Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-2003 ]

ΣτΕ 248/2003 α) Το τέλος 5% υπέρ Δήμων επί προσφερόμενων φαγητών, ποτών, καφέδων, αναψυκτικών, γαλακτοκομικών και γλυκισμάτων, από κέντρα διασκέδασης τουλάχιστον Γ κατηγορίας, ζυθοπωλεία και τα αντίστοιχα των ξενοδοχείων, επιβάλλεται μόνο στα προϊόντα τα οποία σερβίρονται και καταναλώνονται στα καταστήματα, ανεξάρτητα από το αν αυτά διαθέτουν καθίσματα ή η κατανάλωση γίνεται από όρθιους πελάτες, ενώ δεν επιβάλλεται σε εκείνα τα προϊόντα που πωλούνται σε πακέτα για να καταναλωθούν εκτός καταστήματος. β) Οταν διάταξη νόμου έχει γνησίως ερμηνευτικό χαρακτήρα, ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος της διάταξης που ερμηνεύει αυθεντικά.

(α) Το τέλος 5% υπέρ Δήμων επί προσφερόμενων φαγητών, ποτών, καφέδων, αναψυκτικών, γαλακτοκομικών και γλυκισμάτων, από κέντρα διασκέδασης τουλάχιστον Γ κατηγορίας, ζυθοπωλεία και τα αντίστοιχα των ξενοδοχείων, επιβάλλεται μόνο στα προϊόντα τα οποία σερβίρονται και καταναλώνονται στα καταστήματα, ανεξάρτητα από το αν αυτά διαθέτουν καθίσματα ή η κατανάλωση γίνεται από όρθιους πελάτες, ενώ δεν επιβάλλεται σε εκείνα τα προϊόντα που πωλούνται σε πακέτα για να καταναλωθούν εκτός καταστήματος. β) Οταν διάταξη νόμου έχει γνησίως ερμηνευτικό χαρακτήρα, ανατρέχει στον χρόνο έναρξης ισχύος της διάταξης που ερμηνεύει αυθεντικά. )

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

 <------> ............... 4. Επειδή, όπως γίνεται δεκτό από την προσβαλλόμενη απόφαση "υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων διαπίστωσαν, κατά τη διενέργεια ελέγχου στα αρχεία της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, ότι η εφεσίβλητη εταιρία, η οποία είχε κατά την ένδικη χρήση 1/1-31/12/1990 αναψυκτήριο στην Πλατεία Φιλικής Εταιρίας στην Αθήνα, περιέλαβε στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ της ίδιας χρήσης ακαθάριστα έσοδα 82.709.832 δρχ. και ότι δεν υπέβαλε στον Δήμο Αθηναίων δήλωση τέλους 5% επί των εν λόγω εσόδων. Ενόψει των διαπιστώσεων αυτών, η διάδικη δημοτική αρχή καταλόγισε, με την υπ' αριθ. 33/371/1993 απόφασή της, στην εφεσίβλητη το αναλογούν στα παραπάνω έσοδα τέλος 5%, συνολικού ύψους 3.938.563 δρχ., με ισόποσο πρόστιμο και βεβαίωσε τα ποσά αυτά στον οικείο κατάλογο. Ακολούθως, η εταιρία άσκησε κατά της σχετικής εγγραφής της στον βεβαιωτικό κατάλογο προσφυγή, υποστηρίζοντας ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της επιχείρησής της στο επίδικο τέλος, δεδομένου ότι τα προϊόντα της προσφέρονται σε διερχόμενους πελάτες για άμεση κατανάλωση εντός του καταστήματός της και σε πακέτα για κατανάλωση εκτός αυτού και δεν διαθέτει υποδοχή παροχής υπηρεσιών σερβιρίσματος (τραπέζια - καθίσματα - σερβιτόρους). Προς απόδειξη δε των ισχυρισμών της, προσκόμισε την υπ' αριθ. 1010/3/1986 άδεια λειτουργίας που της χορήγησε το Γ' Αστυνομικό Τμήμα "για αναψυκτήριο χωρίς καθίσματα και με σκεύη μιας χρήσεως". Με την προσβαλλόμενη απόφαση κρίθηκε, κατ' επικύρωση της πρωτόδικης απόφασης, ότι "στο ένδικο τέλος υπόκεινται τα διαθέτοντα υπηρεσίες σερβιρίσματος καταστήματα και όχι τα πωλούντα απλώς τα προϊόντα τους σε διερχόμενους πελάτες και περαιτέρω, λαμβανομένου υπόψη ότι η διάδικη αρχή δεν απέδειξε τη νόμιμη βάση της ένδικης εγγραφής και συγκεκριμένα την ύπαρξη στο κατάστημα της εφεσίβλητης οργάνωσης παροχής υπηρεσιών σερβιρίσματος των προσφερόμενων στους πελάτες της αγαθών, αφού δεν βεβαιώνεται στην έκθεση ελέγχου η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής, αλλά αντίθετα, από την άδεια λειτουργίας του καταστήματός της, προκύπτει έλλειψη της κατά τα άνω υποδομής, επομένως μη νόμιμα επιβλήθηκαν στην εφεσίβλητη τα επίδικα τέλη και το πρόστιμο". Η κρίση αυτή της προσβαλλόμενης απόφασης είναι πλημμελώς αιτιολογημένη διότι, κατά τα ήδη εκτεθέντα, από το επίδικο τέλος απαλλάσσονται μόνο τα προϊόντα που πωλούνται από τα πιο πάνω καταστήματα σε πακέτο, προκειμένου να καταναλωθούν εκτός του καταστήματος και όχι τα είδη που σερβίρονται για κατανάλωση μέσα στα καταστήματα αυτά σε όρθιους πελάτες. Δεν ασκεί δε, από την άποψη αυτή, επιρροή ο τρόπος οργάνωσης και η ύπαρξη κατάλληλης υποδομής για την παροχή υπηρεσιών σερβιρίσματος των προσφερόμενων στους πελάτες αγαθών. Από την παρατιθέμενη δε πιο πάνω αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης, δεν είναι σαφές αν η ακύρωση της επιβολής των τελών και του προστίμου, η οποία επικυρώθηκε από την προσβαλλόμενη απόφαση, έγινε για τον λόγο ότι η αναιρεσίβλητη εταιρία δεν διέθετε τη σχετική υποδοχή σερβιρίσματος των πωλούμενων εδεσμάτων μέσα στο κατάστημά της ή αν όντως τα εδέσματα αυτά δεν καταναλώνονταν μέσα σε αυτό. Συνεπώς, για τον λόγο αυτό που βασίμως προβάλλεται με την κρινόμενη αίτηση, πρέπει αυτή να γίνει δεκτή, απορριπτομένων των λοιπών λόγων αναίρεσης ως αλυσιτελών, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και η υπόθεση, που χρειάζεται διευκρίνιση στο πραγματικό, να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση κατ' ουσία. ...............


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο