Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2003 ]

ΣτΕ 969/2003 Συμπληρωματική βεβαίωση δασμών και φόρων είναι δυνατή να γίνει και μετά τον εκτελωνισμό, με την προϋπόθεση όμως ότι το ελλιπές της αρχικής βεβαίωσης προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα που είχαν κατατεθεί κατά τον τελωνισμό του εμπορεύματος.

(Συμπληρωματική βεβαίωση δασμών και φόρων είναι δυνατή να γίνει και μετά τον εκτελωνισμό, με την προϋπόθεση όμως ότι το ελλιπές της αρχικής βεβαίωσης προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα που είχαν κατατεθεί κατά τον τελωνισμό του εμπορεύματος. )

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

<------> ............... 3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη εταιρία κατέθεσε στο ΣΤ' Τελωνείο Πειραιώς την υπ' αριθ. 13568/7.4.1982 διασάφηση εισαγωγής, με την οποία ζήτησε τον τελωνισμό προς παραλαβή με την καταβολή των δασμών και φόρων 44 χαρτοκιβωτίων που περιείχαν "φάρμακα δια την ιατρικήν επί των ανθρώπων. Ετερα. Λοιπά. Μη κατονομαζόμενα" της δασμολογικής κλάσης 3003 ΒΙΙ β 15 του τότε ισχύοντος δασμολογίου εισαγωγής, αξίας 25.344 δολαρίων, μικτού βάρους 1.408 χιλιογράμμων, προέλευσης Ουγγαρίας. Κατά την επαλήθευση που επακολούθησε και μετά τη χημική ανάλυση των ανωτέρω ειδών από το αρμόδιο τμήμα του Γενικού Χημείου του Κράτους (δελτίο χημικής ανάλυσης 19540/1982), αυτά βρέθηκαν όπως δηλώθηκαν. Στη συνέχεια, αφού κατατέθηκαν τα πιστοποιητικά καταγωγής των εμπορευμάτων τούτων, η άδεια εκτελωνισμού και τα τιμολόγια του αλλοδαπού οίκου, στα οποία με πράξεις τους τα αρμόδια όργανα αφενός του Ταμείου Σύνταξης και Αυτασφάλισης Υγειονομικών και αφετέρου του Κρατικού Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμάκων (ήδη Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων), είχαν βεβαιώσει την καταβολή εισφοράς υπέρ του Ταμείου αυτού και την ύπαρξη άδειας κυκλοφορίας των εν λόγω εμπορευμάτων αντίστοιχα, η τελωνειακή αρχή βεβαίωσε τους οφειλόμενους δασμούς και λοιπούς φόρους, ανερχόμενους συνολικά σε 454.821 δρχ., μετά την καταβολή των οποίων με το υπ' αριθ. 82522/9.4.1982 αποδεικτικό είσπραξης και άδεια παράδοσης, τα είδη αυτά παραλήφθηκαν από την αναιρεσίβλητη εταιρία. Στη συνέχεια όμως, από έρευνα που έκανε μεταγενέστερα η Υπηρεσία Πάταξης Δασμοφοροδιαφυγής του Υπουργείου Οικονομικών, προέκυψε ότι το προϊόν Banfi Hair Lotion που εισήγαγε με την προηγούμενη διασάφηση η αναιρεσίβλητη, ήταν καλλυντικό υπαγόμενο στη δασμολογική κλάση 3306 ΑΙΙΓ 6, υψηλότερης δασμολογικής επιβάρυνσης από την παραπάνω δασμολογική κλάση, στην οποία κατατάχθηκε αυτό ως φάρμακο. Ειδικότερα, από την έρευνα διαπιστώθηκε (βλ. σχετική έκθεση άρθρου 82 του ΚΦΔ) ότι η εταιρία από το έτος 1981 είχε ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΕΕΦ) και είχε πετύχει την έγκριση της κυκλοφορίας του υπό κρίση προϊόντος ως καλλυντικού, όπως αυτό προκύπτει από την υπ' αριθ. Δ.68/13.3.1981 δήλωσή της περί θέσης σε κυκλοφορία καλλυντικού προϊόντος με την ονομασία Banfi Hair Lotion. Κατόπιν των διαπιστώσεων αυτών και της ΔΥΟ Δ.505/107/1984, η τελωνειακή αρχή προέβη στην επαναχρέωση των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων, με βάση τη νέα δασμολογική κατάταξη των εισαχθέντων εμπορευμάτων και επέβαλε σε βάρος της αναιρεσίβλητης εταιρίας, με την προαναφερόμενη από 26.6.1984 συμπληρωματική πράξη χρέωσης, το επιπλέον οφειλόμενο ποσό δασμών και φόρων των 2.603.194 δρχ. Βάσει των πραγματικών αυτών περιστατικών, το Διοικητικό Εφετείο έκρινε ότι η συμπληρωματική πράξη χρέωσης δασμών και λοιπών φόρων που έγινε δύο (2) χρόνια περίπου μετά την έξοδο των εμπορευμάτων από τον τελωνειακό χώρο, δεν ήταν νόμιμη γιατί στηρίχτηκε στο πιο πάνω έγγραφο του ΚΕΕΦ και στην αναφερόμενη στο έγγραφο αυτό δήλωση της εταιρίας περί θέσης σε κυκλοφορία καλλυντικού προϊόντος, δηλαδή σε έγγραφα στοιχεία σχετικά με το είδος του εισαχθέντος εμπορεύματος που δεν υπήρχαν στον φάκελο της υπόθεσης κατά τον τελωνισμό. Η κρίση αυτή του Διοικητικού Εφετείου είναι, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, νόμιμη και τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα. Ειδικότερα, ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος ότι κρίσιμο στοιχείο εν προκειμένω, στο οποίο έπρεπε να αποβλέψει το δικαστήριο, δεν ήταν το ανωτέρω έγγραφο του ΚΕΕΦ, αλλά η παράλειψη της εταιρίας να θέσει στον φάκελο της υπόθεσης κατά τον τελωνισμό τη δήλωσή της περί θέσης σε κυκλοφορία καλλυντικού προϊόντος, με σκοπό να παραπλανήσει την τελωνειακή αρχή, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, γιατί ο δόλος της εταιρίας μπορεί ενδεχομένως να επισύρει την εφαρμογή των περί λαθρεμπορίας διατάξεων, περί των οποίων όμως δεν πρόκειται εν προκειμένω. 4. Επειδή, συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να απορριφθεί. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο