτοντας τον σκοπό που επιδιώκει η σχετική διάταξη του άρθρου 99 του Τελωνειακού Κώδικα", δέχτηκε ότι "η από 3.8.1987 έκθεση εξέτασης του εκκαλούντος (ήδη αναιρεσίβλητου) για την αποδιδόμενη σε αυτόν τελωνειακή παράβαση δεν πληροί... τον διαγραφόμενο από το άρθρο 99 του Τελωνειακού Κώδικα τύπο της κλήσης αυτού σε απολογία και της κατάθεσης αυτού ως απολογούμενου στο αρμόδιο διοικητικό όργανο κατά την προκαταρκτική εξέταση αυτού στο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, καθόσον δεν προηγήθηκε κλήτευση αυτού σε απολογία και, σύμφωνα με την πιο πάνω έκθεση εξέτασης, υποβλήθηκαν στον εκκαλούντα (ήδη αναιρεσίβλητο) ερωτήσεις από τον εκτελούντα χρέη προϊσταμένου τελώνη Πατρών". Η πιο πάνω κρίση του Διοικητικού Εφετείου είναι νομίμως και καταρχήν επαρκώς αιτιολογημένη διότι, όπως έχει εκτεθεί στην προηγούμενη σκέψη, μόνη η απλή εξέταση, στο πλαίσιο της διενεργούμενης διοικητικής έρευνας, του φερόμενου ως μετάσχοντος σε λαθρεμπορική παράβαση δεν καλύπτει την υποχρέωση κλήσης αυτού σε απολογία, όλα δε τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο